Cirtoinno. Pomorze wskazuje, jak można lepiej chronić klimat.  Jest liderem międzynarodowego projektu w tym zakresie. Co trzeba robić, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – mówiono w Gdańsku, podczas konferencji poświęconej przechodzeniu od gospodarki linearnej do obiegu zamkniętego.

Fot. Kazimierz Netka

Jak unikać wytwarzania odpadów i produkowania gazów cieplarnianych?

Agencja Rozwoju Pomorza zaprosiła firmy turystyczne i instytucje wspierające rozwój tej branży na unikatową konferencję, pt: „W kierunku GOZ. Innowacje w turystyce Południowego Bałtyku – konferencja dla branży turystycznej”. Spotkanie to było elementem projektu CIRTOINNO, współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Konferencję prowadziła Maria Olszewska – właścicielka firmy doradczej MjjO. Przywitania uczestników i otwarcia konferencji dokonał Prezes Agencji Rozwoju Pomorza – ARP S.A., Łukasz Żelewski.

Fot. Kazimierz Netka

Prezes Łukasz Żelewski, witając gości, przede wszystkim z zagranicy ; z Danii, Litwy, Szwecji, podkreślił m.in. że projekt CIRTOINNO wpisuje się w nową rzeczywistość, która zaczyna nas otaczać – rzeczywistość ochrony klimatu. Powiedział, że samorząd województwa oraz Agencja Rozwoju Pomorza doceniają te drobne na pozór działania firm turystycznych. Stwierdził, że tylko determinacja w działaniach na rzecz klimatu odniesie w dłuższej konsekwencji pożądany skutek. Dbajmy o to, by nasze małe przedsięwzięcia pracowały w obiegu zamkniętym – zaapelował prezes Łukasz Żelewski.

ARP jest Liderem Projektu Cirtoinno oraz partnerem programu „One Planet – Sustainable Tourism Programme” Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO). Konferencja realizowana jest podczas organizowanego w Polsce po raz drugi Międzynarodowego Tygodnia GOZ – Circular Week (www.circularweek.org).

Prezentacji osiągnięć projektu CIRTOINNO dokonał Michał Kwas – koordynator projektu.

Fot. Kazimierz Netka

Turystyka zostawia po sobie duży ślad węglowy – mówił Michał Kwas. Ten ślad będzie coraz większy, na przykład w Gdańsku., bo przyjeżdża coraz więcej turystów. Dlatego, zmniejszanie oddziaływania turystów na zmiany klimatu jest bardzo ważne.

Temu zmniejszaniu niekorzystnego oddziaływania przemysłu wypoczynku i podróży na klimat, ma służyć realizacja projektu CIRTOINNO, a zwłaszcza edukacja jaka odbywa si.e w ramach tego międzynarodowego przedsięwzięcia.

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach projektu napisano także na stronie internetowej: https://www.arp.gda.pl/1552,cirtoinno . Oto fragment opisu:

Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego pochodzi z sektora przemysłowego i adaptowana jest przez producentów i firmy detaliczne. Dlatego założenia projektu CIRTOINNO, wprowadzające GOZ do sektora usług, są innowacyjne. Aby je skutecznie   spełnić w projekcie przewidziano 4 sposoby wsparcia:

1. Podręcznik GOZ dla branży turystycznej  www.cirtoinno.eu/pl/podrecznik-goz  . Publikacja ta przedstawia  wiedzę o GOZ w kompleksowy sposób i ma być źródłem inspiracji i cennej wiedzy dla branży turystycznej z obszaru Południowego Bałtyku. (link do CE Handbook).

2. Narzędzie on-line do autodiagnozy firm pod kątem spełniania założeń GOZ www.cirtoinno.eu/pl/test-goz-w-firmie – pozwalające dokonać analizy aktualnych praktyk w firmie w zakresie ich zgodności z GOZ oraz zidentyfikować obszary możliwych zmian w kierunku GOZ, poprzez wypracowanie i zastosowania innowacyjnych rozwiązań.

3. Transgraniczny model warsztatów – modułowy program szkoleniowy (podstawa teoretyczna i program warsztatów), ma wspierać budowanie zdolności firm  do  wprowadzenia innowacyjnych „cyrkularnych” rozwiązań lub modeli biznesowych. Testowany przez międzynarodowe grono przedsiębiorców model warsztatów będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

4. Transgraniczny model doradztwa – model usługi doradczej dla małych I średnich firm w zakresie efektywności energetycznej jak i nietechnologicznych innowacji (np. zarządzania, marketingu) jest uzupełnieniem programu warsztatów.

Fot. Kazimierz Netka

Celem projektu CIRTOINNO jest wzrost innowacyjności firm branży turystycznej oferujących turystyczne usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne – z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – zarówno w oferowanych przez nie usługach i produktach jak i w przyjętych modelach biznesowych.

Fot. Kazimierz Netka

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a uczestniczą w nim: Agencja Rozwoju Pomorza SA (Polska) – partner wiodący, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Klaipeda Chamber of Commerce Industry and Crafts (Litwa), Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa), Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja), Linnaeus University ( Szwecja), Centre for Regional Tourism Research (Dania).

Więcej wiadomości znajduje się na stronie Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMES CIRTOINNO: cirtoinno.eu .

Temat: Gospodarka Obiegu Zamkniętego – okiem eksperta – przedstawiła prof. Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Fot. Kazimierz Netka

Pani profesor pochwaliła Agencję Rozwoju Pomorza za dostrzeżenie już w 2015 roku konieczności realizacji projektu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Pani profesor powiedziała też że w Chinach zagadnienie to znalazło odzwierciedlenie w dokumentach rządowych już w 2002 roku. Unia Europejska wcale nie jest prekursorką w dostrzeżeniu potrzeby rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Fot. Kazimierz Netka

Polska stosowny dokument przyjęła 11 września 2019 roku. Jest to „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, opracowana pod egidą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

O tym, jak przedstawia się Gospodarka Obiegu Zamkniętego w turystyce mówił również dr Jesper Manniche – senior researcher, Centre for Regional and Tourism Research w Danii.

Fot. Kazimierz Netka

Dr Jesper Manniche przedstawił perspektywę przejścia do Gospodarki obiegu zamkniętego, a także postrzeganie tego z punktu widzenia biznesu. Gospodarka Cyrkularna (Circular Economy, CE) jest zrównoważoną ekonomią, w której zarówno produkcja jak i konsumpcja odbywają się według zasady: reducing, reusing, recykling, czyli redukcja, powtórne użycie, przywracanie do obiegu i odnawianie zasobów, według zasady zwanej po angielsku closing-the-loop – zamkniętej pętli.

Jeśli chodzi o turystykę, to ma ona złą reputację jeśli chodzi o zachowanie równowagi zużywania i odnawiania. Pozostawia dużo dwutlenku węgla z powodu licznych podróży Zużywa niemało energii, wody, wywiera negatywny wpływ na środowisko, ma duży potencjał w w zachęcaniu do przechodzenia od ekonomii linearnej do gospodarki o po biegu zamkniętym. Możliwości oszczędzania zasobów, redukcji kosztów i kreowania nowych bogactw, przez wprowadzanie pryncypiów cyrkularnych i modeli biznesowych, są tak samo wielkie ja w innych sektorach gospodarki.

Fot. Kazimierz Netka

Dr Jesper Manniche zachęcił do sięgania po raport – podręcznik dotyczący CIRTOINNO. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://cirtoinno.eu/ce-handbook . Oto tytuł owego opracowania: „W kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego w turystyce. Podręcznik transformacji usług zakwaterowania i gastronomicznych branży turystycznej regionu Południowego Bałtyku ku GOZ”. Autorami są pracownicy Centre for Regional and Tourism Research, Denmark: Jesper Manniche (PhD in Culture and Global Studies); Karin Topsø Larsen (PhD in Geography, Educational Planning); Rikke Brandt Broegaard (PhD in International Development Studies) and Emil Holland (PhD in Geography).

W programie spotkania przewidziano także m.in.: następujące zagadnienia: GOZ po polsku – według Anety Zalewskiej – dyrektor hotelu Notera SPA w Borach Tucholskich; Jak to zrealizować – zalecenia i inspiracje, przedstawione przez Michała Kwasa – koordynatora międzynarodowego projektu CIRTOINNO. Według programu, o tym, co się opłaca w praktyce GOZ mówili eksperci: dr Anna Dziadkiewicz, dr Patryk Chaja, Rafał Kruczkowski, Agnieszka Mróz.

Przedstawiono też firmy turystyczne z Pomorza, uczestniczące w konkursie organizowanym w ramach projektu CIRTOINNO. Zwieńczeniem konferencji były rozmowy o przyszłości z GOZ czyli gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *