Przyroda atakuje, a ludzie się bronią. Klimatyczne Forum Metropolitalne w Gdańsku. To jest inauguracja podobnych spotkań w całym kraju. Zniszczenia posztormowe na Westerplatte pokazują, jak wielkie jest zagrożenie…

Na zdjęciu: Zniszczenia na Westerplatte. Fot. Kazimierz Netka

Na zdjęciu: Inauguracja Klimatycznego Forum Metropolitalnego w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Zmiany temperatury dają się we znaki nie tylko miastom nad Bałtykiem, które mogą zostać podtopione wskutek podnoszenia się poziomu morza.

Globalna obrona przed ociepleniem.

W poniedziałek, 27 lutego zainaugurowano w Gdańsku cykl ogólnopolskich spotkań z cyklu: „Klimatyczne Forum Metropolitalne”. Podczas tych seminariów przedstawiane będą doświadczenia miast oraz gmin obszarów metropolitalnych w dostosowywaniu się do zmian klimatu na kuli ziemskiej. Organizatorami Forum w Gdańsku są: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unia Metropolii Polskich, Gdańskie Wody Sp. z o.o. oraz Biuro Rozwoju Gdańska.
27 lutego 2017 roku obrady prowadził dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Gości powitał i otworzył obrady Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska.

 

Fot. Kazimierz Netka

W problematykę wprowadził uczestników Wiesław Bielawski – zastępca prezydenta Gdańska. Potem mowa była o sytuacji stolicy naszego kraju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Mapę klimatyczną m.st. Warszawy przedstawili dr Wojciech Szymalski oraz dr Andrzej Kassenberg – reprezentujący Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Temat: „Adaptacja do zmian klimatu w m.st. Warszawa” omówił Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawa.
Jak to będzie, co trzeba zrobić – przedstawiono na filmie pt. „Ciepło, cieplej, gorąco …”

 

Fot. Kazimierz Netka

Po projekcji, wiele czasu poświęcono temu, co dzieje się nad Bałtykiem. „Prognozowane zmiany poziomów wód morskich” przedstawił prof. dr hab. Jacek Piskozub z Komitetu Badań Morza; pracownik naukowy Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Dynamiki Morza w Sopocie.

 

Na zdjęciu: Westerplatte teraz. Fot. Kazimierz Netka

„Ochrona brzegów morskich oraz sposoby przygotowania się do zmian klimatycznych” – to temat, który zaprezentował Tomasz Jabłonowski – zastępca głównego inspektora w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak te zagadnienia mają się do rzeczywistych zamierzeń – uczestnicy seminarium dowiedzieli się podczas wykładu pt.: „Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego GGS 2030”, który wygłosił Jakub Pietruszewski – dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Dokumenty planistyczne w zarządzaniu zasobami wodnymi” przedstawił Henryk Jatczak – zastępca dyrektora ds. technicznych i inwestycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

O bardzo konkretnych niebezpieczeństwach mówił Andrzej Chudziak – dyrektor ds. technicznych, Gdańskie Wody Sp. z o.o., w wykładzie pt. „Zagrożenia obszaru Gdańska w wyniku podnoszenia się poziomu wód morskich”.

 

Fot. Kazimierz Netka

We wtorek, 28 lutego 2017 roku temat obrad uwzględnia następujące zagadnienia: “Adaptacja do zmian klimatu: deszcze nawalne”. Prowadzenie obrad: dr Wojciech Szymalski – prezes zarządu Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Możliwość retencji deszczy nawalnych w wybranej zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku” przedstawi dr hab. Roman Cieśliński z Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego. „Ocena opadu atmosferycznego z 14 i 15 lipca 2016 roku, w kontekście powodzi w zlewni zurbanizowanej potoku Strzyża w Gdańsku  – to temat wykładu, który przygotowali dr hab. inż. Michał Szydłowski oraz dr inż. Wojciech Szpakowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedry Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Deszcze nawalne – doświadczenia Miasta Gdańska” – przedstawił Roman Branicki – kierownik Działu Studiów, Gdańskie Wody Sp. z o.o. „Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych” – omówił Ryszard Gajewski – prezes zarządu, spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Deszcze nawalne i zagospodarowanie wód opadowych w Sopocie” przedstawił Kazimierz Wojtkiewicz – kierownik Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. „Doświadczenia Gdyni w zakresie deszczy nawalnych i zagospodarowania wód opadowych” omówił Andrzej Ryński – zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. „Zmiany klimatyczne a dokumenty planistyczne” przedstawiła mgr inż. arch. Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka

Wystąpienie podsumowujące było na temat: „Porozumienie Paryskie”, a przedstawił je Tomasz Chruszczow – Chair of UNFCCC Subsidiary Body for Implementation”.
Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unię Metropolii Polskich we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska oraz spółką Gdańskie Wody.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *