Expansion through innovation – ekspansja przez innowacje.  W lutym w Pomorskiem zacznie się pierwszy konkurs, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania, ale także na wdrożenie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Do podziału jest 100 milionów złotych dla pomorskich firm.

Fot. Kazimierz Netka.

Są dotacje na badania, rozwój i komercjalizację m.in. wynalazków przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Sto milionów złotych to niemało. Jakie więc było zainteresowanie tymi pieniędzmi? Świadczyć może obecność na spotkaniu na którym mówiono jak dotacje można zdobyć. Sala, w Agencji Rozwoju Pomorza, gdzie 17 stycznia 2019 roku dobywało się to spotkanie, była wypełniona zainteresowanymi reprezentantami firm, uczelni, organizacji, instytutów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Informacji zebranym udzielali pracownicy Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), funkcjonującej w ramach Agencji Rozwoju Pomorza: Rafał Mitianiec – zastępca dyrektora RIF ds. kontraktowania;  Karolina Piekarska – kierownik Sekcji Kontraktowania RPO; Żaneta Alechniewicz-Baczewska – główny specjalista ds. pomocy publicznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Konkurs unijny na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach ruszy 15 lutego 2019 roku. Wnioski będzie można składać w Agencji Rozwoju Pomorza. To pierwszy konkurs, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania, ale także na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie – poinformowała nas Barbara Merchel – Czech – dyrektor Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza SA., w swym komunikacie podając też wypowiedzi:

Pula środków w tym konkursie wynosi 100 mln zł. Wykorzystując nowe możliwości jakie daje Komisja Europejska, Zarząd Województwa Pomorskiego rozszerzył zakres finansowania przygotowanych projektów, który będzie obejmował zarówno wypracowanie pomysłu jak i jego praktyczne wdrożenie. Oznacza to, że w jednym wniosku można ubiegać się o środki finansowe np. na opracowanie innowacyjnego produktu i jednocześnie uruchomienie nowej linii do jego produkcji. Konkurs nie stawia też granicy dofinansowania dla jednego podmiotu – wyjaśnia Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Fot. Kazimierz Netka

Minimalna i maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się firmy nie została określona. Procentowy udział środków europejskich w projekcie zależy od typu projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju wydatków i może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych.

Stwarzając możliwość dofinansowania komponentu inwestycyjnego liczymy na wysokiej jakości projekty. W poprzednich naborach do ARP wpłynęło prawie 180 projektów o łącznej wartości ponad 791 mln zł. Wnioskowano o ponad 655 mln zł unijnego wsparcia z czego 47 projektów o łącznej wartości 187 mln otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 116 mln zł. To bardzo dobry wynik wskazujący na innowacyjny potencjał naszych firm – podsumowuje Marszałek Struk

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?

Firmy i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wprowadzeniem na rynek produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami.

Fot. Kazimierz Netka

Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R, m.in. budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Fot. Kazimierz Netka

Dofinansowanie otrzymają projekty mieszczące się wyłącznie w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Warto na to zwrócić uwagę ponieważ wsparcie ma jednocześnie wzmocnić kluczowe obszary gospodarki regionu. Należą do nich mówiąc w pewnym uogólnieniu, branża morska i portowo-logistycza, sektor IT, budownictwo, ekoefektywne technologie w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw, a także medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. – wyjaśnia Dyrektor Regionalnej Instytucji Finansującej ARP, Jacek Zwolak.

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest zarówno do rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność badawczą i rozwojową (B+R). O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa. W zależności od typu projektu, przedsiębiorcy mogą aplikować w partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i klastrami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. Preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw wynikających z Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Fot. Kazimierz Netka

Gdzie szukać informacji

Warto śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju Pomorza – www.arp.gda.pl, która informuje o wybranych i uruchamianych konkursach. Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wniosek w siedzibie ARP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk. : www.arp.gda.pl . Informacji również udziela Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku ,tel. (58) 32 33 106, 32 33 139 , e-mail: Gdansk.PIFE@pomorskie.eu

Termin składania wniosków Od 15 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w grudniu 2019 roku.

Fot. Kazimierz Netka

Szczegółowe wiadomości są na stronie https://www.arp.gda.pl/1358,konkurs-1-1-1-iii.html?adm- informuje Barbara Merchel – Czech – dyrektor Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza SA.

Kolejne bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 odbędą się 7 lutego w Gdańsku –  miejsce spotkania: Agencja Rozwoju Pomorza ,31 stycznia w Słupsku – miejsce spotkania: Słupski Inkubator Technologiczny .

Przypominamy, że od 15 lutego 2019 roku można składać wnioski na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie wypracowanych innowacyjnych rozwiązań.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *