Bałtyk – morze z iperytem; w sercu Europy. Pomóż je ratować…

Konsultacje w sprawie Bałtyku.  Trzeba go chronić także na lądzie.

Światowa akcja na rzecz ocalenia morza cennego nie tylko dla Unii Europejskiej.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące treści „Krajowego programu ochrony wód morskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Każdy z nas może mieć  realny wpływ na to, w jakiej kondycji będzie nasz Bałtyk. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją, która określa sposoby konsultowania projektów i na stronę www.chronmorze.pl – zachęca Przemysław Korzeniowski z Media Support Group.

150503-IMG_6891

Na zdjęciu: Ujście Wisły do Bałtyku. Źródło fotografii: Archiwum RZGW w Gdańsku.

„Krajowy program ochrony wód morskich” (KPOWM) jest jednym z dokumentów strategicznych istotnych dla polskiej gospodarki wodnej. Konieczność jego opracowania nałożyła na kraje członkowskie UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej, RDSM) oraz transponująca jej zapisy – ustawa Prawo wodne.
Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich lub jego utrzymania do roku 2020. Warto dodać, że wiele z działań służących realizacji celów środowiskowych już istnieje lub zaplanowano je w innych dokumentach programowych. W ramach KPOWM wskazano dodatkowo 57 nowych działań (m.in. administracyjnych, prawnych, kontrolnych, edukacyjnych, inwestycyjnych), których koszt realizacji i wdrożenia oszacowano na blisko 3,4 mld zł. Określone działania zostały poddane analizie kosztów – korzyści ilościowej i jakościowej, w celu potwierdzenia zasadności ich  realizacji. W obliczu istniejących warunków naturalnych zlewiska Morza Bałtyckiego, być może do roku 2020 nie wszystkie określone cele dla poszczególnych wskaźników zostaną osiągnięte, ale realizowane i planowane działania przyczynią się do wyraźnej poprawy stanu środowiska, a docelowo – do osiągnięcia w kolejnych latach celów środowiskowych wód morskich.

III_zg-polskie-obszary-morskie-1024x724

Na ilustracji: Zasięg Polski na Bałtyku. Zamierzamy nieco zmienic te granice; utworzyć morską strefę przyległą. Źródło: Urząd Morski w Gdyni.

Warto wiedzieć, że o Bałtyk troszczy się też Organizacja Narodów Zjednoczonych. W tym celu opracowywane są przez ONZ specjalne raporty. Mówiono o nich podczas międzynarodowej konferencji – szóstej edycji Transport Week, w Uniwersytecie Gdańskim, 9 marca 2016 roku.

– Od 2015 roku równolegle realizujemy programy: „Żegluga Śródlądowa” i „Bałtyk”, których spoiwem jest koncepcja rozwoju korytarzy transportowych łączących Bałtyk z Południem, Zachodem i Wschodem Europy w oparciu o Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) – mówili: zastępca dyrektora generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce – Łukasz Kolano oraz koordynatorka Programów – Anna Lewandowska. – Programy te mają na celu urzeczywistnienie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku. Decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) – wyspecjalizowanej agendy ONZ – Bałtyk otrzymał status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego i został objęty specjalną ochroną ekologiczną. Rozwój gospodarczy oparty o wykorzystanie potencjału Bałtyku stanowi jednocześnie poważne zagrożenie dla wrażliwego ekosystemu akwenu, stąd tak ważne jest aby jego rozwój był zrównoważony. Bałtyk jest jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie, przez jego wody przewożonych jest rocznie ok. 800 mln ton ładunków i 14 mln kontenerów.

IMG_5830

Na zdjęciu: Wieża do wydobywania ropy spod dna Bałtyku. Fot. kazimierz Netka.

Bałtyk jest obciążony również pozostałościami z czasów II wojny światowej. Na jego dnie leży broń chemiczna, także iperyt.

– Chroń morze – weź udział w konsultacjach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich – apeluje prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt został opublikowany 8 marca 2016 r. na stronie www.kpowm.gov.pl. Zapraszamy do zapoznania się z nim i zgłaszania uwag za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej na stronie. Wersje papierowe dokumentu są również dostępne w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i w siedzibach Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie – zachęca prezes KZGW. – Adresy instytucji znajdą Państwo na stronie www.kpowm.gov.pl .

Bottsand

Na zdjęciu: Statek „Bottsand” – do zbierania z powierzchni morza  rozlewów oleju. Fot. Kazimierz Netka.

Obowiązek opracowania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Krajowego programu ochrony wód morskich wynika z art. 61s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), natomiast poddanie dokumentu procedurze konsultacji społecznych zgodnie z art. 61 s pkt. 5 ustawy. Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu „Krajowego programu ochrony wód morskich” jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – czytamy na stronie internetowej www.rzgw.gda.pl – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na stan Bałtyku mają wpływ nie tylko te osoby, które żyją nad jego brzegiem, ale niemal wszyscy mieszkańcy zlewni rzek wpadających do tego morza. Gdy wypuszczamy ścieki, miejmy świadomość, że część tych brudów może się przedostać właśnie do Bałtyku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *