DCT Gdańsk: program grantowy „Busole 2021” rozstrzygnięty. Dobry przykład do naśladowania: jak urzeczywistniać zasady CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Fot. Kazimierz Netka.

Przyjazny, trwały wpływ Deepwater Containter Terminal na otoczenie

DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim, ogłosił wyniki konkursu grantowego „Busole 2021”. Kapituła wybrała siedem projektów na łączną kwotę 210 tys. złotych.

W konkursie wzięło udział 18 organizacji non-profit, szkoły, przedszkola i fundacje, które działają w sąsiadujących z DCT dzielnicach – Stogach, Przeróbce oraz Krakowcu-Górkach Zachodnich.

Kapituła, złożona z przedstawicieli DCT, Portu Gdańsk oraz Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodziła siedem projektów związanych ze środowiskiem, edukacją, lokalną historią i zapobieganiem wykluczeniu określonych grup społecznych. Wśród laureatów znalazły się:

– Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” na Stogach organizująca akcję „Społeczna samopomoc na wyspie Stogi – tworzymy/uzupełniamy materialną bazę Biblioteki społecznej”

– Bractwo Przygody Almanak – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z projektem „Rodzinne gry terenowe na orientację BUSOLE 2021”

– Dom Pomocy Społecznej Ostoja i projekt „Powrót do korzeni w trakcie pandemii – profilaktyka zdrowia i rehabilitacja społeczna seniorów”

– Gdański Klub Wioślarski Drakkar organizujący projekt „Aktywizacja sportowa młodych mieszkańców Przeróbki, Stogów, Krakowca i Górek Zachodnich – Sport dla wszystkich dzieci”

– Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku z projektem „Kierunek – Podwórko 61”

– Stowarzyszenie Art Therapy – Terapia Sztuką z projektem „Aktywni w Naszej Dzielnicy z DCT”

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 72 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku organizujący projekt „Sewroom”.

Przy wyborze projektów kapituła kierowała się między innymi: wpływem zaproponowanych we wnioskach działań na poprawę funkcjonowania ostatecznych beneficjentów projektu,
innowacyjnością i oryginalnością projektów oraz doświadczeniem wnioskodawcy, partnera lub partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce.

Charles Baker, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk, podkreśla, że „Busole 2021” to kolejny krok w działalności firmy na rzecz sąsiadów – mieszkańców Gdańska, którzy często są też pracownikami DCT. Od początku istnienia w 2007 r. firma bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu społeczności lokalnej, podejmując szereg inicjatyw, mających na celu wywieranie trwałego wpływu na otoczenie. Tylko w 2020 r. DCT zrealizował 20 różnych projektów społecznych z 15 różnymi partnerami.

– Współpracujemy z policją, strażą pożarną, pedagogami, szkołami, uczelniami wyższymi, naukowcami, klubami sportowymi oraz fundacjami i hospicjami. Nie traktujemy tych działań jako obowiązku, ale jako nieocenioną wartość dla najbliższego otoczenia. Projekt grantowy jest wyjątkową szansą na docenienie najbardziej kreatywnych inicjatyw z naszego najbliższego otoczenia. To też doskonała baza do pogłębiania współpracy z naszymi sąsiadami, mówi Charles Baker.

Fot. Kazimierz Netka.

O DCT Gdańsk:

DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 roku i posiada zdolność przeładunkową sięgającą 3 mln TEU rocznie. W 2021 roku DCT Gdańsk obsłużył ponad 2,09 mln TEU. Całkowita długość dwóch głębokowodnych nabrzeży terminalu wynosi 1,3 km. Terminal obsługuje ponad 600 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata. 8 kwietnia 2021 r. osiągnął 15 mln TEU, łącznie przeładowanych od czasu powstania terminalu.

DCT zatrudnia ponad 1000 pracowników, z czego ponad 50 proc. mieszka w Gdańsku i okolicach. Terminal w ywiera bezpośredni i znaczący wpływ na gospodarkę regionu i Polski – generuje ponad 12 mld złotych rocznie do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł. Poza projektem Baltic Hub 3 DCT Gdańsk kontynuuje inne duże programy inwestycyjne, które obejmują m.in. rozbudowę bocznicy kolejowej (powiększenie jej z 4 do 7 torów – każdy o długości 750 m).

DCT Gdańsk wspiera społeczności lokalne, a jasno określone, mierzalne cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią działalności biznesowej DCT.

Terminal jest własnością PSA International (40 proc.), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund advised by IFM Investors (30 proc.). PSA International jest wiodącą globalną grupą portową i zaufanym partnerem dla podmiotów
z branży cargo na całym świecie. Dzięki flagowym operacjom prowadzonym w Singapurze i Antwerpii, globalna sieć PSA obejmuje ponad 50 lokalizacji w 26 krajach na całym świecie. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. IFM Investors to globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 118 miliardów USD na dzień 31 marca 2021 r. – wynika z informacji, przekazanych przez DCT Gdańsk.

Organizowany przez DCT Gdańsk konkurs grantowy „Busole 2021”, to dobry przykład CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli działania korporacji dla dobra najbliższego sąsiedztwa.

Skrót: CSR pochodzi od angielskiego określenia: Corporate Social Responsibility. Oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw, korporacji za ich wpływ na społeczeństwo.
W Normie PN-ISO 26 000 podano następującą definicję CSR: „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy; jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele różnych inicjatyw czy procedur.

We wdrażaniu CSR w Polsce bardzo pomocne jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), będące organizacją typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. FOB inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi zmieniających biznes na lepszy. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum pokazuje nowe trendy oraz buduje sprzyjający klimat społeczny i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Popularyzuje najlepsze praktyki firm, komentujemy bieżące wydarzenia z zakresu CSR oraz analizuje rozwój CSR w kraju i zagranicą – czytamy na stronie internetowej http://odpowiedzialnybiznes.pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *