Międzynarodowa Gala projektu Erasmus+ w stolicy województwa pomorskiego. Przygotowało ją II LO w Gdańsku. Licealiści z Polski, Niemiec i Finlandii w artystyczny sposób przekonują do polubienia imigrantów.

Na zdjęciu: Realizatorzy projektu. Fot. Kazimierz Netka.

Polacy i Gdańszczanie bardzo dobrze wiedzą, jak to jest, bo albo przyjmują przybyszy z zagranicy, albo sami wyjeżdżają.

W każdej rodzinie był, jest lub będzie ktoś emigrantem, uchodźcą.

„Migration – Challenge, Change and Chance” – to tytuł międzynarodowego projektu, którego zakończenie świętowano 9 marca 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności. Na uroczystą Galę przybyli m.in. Monika Kończyk – pomorski kurator oświaty oraz Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska. Galę przygotowało II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Projekt zatytułowany „Migration – Challenge, Change and Chance” („Migracja – wyzwanie, zmiana i szansa”) jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – napisano na stronie internetowej http://www.2lo.gda.pl .

 

Fot. Kazimierz Netka

Koordynatorem projektu Erasmus+ w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku jest Ewa Marzjan-Jeleńska. Dzięki pani koordynator, Gala uroczystości Erasmus+ przebiegała bardzo sprawnie. Obecni na sali z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się dyskusjom, prowadzonym w języku angielskim.

Duże wrażenie na uczestnikach uroczystości wywołał spektakl teatralny, w wykonaniu uczniów II LO w Gdańsku a zatytułowany: „Znawcy Potworów”. Autorką tej sztuki jest Rita Jankowska – dramatopisarka i reżyserka Teatru Błękitna Sukienka. Teatralny „potwór” to imigrant, który przybył do Polski. Sztuka pokazuje, może trochę przesadnie, że imigrantów – gości z innych krajów – nie traktujemy najlepiej. Przesłaniem sztuki pt. „Znawcy Potworów” jest zachęta do tolerancji i akceptacji imigrantów wśród młodzieży szkolnej. Spektakl ten ma promować empatię i zrozumienie wobec innych kultur, religii, zwyczajów. Niezwykle wyraziście został zagrany Potwór, w którego wcieliła się Magdalena Nowak z I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przygotowania do Gali, czyli realizacja projektu, trwały dwa lata. Sztuka „Znawcy Potworów” jest artystycznym zwieńczeniem tego. To jednocześnie podsumowanie realizacji projektu, w którym uczestniczyły szkoły: Gymnasium Ernestinenschule z Lubeki (Niemcy), Liceum Karhulan lukio z miasta Kotka (Finlandia) oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Gdańska. Nieprzypadkowo cele i rezultaty tego projektu przedstawiono w Europejskim Centrum Solidarności. Jak powiedziała Dorota Suchacz – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku, chodziło o pokazanie tego w miejscu, które dla świata i Europy jest symbolem wolności i akceptacji różnorodności.

Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, podkreślił, że w Gdańsku, mieście wolności, ale i solidarności z drugim człowiekiem, jesteśmy zobowiązani do tego, by rozmawiać na tematy ważne, aktualne, a takim jest problem migracji. Prezydent Adamowicz podziękował młodzieży, że realizuje tę misję. Wspomniał, że Gdańsk od wieków słynął z gościnnego przyjmowania imigrantów, o czym świadczą nazwy, np. Nowe Szkoty, Stare Szkoty. Dzięki przybyszom z innych krajów, uchodzącym przed prześladowaniami, Gdańsk jest teraz taki piękny.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tolerancja jest ważna dla istnienia ludzkości – mówiła Monika Kończyk – pomorski kurator oświaty. Pani kurator podkreśliła, że Gala Erasmus+ to bardzo ważne spotkanie. Podziękowała młodzieży z Polski, Finlandii, Niemiec za zaangażowanie w projekt. Taka współpraca pomaga bowiem w czynieniu nauki bardziej efektywnej, interesującej, łatwiejszej. Uczymy się nowych rzeczy, jeden od drugiego. Same słowa to za mało, a mamy te same problemy, marzenia przyjaźnie – mówiła pomorska kurator oświaty Monika Kończyk, na koniec dodając: Witam w naszym nowym, polskim domu!

 

Fot. Kazimierz Netka

Uczniowie przygotowali debatę oxfordzką na temat: „Migracja to wyzwanie i szansa dla współczesnej Europy”. Swe osiągnięcia w projekcie przedstawili goście z Finlandii oraz z Niemiec. Na zakończenie podsumowano całe międzynarodowe przedsięwzięcie, którego koordynatorem było Gymnasium Ernestinenschule z Lubeki w Niemczech.

Projekt „Migration – Challenge, Change and Chance” („Migracja – wyzwanie, zmiana i szansa”), realizowany w ramach unijnego programu Erasmus+, przewidywał przygotowanie i ewaluację kwestionariusza dotyczącego postawy wobec migrantów na początku oraz na koniec trwania projektu; zorganizowanie wystawy zdjęć i rysunków pt.: “Migranci”; przygotowanie słownika fińsko – niemiecko – polskiego z najpotrzebniejszymi zwrotami; zorganizowanie panelu dyskusyjnego, Tygodnia Wielokulturowego; opracowanie i wystawienie sztuki teatralnej pt. „Dzień z życia imigranta” – napisano na stronie internetowej http://www.2lo.gda.pl/ .

Jak napisano na stronie internetowej www.frse.org.pl – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Era­smus+ to pro­gram Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, szko­leń, mło­dzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego cał­ko­wity budżet wynosi 14,7 mld euro. Era­smus+ opiera się na osią­gnię­ciach euro­pej­skich pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, które funk­cjo­no­wały przez 25 lat, i jest wyni­kiem połą­cze­nia  euro­pej­skich ini­cja­tyw reali­zo­wa­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską w latach 2007-2013.

Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Każda z akcji obej­muje pro­jekty zde­cen­tra­li­zo­wane, o któ­rych reali­za­cji decy­dują naro­dowe agen­cje pro­gramu Era­smus+, oraz pro­jekty i pro­gramy scen­tra­li­zo­wane, zarzą­dzane przez Agen­cję Wyko­naw­czą ds. Edu­ka­cji, Kul­tury i Sek­tora Audio­wi­zu­al­nego (EACEA) w Bruk­seli. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria.

W Pol­sce Naro­dową Agen­cją pro­gramu Era­smus+ jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji, która reali­zuje akcje zde­cen­tra­li­zo­wane w ramach pię­ciu pro­gra­mów sek­to­ro­wych: Era­smus+ Edu­ka­cja szkolna, Era­smus+ Szkol­nic­two wyż­sze, Era­smus+ Mło­dzież, Era­smus+ Edu­ka­cja doro­słych oraz Era­smus+ Kształ­ce­nie i szko­le­nia zawo­dowe. Sek­tory te wspie­rają dzia­ła­nia, z któ­rych więk­szość do 2013 r. finan­so­wana była w ramach pro­gra­mów „Ucze­nie się przez całe życie”, „Mło­dzież w dzia­ła­niu”, Era­smus Mun­dus, Tem­pus, Alfa, Edu­link oraz pro­gra­mów współ­pracy z kra­jami uprze­my­sło­wio­nymi w dzie­dzi­nie szkol­nic­twa wyż­szego – napisano na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *