Akademia Kariery – wsparcie już na starcie m.in. dla NEET – projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferuje wysokojakościową, kompleksową pomoc, silnie zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb konkretnej osoby, z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy.

Fot. Kazimierz Netka.

Większe wsparcie możliwości zatrudnienia osób młodych, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery„, realizowanego w ramach EFS. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego. /POBIERZ DOKUMENTY: www.prospera.pl/

Projekt pn. „Akademia Kariery” realizowany jest w okresie  od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest zgodnie z założeniami programu Gwarancje dla Młodzieży.

Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla min. 120 Uczestniczek i Uczestników, w tym min. 72 kobiet i ok. 48 mężczyzn, w tym min. 2 Osób z Niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 15 do 29 lat, w szczególności:

 • Osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w PUP, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET – grupa ta wynosić będzie min. 80% Uczestników i Uczestniczek Projektu);

 • Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, tj. osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i na umowach cywilno-prawnych (grupa do 20% Uczestników i Uczestniczek Projektu).

Kompleksowe, interdyscyplinarne i zindywidualizowane wsparcie w „szytym na miarę” programie rozwojowym, realizowane jest w oparciu o Bilans Kompetencji i Indywidualny Plan Działania (IPD), jest ukierunkowane na aktywizację Uczestniczek i Uczestników Projektu, której celem jest ich stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy i/lub systemem edukacji.

Grupa docelowa to osoby podlegające wysokiemu ryzyku wykluczenia społecznego, tj. w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kompleksowe wsparcie obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy (świadczone w sposób zdeinstytucjonalizowany – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020) i inne indywidualnie dobrane według potrzeb danej osoby działania uzupełniające, przyczyniające się do skutecznej aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji zawodowej na rynku pracy i dające szansę osiągnięcia konkretnych korzyści:

a) zdobycia doświadczenia zawodowego u Pracodawcy;

b) nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym tzw. kompetencji miękkich i społecznych (np. samodzielność, umiejętność organizacji pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, efektywna komunikacja, współpraca, asertywność itp.);

c) długofalowej poprawy sytuacji osoby na rynku pracy i wzmocnienia jej szans atrakcyjnej kariery, awansu (dotyczy osób pracujących).

Grupę docelową stanowią osoby z terenu całej Polski, głównie z województwa pomorskiego, w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET – min. 80% Uczestników), a także (do 20% Uczestników) – imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych jednocześnie należące do jednej z poniższych grup:

 • Młodzież z pieczy zastępczej, opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu
  w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych;

 • Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe;

 • Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

 • Młode matki przebywające w domach dla samotnych matek;

 • Absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 2 lat  po opuszczeniu ośrodków),

 • Absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków),

 • Osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po za-kończeniu nauki w szkole specjalnej),

 • Osoby młode, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu instytucji),

 • Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

 • Fot. Kazimierz Netka

Wartość projektu:  1  999 992,00 PLN. Wkład własny: 100  000,00 PLN. Wartość dofinansowania: 1 899 992,00 PLN

Projekt bezpłatnie oferuje kompleksowy program aktywizacji zawodowej – według zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, dobranej do konkretnych potrzeb osoby – na który składa się:

 • BILANS KOMPETENCJI I IPD – PORADNICTWO KARIERY I DIAGNOZA TALENTÓW

W ramach Bilansu Kompetencji, wszyscy  uczestnicy projektu uzyskają kompleksową pomoc doradcy zawodowego, realizowaną w cyklu spotkań indywidualnych i grupowych, w tym polegającą na wieloaspektowej diagnozie talentów oraz luk kompetencyjnych oraz wypracowaniu Indywidualnego Planu  Działania, tj. nakreśleniu optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego, w tym edukacji, rozpoznaniu mocnych i słabych stron, a dzięki nim – indywidualnemu doborowi konkretnych form rozwoju potencjału zawodowego i zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia.

 • POŚREDNICTWO PRACY I MARKETING STANOWISK PRACY

Kompleksowe indywidualne i grupowe wsparcie pośrednika pracy. Pośrednictwo i marketing pracy obejmuje wieloaspektowe i zindywidualizowane wsparcie mobilności życiowej i zawodowej uczestników, w tym m.in. pomoc w przygotowaniu oraz rozsyłaniu sprofilowanego CV, opracowywanie i kompletowanie tzw. portfolio oraz wizytówki osoby poszukującej atrakcyjnej oferty zatrudnienia, prezentowanie możliwości zawodowych Uczestniczek i Uczestników z wykorzystaniem multimediów (np. blog, reportaże, kanał You Tube itp.), organizację spotkań z pracodawcami (sesje networkingowe, giełdy pracy, targi pracy) itp.

 • STAŻE ZAWODOWE, PRAKTYKI I WOLONTARIAT

W ramach zadania, dla zainteresowanych tą formą wsparcia Uczestników Projektu, zorganizowane zostaną staże zawodowe, ewentualnie również praktyki i wolontariat u pracodawcy, umożliwiające uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego.

 • INTERDYSCYPLINARNA PORADNIA KARIERY

Zindywidualizowana i kompleksowa pomoc różnych specjalistów – kafeteria usług starannie dobrana do specyficznych i zindywidualizowanych potrzeb danej osoby i jej konkretnej sytuacji, w tym m.in.:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo i pomoc psychologiczna (w tym np. superwizja, terapia psychologiczna i psychotraumatologia);

 • indywidualne i grupowe poradnictwo i pomoc różnych specjalistów (np. wizażysta, fryzjer, prawnik);

 • Job-coaching i coaching kariery, mentoring itp.

 • WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRACY

Udział w dobranym do potrzeb Uczestnika cyklu warsztatów aktywizacji zawodowej i szkoleń rozwijających kluczowe kompetencje w pracy, np. warsztaty asertywności w pracy, motywacji, efektywnej komunikacji, współpracy i pracy zespołowej, zarządzania swoim czasem i samoorganizacji, umiejętności korzystania z TIK itp. Indywidualny dobór cyklu szkoleń i warsztatów stanowi wysokiej jakości program edukacji pozaformalnej, kompleksowo wzmacniający zasoby osobiste Uczestnika w miejscu pracy i umiejętności cenione przez pracodawców, w tym – umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w podjęciu i prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej.

 • POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI I KURSY ZAWODOWE

Możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym udział w szkoleniach i kursach, dzięki którym Uczestnicy podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe – zarówno poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, jak i kursy oraz szkolenia pozwalające na uzyskanie i potwierdzenie tzw. cząstkowych kwalifikacji rynkowych (zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – wsparcie realizowane z pomocą Brokera Edukacyjnego).

 • KURSY JĘZYKOWE I EDUKACJA W RAMACH STUDIÓW WYŻSZYCH

Kontynuacja edukacji formalnej, dobierana konkretnie i realizowana pod opieką Brokera Edukacyjnego, w ramach certyfikowanych kursów językowych i/lub podjęcie/kontynuację/wznowienie nauki na adekwatnym do dotychczasowego wykształcenia formalnego Uczestnika poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (licencjat, magister, studia podyplomowe) w ramach oferty Partnera Projektu – ATENEUM Szkoły Wyższej, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *