Finał Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2017. W Gdańsku swe działania podsumowała firma LPP, informując o tym, co zrobiła po tragedii w Rana Plaza w Bangladeszu. Przedstawiono też unikatowy sposób troski o niewidomych dbających o ochronę środowiska: umożliwienia im segregacji odpadów.

Na zdjęciu: Liliana Anam – menedżer zarządzający CSRinfo inauguruje konferencję w ramach Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Wzmacnianie międzysektorowego partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zakończył się ogólnopolski TYDZIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2017. To najbardziej wyczekiwane wydarzenia dotyczące odpowiedzialnego biznesu tej jesieni, trwały 5 dni, w 5 miastach, zorganizowano 5 konferencji.

– W 2016 roku na nasze wydarzenia zarejestrowało się prawie 400 osób. Głównie były to osoby z firm, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji społecznych oraz naukowych – napisano na stronie internetowej http://www.csrinfo.org – firmy edukacyjno – doradczej. Konkretnie – była to dobra okazja do poznania społecznego raportowania dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat tego jak odpowiedzialnie zarządzać swoim biznesem. Podobnie było też w roku bieżącym. Spotkania, z udziałem reprezentantów pomysłodawców TOB, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji, zorganizowano w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęliśmy konferencją w Warszawie we wtorek, dzisiaj są w Gdańsku i jeszcze w Katowicach – powiedziała podczas spotkania w Gdańsku Liliana Anam – menedżer zarządzający CSRinfo. To był intensywny czas spotkań, w różnych miastach ale w jednym temacie: odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Tydzień nie miałby racji bytu, gdyby nie współpraca wielu organizacji, które uznały, że warto zainwestować swój czas i swą powagę by włączyć się i poprzeć tydzień: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, UN Global Compact – szczególnie ważny bo rozpoczynaliśmy konferencją w Warszawie 24 października – w Światowy Dzień ONZ – UN Day. UN Global Compact rozpoczynał Dzień z nami.

 

Fot. Kazimierz Netka

Miasto Gdańsk zaproszone zostało do Wrocławia, gdzie pokazało jakie ma praktyki w tworzeniu strategii partycypacyjnej i angażowania bardzo wielu mieszkańców – co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zaprosiliśmy firmę z Trójmiasta Ergo Hestia do podzielenia się praktykami w Poznaniu. Więcej w tym roku dołączyło przedsiębiorców. Zauważyliśmy, że liczba uczestników tych spotkań z roku na rok rośnie.

Oto tematy poruszane w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka

Jak mądrze włączać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-30 w strategię i działania firmy? – przedstawiła to zagadnienie Magdalena Obłoza z CSRinfo.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Fair fashion – strategiczne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw: – to problem, który omówili: Sławomir Ronkowski – dyrektor Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju, LPP oraz Anna Miazga – koordynator ds. CSR, LPP

 

Fot. Kazimierz Netka

Czego unikać w raportach niefinansowych? A na czym warto się wzorować – okiem jurora konkursu Raporty społeczne – o tym mówiła Ewa Sowińska – zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Mix komunikacji w promocji raportu CSR. Jak dotrzeć jednocześnie do inwestora i klienta masowego? Case study nagrodzonego w XI edycji konkursu Raporty społeczne raportu Banku Zachodniego WBK” przybliżyła Dorota Okoń, reprezentująca Bank Zachodni WBK.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Segreguję – nie widzę przeszkód. Jak wesprzeć nasze otoczenie we wdrażaniu praktyk przyjaznych środowisku?” – o tym mówiła Magdalena Sułek-Domańska – dyrektor ds. komunikacji w firmie Eneris.

Jednym z głównych celów tegorocznego Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu było wzmocnienie partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tych celów jest kilkanaście.

 

Fot. Kazimierz Netka

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie; Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo; Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt; Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie; Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt; Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi; Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie; Cel 8: Promować silny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi; Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność’ Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami; Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu; Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji; Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom; Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony; Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej; Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu; Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. (Źródło: http://www.un.org.pl/inne-materialy; Ośrodek Informacji ONZ. Prezentacja: „Cele Zrównoważonego Rozwoju” (wrzesień 2016 r.).

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *