Eksport do NATO, ONZ, instytucji Unii Europejskiej – jak to robić, jak korzystać z wsparcia  – doradzają polskim biznesmenom m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu, Ministerstwa: Spraw Zagranicznych; Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; UN Global Compact Network Poland oraz Polityka Insight

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Trwa cykl webinariów pt.: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm” 

Instytucje unijne, Organizacja Narodów Zjednoczonych i NATO są bezpiecznymi obszarami dla polskiego eksportu. Konkurencja jest jednak duża. Trudno sprostać wymaganiom zamówień. Polska solidnie przygotowuje się do zdobywania owych rynków zbytu. Agencje pomagają firmom w przygotowaniach do przedstawiania swych ofert. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zaprosiły na cykl webinariów pt.: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”.

Jedno z webinariów odbyło się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11.00 – 14:00.  Zapisaliśmy się na to zdalne spotkanie, zachęceni zaproszeniem, w którym napisano m.in.:

System zamówień instytucji NATO

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są między innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe.

NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych,  których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

W trakcie wspomnianego seminarium, 12 stycznia 2021 roku, uczestnicy zapoznani zostali z procedurami udzielania zamówień w systemie NATO. Oto zarys programu tego spotkania, przeprowadzonego online:

Wprowadzenie: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT; Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; UN Global Compact Network Poland

Część I szkolenia

1. NCIA i rola polskiego eksperta technicznego – POL NATEX – Płk Przemysław Michalak – Polish Delegation to NATO:

2. Informacja o możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasady współpracy i wyboru ofert stosowane przez NCIA – Pani Agata Szydełko – zastępca dyrektora, Departament Zamówień NCIA:

3. Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NCIA.

Część II szkolenia

1. NSPA i rola polskiego oficera łącznikowego – Płk Piotr Sitarz – Head, Polish Liaison Office to NSPO/ NSPA:

2. Rejestracja firm z bazie danych NSPA oraz zasady obowiązujące przy udzielaniu zamówień – dyrektor Carlos Ferrer Lopez – Przedstawiciel NSPA (prezentacja w języku angielskim):

3. Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NSPA.

Część III – PARP i Polityka Insight

1. Wsparcie przedsiębiorców w dostępie do zamówień organizacji międzynarodowych oferowane przez PARP – Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

2. Jak przygotować firmę do współpracy z NATO? Na podstawie przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii raportu pt. Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm – Monika Helak, Polityka Insight:

Część IV – zakończenie.

Podczas webinarium padło wiele pytań. Odpowiedzi przekazał nam ekspert Wojciech Dzięgiel z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. Oto przykłady:

  1. Proszę o podanie instytucji do której zwrócić się o wydanie deklaracji zgodności

– Dla firm zarejestrowanych w Polsce, deklaracji uprawnienia (DU)  udziela Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Procedura udzielania DU oraz wzór wniosku znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przetargi-nato

2. Gdzie składamy wniosek o deklaracji uprawnienia w Polsce?

– Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowany udziałem w przetargu organizowanym przez instytucję NATO, w którym wymagane jest posiadanie deklaracji uprawnienia (DU), występuje z wnioskiem do DHM MRPiT o udzielenie DU (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulamin, znajdującego się na stroniehttps://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przetargi-nato) .

Wniosek wraz z załącznikami powinien być przekazany w terminie wskazanym w Komunikacie, ogłaszanym na stronie .https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przetargi-nato-ogloszenia Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w języku polskim. Jeżeli dokumenty są składane w języku obcym, wówczas należy dołączyć tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego w oryginale. Wniosek powinien zostać złożony w formie elektronicznej i papierowej. Termin złożenia wniosku uznaje się za dotrzymany w dacie złożenia wniosku w formie elektronicznej;

3. Czy certyfikat jest wymagany również dla podwykonawcy?

– W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum), każdy przedsiębiorca wypełnia wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia indywidualnie i dołącza do niego niezbędne załączniki. Nie dotyczy to podwykonawców, którym wybrany w przetargu Wykonawca zleca część prac. Jednak każdy podwykonawca musi być przedsiębiorcą zarejestrowanym na terenie państwa należącego do NATO.

4. Jak uzyskać kod NCAGE?

– Wniosek o nadanie kodu NCAGE należy złożyć do WOJSKOWEGO CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI,  ul. Nowowiejska 28a,  00 – 909 Warszawa. Procedura nadawania kodu opisana jest na stronie https://wcnjik.wp.mil.pl/pl/pages/kodyfikacja/#kod_ncage

5. During the what period is the NSPA required to notify about a rejection of an offer? Thus, after this period, can it be considered that the offer was submitted successfully?

– NSPA normally notifies unsuccessful bidders upon the resolution of the solicitation, i.e. the selection of the winning bid and subsequent and award of a contract. Absence of response to a submitted bid cannot be construed as it were successful. Bidders that received no response over a certain period of time, such as the required validity of the offer, may consider contacting the Procurement official responsible for the solicitation.

6. W związku z wymogiem zaakceptowania projektu kontraktu w momencie składania wniosku, co w przypadku nie podpisania kontraktu w wyniku negocjacji.

– Z perspektywy NCIA NATO odpowiedź może być przedstawiana na kilka sposobów , zależnie od kontekstu, wartości kontraktu etc. W kwestiach dot. trwających przetargów należy kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem. W odniesieniu do NSPA odwołanie do Zasad i Warunków (Terms and Conditions) ma kluczowe znaczenie w postępowaniach przetargowych. Oferta, która nie uwzględnia warunków NSPA może być uznana za nie odpowiednią z wymogami przetargowymi i odrzucona. W związku z tym nie przeprowadza się dodatkowych negocjacji.

7. Jeśli moja firma posiada już certyfikat uprawnień (Eligibility) wydany przez NSPA to czy musi występować do Ministerstwa Rozwoju o zgłoszenie w formie nominacji lub wydanie deklaracji uprawnienia w przetargach ogłaszanych przez agencje NATO czy w przetargach w ramach programu NSIP ? Jeśli tak, to czy trzeba występować z wnioskiem w każdym przetargu oddzielnie czy można wystąpić z jednym wnioskiem np. o wydanie deklaracji uprawnienia które będzie ważne np. 1 rok ?

– Deklaracja uprawnienia udzielana jest do jednego, określonego przetargu. Udzielenie przez MRPiT deklaracji uprawnienia umożliwia zainteresowanemu przedsiębiorcy uczestnictwo w konkretnym przetargu organizowanym w ramach NATO:  otrzymywanie informacji i dokumentacji przetargowej bezpośrednio od organizatora, przekazywanie pytań i sugestii, udział w spotkaniu informacyjnym  oraz  złożenie oferty. Deklaracja uprawnienia do udziału w przetargach prowadzonych przez NATO Communications and Information Agency według procedury BOAs  (Basic Ordering Agreement ) uprawnia przedsiębiorcę do udziału w wielu przetargach i ma charakter okresowy.

8. Czy przetargi dotyczą także wózków widłowych i regałów magazynowych?  

– W przeszłości NSPA ogłaszało przetarg na ww. sprzęt i materiały. W sprawie aktualnych i planowanych przetargów zalecane jest monitorowanie ogłoszeń na stronie NSPA i rejestrację w ramach NSPA Source File: https://www.nspa.nato.int/business/procurement/vendor

9. Proszę o odniesienie się do szans na zamówienia w tematyce transportu medycznego z wykorzystaniem systemów bezzałogowych.

– Wsparcie medyczne jest rozwijającą się działalnością w portfolio NSPA. Tego rodzaju przetargi mogę być organizowane przez NSPA, zwłaszcza w sytuacji kiedy jedno z państw członkowskich planuje lub używa takiego sprzętu w siłach zbrojnych. W sprawie aktualnych i planowanych przetargów zalecane jest monitorowanie ogłoszeń na stronie NSPA i rejestrację w ramach NSPA Source File: https://www.nspa.nato.int/business/procurement/vendor

10. Moja firma produkuje urządzenia do ćwiczeń fizycznych. Urządzenia sprzedajemy między innymi do armii amerykańskiej. Ciekaw jestem, czy w zakupach NATO występują też tego typu urządzenia.

– Taki sprzęt mógł być pozyskiwany w przeszłości, jako bezpośrednie zamówienie lub część usług sekcji Moral Welfare and Recreation (MWR). W sprawie aktualnych i planowanych przetargów zalecane jest monitorowanie ogłoszeń na stronie NSPA i rejestrację w ramach NSPA Source File: https://www.nspa.nato.int/business/procurement/vendor

11. Jesteśmy zainteresowani przedstawieniem oferty przenośnych systemów oświetlenia lotniska / lądowisk dla krajów NATO – jak można to zrobić systemowo?

– Generalnie NSPA nie rozpatruje ofert poza ogłoszonymi przetargami. Jeżeli to pytanie dotyczy zaprezentowania lub wyjaśnienie produktu lub rozwiązań technicznych, przedsiębiorca może skontaktować się właściwy merytorycznie pracownikiem NSPA.

12. W przypadku wyboru oferty przez NSPA czy jest możliwość nie podpisania kontraktu. Ewentualne konsekwencje?

– Oferty przedstawione w ramach ogłoszenia o przetargu NSPA stanowią podstawę dla podpisanego kontraktu w czasie jego obowiązania.

13. Proszę, o rozszerzenie informacji o możliwych zamówieniach w zakresie projektowania obiektów.

– W sprawie aktualnych i planowanych przetargów zalecane jest monitorowanie ogłoszeń na stronie NSPA i rejestrację w ramach NSPA Source File: https://www.nspa.nato.int/business/procurement/vendor

14. Jesteśmy zbyt małą firmą aby startować bezpośrednio w przetargu. Jak zostać podwykonawcą?

Temat został omówiony w prezentacji Agencji NCIA – slajdy 7, 19 i 25.

Pomijając pewne ograniczenia i warunki do zatrudniania podwykonawców, które mogą być określone w ogłoszeniu o przetargu, NSPA nie odnosi się do kwestii jak firmy układają swoje relacja biznesowe przystępując do przetargu lub wykonując kontrakt.

15. Jak często wymagane są uprawnienia odnośnie szkoleń z zakresu przetwarzania informacji niejawnych w stosunku do pracowników fizycznych wykonujący prace na docelowym placu budowy?

– Większość przetargów ma klauzulę NATO UNCLASSIFIED. Wymogi bezpieczeństwa (włączając w to dostęp do wszystkich obiektów) są określone w ogłoszeniu przetargu.

16. Jak wyglądają wymagania względem kierownika budowy – czy wymagane jest posługiwanie się językiem ojczystym Zamawiającego?  

– Większość dokumentów przetargowych i wykonanie kontraktu odbywa się w języku angielskim. Wymogi odnośnie innego języka będą wskazane w konkretnym pakiecie przetargowym.

17. Jaka część wszystkich przetargów organizowanych przez NATO (szacunkowo) wymaga posiadania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego?

– Większość przetargów ma klazulę NATO UNCLASSIFIED. Wymogi bezpieczeństwa (włączając w to dostęp do wszystkich obiektów) są określone w ogłoszeniu przetargu.

18. Jak wygląda proces nawiązywania współpracy z lokalnymi podwykonawcami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac, których dokumentacja wykonawcza jest objęta klauzulami tajności?

– Odpowiedzi zawarte są w prezentacji NCIA na slajdach 19 i 25. Pomijając pewne ograniczenia i warunki do zatrudniania podwykonawców, które mogą być określone w ogłoszeniu o przetargu, NSPA nie odnosi się do kwestii jak firmy układają swoje relacja biznesowe przystępując do przetargu lub wykonując kontrakt.

19. W jaki sposób może administracja publiczna lub poszczególni oficerowie łącznikowi wspierać polskie firmy w uzyskiwaniu kontraktów lub zawiązywaniu partnerstw z innymi zainteresowanymi podmiotami realizację kontraktów dla NATO?

– Zasady współpracy polskich przedstawicieli narodowych, w szczególności POL NATEX (Polskiego Przedstawiciela Narodowego działającego w NCIA) reguluje DECYZJA Nr 145/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami. POL NATEX – wspiera współpracę między polskim przemysłem a NATO m.in. poprzez przekazywanie informacji: Dotyczących inicjatyw i planów NCIA dot. utrzymania i rozwoju zdolności sojuszu w obszarze C4ISR i Cyber; Umożliwiających „samopromowanie się” firm (informacje o konferencjach, wystawach, etc.); Pomocniczych („technicznych”) dotyczących konkretnych spraw np. procedury umieszczania oprogramowania na liścia AFPL, punktów kontaktowych ze strony NCIA wyznaczonych dla konkretnych spraw, etc.

Dobrą praktyką jest aby wszelka wymiana korespondencji między POL NATEX (NCIA) w wyżej wymienionych obszarach odbywała się za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii – czyli tak jak do tej pory – co pozwala na zachowanie wspólnej świadomości o inicjatywach, zapytaniach,etc. oraz kierowanie zapytań firm wg. kompetencji.

POL NATEX nie uczestniczy i nie przekazuje żadnych informacji, które stawiałyby przy przetargach polskie firmy w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych konkurentów. Uzyskanie/podpisanie kontraktu jest najczęściej wynikiem wygrania postępowania przetargowego. Również inicjowanie i współudział w zawiązywaniu partnerstw z innymi zainteresowanymi podmiotami na realizację kontraktów dla NATO wykracza poza kompetencje POL NATEX.

20. Czy istnieje możliwość, by dostawcą w ramach przetargu był lokalny dystrybutor towaru?

– Odpowiedź można przedstawić na kilka sposobów zależnie od specyfiki i konkretnego przypadku. W kwestiach dot. trwających przetargów należy kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem.

Co dalej?

To było kolejne webinarium z cyklu: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. Zainaugurowano je 9 grudnia 2020 roku. Wtedy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zaprosiły na webinarium, poświęcone zamówieniom w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy zapoznali się m.in. z ofertą biznesową ONZ, mechanizmem włączania biznesu do łańcucha dostaw, procedurą rejestracji wykonawców w bazie United Nations Global Marketplace oraz dowiedzieli się, jak przygotować firmę do współpracy z ONZ – wynika z informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/65886:webinarium-na-temat-zamowien-w-ramach-systemu-onz-zamowienia-miedzynarodowe-szansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm-9-grudnia .

Następne webinarium będzie na temat: System zamówień w instytucjach Unii Europejskiej. Informacja o jego terminie pojawi się na stronie www.arp.plwww.pfr.pl oraz w mediach społecznościowych instytucji współtworzących cykl seminariów – poinformowali organizatorzy.

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *