Co robi UE, aby zaradzić kryzysowi COVID-19?

Na zdjęciu: Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka

Parlament Europejski jest zaangażowany w pomoc krajom UE w radzeniu sobie z koronawirusem i w przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom epidemii. Podczas posiedzenia plenarnego, w czwartek 26 marca, Parlament zajmie się projektem przepisów mających złagodzić skutki kryzysu – wynika z informacvji, które przekazali nam Piotr Wolski – attaché prasowy; Agnès Wojciechowicz – attachée prasowa; Bartosz Ochapski – attaché prasowy Parlamentu Europejskiego. Oto ciąg dalszy:

Organizowanie i świadczenie opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej należy do uprawnień i obowiązków państwa członkowskiego. Unia podjęła jednak szybkie działania, aby pomóc państwom członkowskim w ograniczeniu rozprzestrzenianie się wirusa, zapewnić dostępność sprzętu medycznego, przyspieszyć poszukiwania szczepionki i pomóc państwom członkowskim w stawieniu czoła społecznemu i gospodarczemu wpływowi epidemii.

13 marca Komisja Europejska przedstawiła skoordynowaną reakcję UE w celu przeciwdziałania skutkom epidemii. Zobacz wszystkie środki tutaj.

Zapowiedziane przez Komisję środki dotyczące COVID-19, zostały z zadowoleniem przyjęte przez Przewodniczącego Parlamentu Davida Sassoli.

Parlament organizuje nadzwyczajną sesję plenarną

Przewodniczący Sassoli powiedział, że Parlament zobowiązał się do jak najszybszego zatwierdzenia tych środków. W tym celu 26 marca w Brukseli odbędzie się  nadzwyczajne posiedzenie plenarne. Po raz pierwszy posłowie do PE nieobecni w Brukseli będą mogli głosować zdalnie.

W porządku obrad znajdą się m.in.:

 • Inicjatywa Inwestycyjna w Reakcji na Koronawirusa (Coronavirus Response Investment Initiative), która udostępni państwom członkowskim 37 miliardów euro z funduszy spójności, aby zaradzić konsekwencjom kryzysu. Częścią odpowiedzi UE będzie zmiana zasad finansowania, które muszą zostać zatwierdzone zarówno przez Parlament, jak i Radę.
 • Wniosek ustawodawczy w sprawie rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności UE na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym i dopuszczenia pomocy finansowej dla osób poważnie dotkniętych przez COVID-19.

Więcej przykładów działań na poziomie UE:

 • Zespół reakcji na koronawirusy (Coronavirus response team) koordynuje wspólną europejską reakcję na wybuch epidemii, a Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zapewnia szybkie oceny ryzyka i aktualizacje epidemiologiczne dotyczące wybuchu epidemii.
 • Koordynacja tymczasowych ograniczeń nieistotnych podróży do UE przez państwa członkowskie; wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług. Państwa członkowskie mogą również tymczasowo przywrócić granice wewnętrzne, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zdrowie publiczne lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Zalecenia dotyczące wspólnotowych środków ograniczających zarażenie i strategii testowania.

O sprzęcie medycznym:

 • Zapasy RescEU sprzętu medycznego: aby umożliwić krajom szybkie uzyskanie potrzebnego sprzętu medycznego, wstępny budżet UE w wysokości 50 mln EUR (z czego 40 mln EUR podlega zatwierdzeniu przez władze budżetowe), będzie dostępny od 20 marca 2020. Wszystkie państwa członkowskie będą miały dostęp do pierwszego w historii zapasu sprzętu medycznego rescEU, takich jak respiratory i maski ochronne w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

O zwiększeniu badań:

 • Wniosek o finansowanie w wysokości 47,5 mln EUR w ramach programu „Horyzont 2020” 17-tu wybranych projektów naukowych, aby lepiej poznać COVID-19 i ulepszyć zarządzanie kliniczne. Jest dodatkowe zaproszenie do składania wniosków odnośnie środków terapeutycznych i diagnostycznych mających na celu zwalczanie obecnych i przyszłych epidemii koronawirusa o wartości 45 mln EUR w ramach inicjatywy na rzecz opracowywanych leków innowacyjnych.
 • Istniejąca decyzja UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia przewiduje wspólne zamówienia medycznych środków zaradczych w celu zapewnienia do uczciwych cen i dystrybucji materiałów medycznych.
 • Dobrowolne wspólne dokonywanie zamówień publicznych umożliwiających 26 uczestniczącym państwom członkowskim robienie zakupów takich jak sprzęt, szczepionki i środki przeciwwirusowe. W odpowiedzi na obecną epidemię środki te umożliwiły zaproszenie na przetarg na sprzęt ochrony osobistej z 28 lutego (trwająca ocena) oraz przetarg na respiratory z 17 marca, które powinny zostać zakończone w kwietniu 2020 r.
 • W dniu 15 marca Komisja podjęła działania mające na celu ochronę dostępności dostaw środków ochrony indywidualnej (PPE), wprowadzając nadzwyczajny akt wykonawczy wymagający, aby wywóz takiego sprzętu poza UE wymagał zezwolenia państwa członkowskiego.

Łagodzenie wpływu społeczno-gospodarczego

 • Wspieranie szlaków zaopatrzenia w priorytetowych pasach ruchu (priorytetem jest transport podstawowych towarów, takich jak żywność, a także niezbędny sprzęt medyczny i ochronny).
 • Aby pomóc rządom krajowym we wspieraniu ich gospodarek Komisja zatwierdziła tymczasowe ramy prawne, które umożliwiają im odstępstwo od zasad dotyczących pomocy państwa do co najmniej grudnia 2020 r. Rozważa również warunki uruchomienia ogólnej klauzuli zwalniającej z reguł podatkowych w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu i zwraca się do Rady o poparcie tego środka.
 • Od 19 marca Europejski Bank Centralny zobowiązał się do zapewnienia Pandemicznemu Programowi Awaryjnego Skupu pomocy w wysokości 750 miliardów euro w celu zmniejszenia długu publicznego w czasie kryzysu, a także 120 miliardów euro na środki luzowania ilościowego i 20 miliardów euro na spłatę długów. Uruchomienie kolejnych 500 miliardów euro z Europejskiego Mechanizmu Stabilności, jak zaproponowali niektórzy, mógłby doprowadzić do całkowitej interwencji finansowej w wysokości prawie 2 bln EUR. Przewodniczący Parlamentu David Sassoli nazwał to „największą demonstracją potęgi europejskiej solidarności, jaką kiedykolwiek widziano. Silniejszy nawet niż plan Marshalla, program, który pomógł nam wrócić z ruin II wojny światowej. ”


Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich środkach UE dotyczących COVID-19:

Najważniejsze publikacje Parlamentu na temat reakcji UE na koronawirusa

– poinformowali Piotr Wolski – attaché prasowy; Agnès Wojciechowicz – attachée prasowa; Bartosz Ochapski – attaché prasowy Parlamentu Europejskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *