Krajowe klastry kluczowe. Interizon

Interizon znalazł się w zaszczytnym gronie siedmiu nagrodzonych klastrów kluczowych Polski – jako jedyny z Pomorskiego

Unowocześnia europejskie miasta, rozwija technologie kosmiczne

Pomorski Klaster ICT Interizon, działający przy Politechnice Gdańskiej, ma status Krajowego Klastra Kluczowego. Ta ranga została Interizonowi nadana przez Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Interizon jako jedyny klaster z Pomorskiego uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Został wyróżniony przez Ministra Gospodarki jako jeden z siedmiu z całej Polski, co jest ogromnym wyróżnieniem dla całego regionu. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostaje Klastrom, które posiadają istotne znaczenie dla gospodarki kraju, wzmacniają jej pozycję i konkurencyjność na arenie międzynarodowej – informuje Piotr Wontorski – specjalista ds. komunikacji i promocji Pomorskiego Klastra ICT Interizon.

Klaster Interizon jest współuczestnikiem, koordynatorem, liderem wielu ważnych dla Polski przedsięwzięć, projektów, także o zasięgu międzynarodowym.  Przykładami mogą być działania dotyczące rozwoju inteligentnych miast czy wykorzystania technologii kosmicznych.

IMG_9606

Na zdjęciu: Z udziałem Klastra Interizon, 11 czerwca 2014 r w Olivia Business Centre poinformowano o szczegółach realizacji unikatowego, na skalę Unii Europejskiej, projektu, o nazwie: ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems, czyli integracji wielu podsystemów monitorowania wydarzeń w mieście). W oparciu o ACCUS w ramach klastra Interizon (liczącego wówczas ok. 130 firm ICT, 22 tys. pracowników) rozpoczynano prace nad budową inteligentnej specjalizacji regionu – unikatowej w skali kraju. Fot. Kazimierz Netka.

Ministerstwo Gospodarki potwierdza więc pozycję lidera w dziedzinie ICT jaką zajmuje Pomorski Klaster Interizon. Podkreśla również jego znaczący wpływ na rozwój i kierunek innowacyjności w regionie pomorskim oraz silną pozycję krajową i międzynarodową. Pomorski Klaster ICT Interizon został utworzony w 2009 roku. Wspiera działalność badawczo – rozwojową regionu (B+R), międzynarodową ekspansję przedsiębiorstw i rozwój jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Dodatkowo stymuluje współpracę branżową oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw.
Warto wiedzieć, co to jest Krajowy Klaster Kluczowy. Otóż, jest to klaster (skupisko firm, instytucji, placówek naukowych itp.) o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; krajowe klastry kluczowe są identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.
Oto wiadomości, przekazane nam przez laureatów Konkursu o miano Krajowego Klastra Kluczowego, czyli przez Interizon. Z informacji tych dowiadujemy się, że uczestnicy Pomorskiego Klastra ICT Interizon to podmioty działające w branży informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, głównie z terenu województwa pomorskiego. Głównym celem działalności klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra.

IMG_4096

Zdjęcie z 31 października 2014 roku. Tego dnia, w Politechnice Gdańskiej podpisano „Memorandum o współpracy w ramach realizacji projektu ACCUS”. Dokument dotyczy zasad współdziałania między samorządem a partnerami projektu oraz wyraża intencje przekazania wytworzonych komponentów projektu nieodpłatnie na potrzeby gdańskiego samorządu. Na fotografii, od prawej: Tomasz Woźniak – członek zarządu, Przemysław Szleter – prezes Fundacji Interizon, prof. Henryk Krawczyk – rektor Politechniki Gdańskiej, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

Inicjacja działań prowadzących do formalnego zawiązania Klastra przypada na lata 2008 – 2009 i związana jest z wprowadzeniem w województwie pomorskim „Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009 – 2015”. W 2009 roku w wyniku realizacji projektu „Budowa partnerstwa i opracowanie strategii klastra branży ICT/ETI” opracowana została strategia Pomorskiego Klastra ICT oraz zawiązane zostało formalne partnerstwo tworzące Klaster. Dzięki wytężonej współpracy z ekspertami i determinacji podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w inicjatywie klastrowej 3 grudnia 2009 roku Pomorski Klaster ICT uzyskał tytuł Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Województwa, uzyskując najwyższe noty międzynarodowego gremium ekspertów oceniających klastry biorące udział w konkursie.

Pomorski Klaster ICT funkcjonuje jako partnerstwo – wzajemne prawa i obowiązki reguluje „Umowa partnerstwa w ramach pomorskiego klastra ICT” zawarta w Gdańsku 29 października 2009 roku. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na zachowanie dużego stopnia elastyczności, a otwarta i transparentna formuła organizacyjna klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu dodatkowych działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników klastra. Klaster ma charakter otwarty – nowe podmioty podpisują tzw. akt przystąpienia, na podstawie którego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Rady Klastra, stają się one Uczestnikiem Klastra.

IMG_4112

Zdjęcie z 31 października 2014 r. Sygnatariusze i uczestnicy uroczystości podpisania „Memorandum o współpracy w ramach realizacji projektu ACCUS”. Memorandum w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej (Gmach Główny PG) podpisali: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, Henryk Krawczyk – rektor Politechniki Gdańskiej, Jarosław Pawłowski – prezes zarządu spółki InnoBaltica, Joanna Oberbek – wiceprezes zarządu spółki InnoBaltica, Przemysław Szleter –prezes zarządu Fundacji Interizon, Tomasz Woźniak – członek zarządu Fundacji Interizon. Fot. Kazimierz Netka.

Kluczowym komponentem działalności klastra jest rozległy formalny i  nieformalny proces sieciowania pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia biznesu. Realizację zadań usprawnia funkcjonowanie grup zadaniowych, z których każda ma lidera – osobę wywodzącą się ze sfery biznesu i odpowiedzialną za przebieg i koordynację prac w ramach grupy. Działania na poziomie krajowym, takie jak udział przedstawiciela klastra w Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum badań i Rozwoju, prowadzone są równolegle z  działaniami regionalnymi, wśród których wymienić można organizację szeregu dofinansowanych szkoleń i staży rozwijających praktyczne kompetencje pracowników firm. Klaster aktywnie współpracuje z administracją samorządową w ważnych projektach regionalnych. W  2011 r. klaster wprowadził Polskę do unikatowego międzynarodowego mechanizmu finansowego ARTEMIS, w  ramach którego firmy klastra rozpoczęły współpracę międzynarodową w zakresie rozwiązań ICT, które pozwalają na tworzenie rozwiązań wspomagających inteligentne monitorowanie i zarządzanie obszarem miejskim. W 2015 roku zgłoszona przez Fundację Interizon aplikacja na Inteligentną Specjalizację Pomorza „Technologie Interaktywne w środowiskach nasyconych” została pozytywnie oceniona i wybrana jako jedna z czterech Inteligentnych Specjalizacji województwa pomorskiego.
Interizon zrzesza obecnie ponad 130 podmiotów zlokalizowanych na terenie całej Polski, które w sumie zatrudniają blisko 23 tys. osób. Do Klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki.
Oferta podmiotów Interizon – Pomorski Klaster ICT obejmuje m.in. produkcję wyrobów i podzespołów elektronicznych, tworzenie zaawansowanych produktów IT, świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych służących technologiom informacyjnym i komunikacyjnym. Ważnym elementem działalności Klastra są wspólne projekty z dziedziny B+R skierowane na technologie ICT o największym potencjale przemysłowym i komercjalizacyjnym. Uczestnicy Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy, jak i dostawcy finalnych rozwiązań o uznanej renomie.

IMG_0527

Fotografia z 21 kwietnia 2015 r. Przemawia prezes Przemysław Szleter – podczas podpisania Listu Intencyjnego w sprawie współpracy ośrodków samorządowych, naukowych i przemysłowych skupionych w Warszawie i Gdańsku. List dotyczył współdziałania z Polską Agencja Kosmiczną. Sygnowanie tego porozumienia odbyło się w w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku – niedaleko miejsca, w którym, przy ul. Korzennej, swą pracownię miał słynny gdańsku astronom, Jan Heweliusz – gdzie był jeden z początków polskich badań kosmicznych. Fot. Kazimierz Netka.

Wizja. Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster ICT integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT.

Misja. Klaster ICT stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra.

Oferta. Obejmuje ona  m.in.: produkcję wyrobów i podzespołów elektronicznych; tworzenie oprogramowania i produktów ICT; świadczenie usług informatycznych i  telekomunikacyjnych służących technologiom informacyjnym i  komunikacyjnym. Ważnym elementem działalności klastra są wspólne projekty z dziedziny B+R skierowane na technologie ICT o największym potencjale przemysłowym i komercjalizacyjnym. Jednostki klastra Interizon są obecne na rynku zarówno jako podwykonawcy uczestniczący w polskich i międzynarodowych projektach, jak i dostawcy finalnych rozwiązań o uznanej renomie na rynku krajowym i światowy

Cele strategiczne: ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji; zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich; rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw; promocja klastra jako atrakcyjnego i innowacyjnego ośrodka ICT.

IMG_0518

Zdjęcie z 21 kwietnia 2015 r. Od lewej: Marcin Kowalik – członek zarządu i Przemysław Szleter – prezes Fundacji Interizon podpisujący List Intencyjny dotyczący porozumienia z Polską Agencją Kosmiczną i jej partnerami. Fot. Kazimierz Netka.

Sukcesy i wyróżnienia: Zdobywca prestiżowej Bronze Label w programie Cluster Management Excellence; Partner inicjatywy Business Roaming Agreement, umożliwiającej członkom nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wykorzystywanie infrastruktury biurowej w 67 lokalizacjach na całym świecie; Tytuł Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego; Realizacja projektu ICT Innova; Wyróżnienie – Interizon jako jeden z najlepszych i najszybciej rozwijających się klastrów w Polsce (benchmark Deloitte); Uzyskanie Certyfikatu Bronze Label; Wprowadzenie Polski do systemu finansowego ARTEMIS (ACCUS, DEWI); Powołanie Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia; Powołanie Fundacji Interizon; Memorandum o współpracy z Miastem Gdańsk w zakresie wdrożenia instalacji Smart City; Inteligentna Specjalizacja Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” – informuje Piotr Wontorski – specjalista ds. komunikacji i promocji Pomorskiego Klastra ICT Interizon.

Status klastrów kluczowych uzyskały: Klaster Interizon, reprezentowany przez Fundację Interizon; Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”; Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”; Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju; Polski Klaster Aluminium, reprezentowany przez City Consulting Institute Sp. z o.o.; Wschodni Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe; Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, reprezentowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie http://www.mg.gov.pl/node/25061 – Ministerstwa Gospodarki.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *