Minority SafePack – szansa oraz nadzieja dla pomorskich mniejszych grup etnicznych i kulturowych. Czy europosłowie, przyjmując Rezolucję: Minority SafePack  – „Pakt” (pakiet reguł, przepisów) dla Bezpieczeństwa Mniejszości – wiedzieli, że akurat na Pomorzu – w Polsce jest lansowana tylko jedna grupa: Kaszubi, a pozostałe, mniejsze, są spychane na margines? Krzywdzonych jest około 2 mln obywateli UE, mieszkających w Pomorskiem i okolicach; to rodzaj czystki etnicznej

Na ilustracji, na białym tle: nazwy najbardziej zagrożonych mniejszych grup społeczno-kulturowych i etnicznych w województwie pomorskim, w Polsce. (opr. K.N.). Źródło mapy podstawowej: PPWK.

Unia Europejska zabiega o ochronę różnorodności. Zabieganie to jednak za mało. Trzeba stworzyć solidne systemy ocalania spychanych na margines, wymazywanych z mapy świata mniejszych społeczności

Ochrona różnorodności kulturowej w UE i w Pomorskiem. Jest europejski pakiet (pakt) bezpieczeństwa dla słabszych mniejszości

Parlament Europejski trafia w Pomorskie. Apeluje o prawa dla mniejszych grup społecznych. Czy europosłowie wiedzieli, że akurat na Pomorzu zaistniała taka sytuacja, że jest lansowana tylko jedna grupa: Kaszubi, a pozostałe są spychane na margines? Można odnieść wrażenie, że Parlament Europejski postanowił zdecydowanie przeciwdziałać współczesnym czystkom etnicznym w Unii Europejskiej. Mniejsze grupy, nawet jeśli nie są mniejszościami etnicznymi, nie powinny być niszczone. Wprost przeciwnie: należy się nimi zająć i pomagać im, chronić, pielęgnować, bo one ubogacają polską, europejską i światową kulturę. Nie mogą być wymazywane z mapy, usuwane z historii, pomijane w wypowiedziach podczas oficjalnych, publicznych wydarzeń.

Ci najsłabsi, odcinani od mediów, przecięci granicami administracyjnymi (w Pomorskiem np. Borowiacy, Żuławianie, Kociewiacy, Krajniacy, Słowińcy) wymazywani są z mapy, a ich nazwy usuwane są z miejsc informowania krajowych i zagranicznych turystów – taka jest dola pomorskich mniejszości. Bez pomocy i wsparcia znikną z powierzchni Ziemi. Tym bardziej jeśli będzie tak, jak jest w Pomorskiem dotychczas, że lansowana jest jedna grupa etniczna: Kaszubi.

Pomorskie społeczeństwo charakteryzuje się olbrzymim bogactwem kultur. Tego bogactwa nie wolno zmarnować.

Zagrożenie, podobne do tego, jakie istnieje dla wielu społeczności w Pomorskiem, w Polsce, może być również w innych regionach Europy. Dlatego, należy wysoko ocenić postanowienie Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Minority SafePack – „Paktu” Bezpieczeństwa Mniejszości.

Europa ubożeje kulturowo. Niszczone są mniejsze grupy społeczne i etniczne. Dostrzega to Parlament Europejski.

Europarlamentarzyści dostrzegli, że istnieje konieczność przeciwdziałania językowemu i kulturowemu. Szczegóły zawiera wspomniany wyżej Minority SafePack”, w którym Parlament popiera propozycje na rzecz różnorodności w UE . Informacje na ten temat uzyskaliśmy, dzięki Przedstawicielstwu Parlamentu Europejskiego Biuro w Polsce – w Warszawie. Szczegóły zawiera komunikat, który otrzymaliśmy.

Na zdjęciu: Siedziba Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce – w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka

Z naszych spostrzeżeń wynika, że propozycje Parlamentu Europejskiego doskonale pasują do sytuacji w Polsce, a zwłaszcza w Pomorskiem, gdzie lansowana jest jedna grupa etniczna: Kaszubi, a mniejsze społeczności są dyskryminowane.

Parlament Europejski, apelując o zwiększenie kulturowej i językowej różnorodności w UE, tak, jakby wiedział doskonale to, co w Polsce Północnej w na ternie Pomorza oraz Żuław i Powiśla (powiaty: sztumski, kwidzyński i okolice nad dolną Wisła) się dzieje. Oto najważniejsze tezy postanowienia – Rezolucji – europarlamentarzystów:

– Konieczność przeciwdziałania językowemu i kulturowemu ubożeniu

– Wsparcie UE dla różnorodności, języków mniejszości i wielojęzyczności

– Nacisk na edukację, kulturę, służbę publiczną, fundusze unijne i wsparcie państwowe

Posłowie wezwali w czwartek (17 grudnia 2020 roku – K.N.) Komisję do podjęcia działań w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, której celem jest zwiększenie kulturowej i językowej różnorodności w UE.

W rezolucji przyjętej 524 głosami, przy 67 głosach sprzeciwu i 103 wstrzymujących się, Parlament zaznacza, że mniejszości narodowe i językowe w UE mierzą się z asymilacją, co skutkuje językowym i kulturowym zubożeniem. Parlament wzywa Komisję do przyjęcia rozwiązań prawnych, które pomogą rozwiązać ten problem, jednocześnie wyrażając swoje poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”.

Ochrona języków mniejszości i wielojęzyczności

Przyznając, że to rządy UE są odpowiedzialne za ochronę praw mniejszości, posłowie ponawiają swoje wezwanie do przyjęcia wspólnych minimalnych standardów na poziomie UE. Dodają, że języki regionalne muszą być promowane, a prawa językowe chronione w przypadku państw z więcej niż jednym językiem oficjalnym. Mniejszościom językowym należy się ochrona w ramach praw podstawowych.

Propozycje Minority SafePack

Pomimo generalnej dobrej oceny współżycia różnych społeczności w wielu krajach UE, Unia musi kontynuować swoje wsparcie dla przedsięwzięć na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Potrzeba pozytywnych działań w zakresie edukacji, kultury i służby publicznej oraz planu ochrony niektórych języków mniejszości. Europejska Inicjatywa Obywatelska chce powołania do życia centrum różnorodności językowej.

Na zdjęciu: Gmach parlamentu Europejskiego w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka

Ponadto Parlament:

– wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą zbrodni nienawiści i przestępstw mowy nienawiści wymierzonych w osoby przynależące do grup mniejszościowych;

– zaproponował rozwiązania mające pomóc wszystkim organizatorom działalności kulturalnej;

– przyznał, że mniejszości pozbawione są często własnych wszechstronnych serwisów informacyjnych i wezwał Komisję do działań na rzecz ich wsparcia (w Polsce – w Pomorskiem nie tylko ich nie mają ale jeszcze są dyskryminowane przez publiczne serwisy informacyjne – K.N.);

– podkreślił, że kwestie języków mniejszości muszą w przyszłości być brane pod uwagę przy tworzeniu regulacji dotyczących mediów i treści oraz przy wprowadzaniu przepisów o blokowaniu geograficznym i prawach autorskich; oraz

– przyznał, że duży odsetek osób bezpaństwowych w UE należy do mniejszości narodowych i językowych.

Kolejne kroki

Na zdjęciu: Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka

Komisja Europejska ma sześć miesięcy na zaproponowanie działań dotyczących pakietu Minoroty SafePack lub na przedstawienie powodów ich niepodjęcia. Europejska inicjatywa obywatelska wyszła z propozycją dziewięciu projektów legislacyjnych w różnych obszarach, każdy z ma zostać zweryfikowany i oceniony osobno.

Kontekst

Ochrona osób należących do grup mniejszościowych jest główną wartością UE, a artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej zapewnia o czuwaniu nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. Parlament wzywa Komisję do działań spójnych z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem demokratycznej partycypacji. W przypadku zebrania ponad miliona podpisów w co najmniej siedmiu krajach członkowskich, Komisja Europejska zobowiązana jest podjąć działania. Podczas ostatniego wspólnego wysłuchania publicznego, w formie online, organizatorzy inicjatywy Minority SafePack przedstawili swoje propozycje.

Więcej informacji:

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png Przyjęty tekst (17.12.2020)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngProcedura [EN] 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngStrona Komisji poświęcona inicjatywie Minority SafePack

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngPropozycje w ramach Pakietu bezpieczeństwa dla mniejszości [EN]

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngPodsumowanie najistotniejszych publikacji Parlamentu [EN]

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngNoty tematyczne o Unii Europejskiej: Europejska inicjatywa obywatelska

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngZdjęcia, video i materiały audio do bezpłatnego wykorzystania

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.png http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngKomisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

– poinformował nas Parlament Europejski – Biuro w Polsce.

Oto nasze spostrzeżenia dotyczące sytuacji w Pomorskiem – dyskryminacji tych, którzy nie są Kaszubami, czyli krzywdzenia mniejszych grup etnicznych i społecznych na Pomorzu i w delcie Wisły oraz okolicach:

– znacznie mniejszy dostęp w porównaniu z dostępem, jaki mają Kaszubi, do prezentowania tych grup w publicznych środkach masowego przekazu,

– krzywdzenie mniejszych grup w niektórych uchwałach podejmowanych przez Sejmik Województwa Pomorskiego,

– krzywdzenie mniejszych grup przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podczas niektórych promocji województwa pomorskiego w kraju i za granicą,

Fot. Kazimierz Netka

– przemilczanie nazw niektórych społeczności podczas niektórych oficjalnych wystąpień w trakcie obrad Sejmiku,

– przypadki grożenia tym osobom, które dopominają się o prawa mniejszych grup społecznych,

– przypadki przyzwalania na dezinformacje, pomniejszające dokonania mniejszych społeczności,

– publikowanie mapy ukazującej nazwę tylko jednej grupy społecznej,

– przypadki wykorzystywania różnych instytucji do dyskryminowania niekaszubskich mniejszości, grup etnicznych, społeczno-kulturowych, do pomniejszania ich znaczenia,

– wplątanie niektórych dziennikarzy w proces wymazywania mniejszych pomorskich społeczności z mapy świata, z pamięci ludzkości

Zauważyliśmy, że do lansowania tylko jednej grupy społecznej: Kaszubów, bywają wykorzystywane w Pomorskiem również tereny uczelni, a także różne konferencje – np. ta, dotycząca Kosmosu.

Obecnie w Pomorskiem zagrożone są m.in. następujące społeczności oraz ich kultury: Borowiacy, Kociewiacy, Krajniacy, Kresowianie, Olędrzy, Powiślanie, Słowińcy, Ukraińcy, Żuławianie. Ponadto, wzmocnienia wymagają np.: Arabowie, Białorusini, Chińczycy, Czesi, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Niemcy, Ormianie, Romowie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy, Żydzi oraz wiele innych mniejszych grup, reprezentujących różne społeczności i narody świata, żyjących w Polsce.

Razem, społeczności te są znaczącą częścią obywateli północnej Polski – stanowią około 2 mln mieszkańców Pomorskiego oraz sąsiednich województw.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego pt. „Minority SafePack” ma więc ogromne znaczenie.

Więcej wiadomości na temat pomorskich mniejszości można znaleźć na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.gdansk.uw.gov.pl/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *