Nawet 5 milionów złotych pożyczki można uzyskać w ciągu tygodnia, w projekcie: „Pomorze Przyszłości”. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej – z Regionalnego Programu Operacyjnego. Mogą być przeznaczone na innowacje inwestycyjne w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Na zdjęciu: Inauguracja spotkania. Przemawia Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. Fot. Kazimierz Netka.

Łatwe pieniądze dla firm w wieku maksimum 7 lat.

Pomorskie ma nową propozycję finansowania innowacyjnych przedsiębiorców. Urząd Marszałkowski województwa Pomorskiego, zarządzający unijnymi pieniędzmi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), postanowił sporą kwotę z zasobów RPO przeznaczyć na instrument finansowy o nazwie: pożyczka na innowacje. To pierwszy taki pomysł w Polsce. O szczegółach poinformowano w czwartek, 25 stycznia 2018 roku, podczas konferencji pt. „Pomorze Przyszłości – pożyczka na innowacje dla pomorskich przedsiębiorstw”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Współrealizatorami tego przedsięwzięcia są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – poinformował Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, witając gości. Zdaniem pana marszałka, pożyczka na innowacje ma umożliwić Pomorzu i przedsiębiorcom w tym województwie, znaczący skok do przodu. Innowacyjność nie jest przeznaczona tylko dla naukowców – podkreślił Mieczysław Struk. Pożyczka na innowacje to kolejny instrument zwrotnego finansowania przedsiębiorczości. Pomorskie ma spore doświadczenie w tym zakresie, gdyż w poprzednim okresie finansowania unijnego realizowało z powodzeniem dwa takie programy: Jeremie i Jessica – przy współpracy z Bakiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Ochrony Środowiska. Dzięki takiemu wsparciu, wybudowano między innymi dworzec kolejowy w Sopocie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Stary Browar w Kościerzynie.

 

Fot. Kazimierz Netka

O sprawnym wykorzystywaniu instrumentów zwrotnych przez Pomorskie mówił też Dariusz Wieloch – zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślił, że nie dotacje, ale finansowe instrumenty zwrotne będą w przyszłości ważne we wspieraniu inwestycji w Polsce.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie przeznaczone było dla przedsiębiorców, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. Wsparcie w formie „Pożyczki na innowacje” uruchomione zostało w celu finansowania rozwoju przedsiębiorstw, realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Pożyczki na innowacje będą kierowane wyłącznie na inwestycje na wczesnych etapach gotowości technologicznej, wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowane na terenie województwa pomorskiego.
Dlaczego tak ważne jest innowacyjne podejście do działalności gospodarczej? Mówił o tym Marcin Nowicki – moderator spotkania, reprezentujący firmę Broad Context. Można bowiem podążać wydeptaną ścieżką, wraz z innymi. Jako przykład Marcin Nowicki pokazał zdjęcie ścieżki wydeptanej przez zwierzęta w lesie w stanie Ontario w Kanadzie. Wędrowanie takim przetartymi szlakami jest wygodne, ale tam też czyhają drapieżniki, jest coraz mniej żywności. Warto czasami zrobić coś niezwykłego, by odnieść sukces.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak i dlaczego sięgać po pieniądze na innowacje – mówiono podczas panelu dyskusyjnego „Innowacyjność w firmie”, którym kierował Marcin Nowicki, wcześniej wygłosiwszy wykład pt. „Jak uwolnić innowacje w Twojej firmie”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ważną informacją był ta o inteligentnych specjalizacjach Pomorza. Przedstawił ją Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, podczas prezentacji pt. „Pomorze – kierunek: innowacyjność – kilka słów o Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pan dyrektor poinformował, że wkrótce zostanie uruchomiony tzw. 7 typ projektu – w ramach poddziałania 1.1.1 w RPO, a dotyczyć będzie mikrograntów na rzecz weryfikacji hipotez innowacyjnych projektów badawczo – rozwojowych. Oficjalne ogłoszenie tego faktu nastąpi w lutym, a pieniądze z tej puli dostępne będą w 2019 roku. Więcej wiadomości na temat pozadotacyjnego wsparcia można znaleźć na stronie http://www.rpo.pomorskie.eu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji . Pan dyrektor powiedział też, że pożyczkę na innowacje w ramach programu Pomorze Przyszłości można uzyskać nawet w ciągu tygodnia.

O tym, ze pieniądze mogą być przydzielone w tak krótkim czasie mówiła też Joanna Wardzińska, wiceprezes Zarządu TISE S.A., która wraz z Cezarym Górką – dyrektorem Działu Pożyczek dla MŚP – TISE S.A. omówiła zagadnienie: „Pożyczka Pomorze Przyszłości – instrument finansowy dla innowacyjnych firm z Pomorza”. Uzyskanie pożyczki w tydzień będzie możliwe pod warunkiem, że zostaną bezbłędnie przygotowane wszystkie potrzebne dokumenty.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto najważniejsze zasady przyznawania pożyczek przedsiębiorcom,w ramach programu Pomorze Przyszłości, podane na stronie internetowej https://tise.pl :

Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorstwa realizujące inwestycje badawczo – rozwojowe (B+R) w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza na terenie województwa pomorskiego, prowadzące działalność nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży.

Pożyczka może być przyznana na: inwestycje przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową (B+R) wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,; przedsięwzięcia B+R będące na wczesnych etapach gotowości technologicznej (co do zasady VII – IX TRL (Technology readiness level – poziom gotowości technologicznej), a przy zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia do poziomu IX TRL, również II – VI TRL), służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych; wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej, w szczególności poprzez finansowanie: badań przemysłowych, prac rozwojowych, procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia, infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach).

 

Fot. Kazimierz Netka

Przedsiębiorcy mogą otrzymywać pożyczki od 200 000 zł do 5 000 000 zł, na okres do 10 lat; na finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi od 0,8% w skali roku, zgodnie z zasadami de minimis; na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis, ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA: Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki, Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę, Przedsięwzięcie B+R będące na poziomie IX TRL nie może być samodzielnym i jedynym przedmiotem finansowania w ramach pożyczki. Finansowanie zakupu i wdrożenie wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa. Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące tworzeniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwie jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.

 

Fot. Kazimierz Netka

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU: Refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych; refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych; finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji; finansowanie kapitału obrotowego; finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników; finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.).

Niemożliwe jest finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Wykluczone jest finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, a także finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA: weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych; przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji; hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – napisano na stronie internetowej https://tise.pl .

 

Fot. Kazimierz Netka

Podsumowania dokonał Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, podkreślając znaczenie w przyszłości umiejętności korzystania przez ;przedsiębiorców z instrumentów zwrotnych finansowania działalności gospodarczej. Musimy się bowiem liczyć z tym, ze po 2020 roku Polska otrzyma z UE znacznie mniej pieniędzy niż dostała na bieżących okres finansowania (2014 – 2020). Nie będzie tyle co obecnie, pieniędzy na dotacje. Poza tym – co podkreślił marszałek Wiesław Byczkowski – zwrotne instrumenty finansowe są o wiele uczciwsze, bo nie powodują takiego zaburzenia rynku jakie wywołują dotacje.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *