NFOŚiGW będzie wspierał finansowo nowe programy finansowania przedsięwzięć  między innymi na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Poinformowali o tym minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz zarząd NFOŚiGW w Warszawie. 15 lat Polski w UE; obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Fot. Kazimierz Netka.

Rząd wspiera przedsięwzięcia, a samorządy realizują je według zasad najlepszych dla lokalnych i regionalnych społeczności.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosił dziennikarzy na wyjazd studyjny pt. „Energetyczne wykorzystanie biomasy. NFOŚiGW – jako instytucja wdrażająca POIiŚ – wspiera rozwój OZE”. To był element podsumowania 15-lecia obecności Polski w UE i prezentacja dokonań, w związku z trwającymi od 10 do 12 maja Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich.

W czwartek, 9 maja 2019 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w piątek 10 maja – w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowano o nowych programach spierania przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu ekologicznego Polski. Wsparcie finansowe uzyskają przedsięwzięcia mające na celu np. usunięcie zagrożeń, które powstały nawet wiele lat temu – np. unieszkodliwienie starych, porzuconych wysypisk, składowisk odpadów. Pomoc finansową zyskają także te działania, które do tej pory nie były należycie dofinansowywane, np. budowa kanalizacji na obszarach słabo zaludnionych.

 

Fot. Kazimierz Netka

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, szef resortu środowiska, minister Henryk Kowalczyk przedstawił nowe programy finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Chodzi m.in. o usuwanie szkodliwych materiałów, np. folii, azbestu oraz ochrony gleb, a także adaptacji polskiej gospodarki i środowiska do zmian klimatu. Wiele z tych przedsięwzięć będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania w NFOŚiGW omówiono zaangażowanie finansowe z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (I oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki) oraz w przedsięwzięcia wspierające odnawialne źródła energii (OZE). W realizacji tych programów uczestniczyć będą też resorty energii oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach tych planów mówili w NFOŚiGW, minister Henryk Kowalczyk a także Marek Ryszka – p.o. prezesa NFOŚiGW, Anna Mańk – zastępca prezesa NFOŚiGW, Dominik Bąk – zastępca prezesa NFOŚiGW, Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Nowe plany rządowe wpisują się w oczekiwania samorządów, o czym przekonali się uczestnicy wyjazdu studyjnego, który rozpoczął się zaraz po konferencji prasowej w NFOŚiGW.

 

Źródło ilustracji: MIiR

Są też zwieńczeniem 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i jednocześnie początkiem następnego okresu udziału naszego kraju w budowie silnej Europy.

O programach, które będą lub są wdrażane, mówiono 10 maja także w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zamierzenia przestawili tam Henryk Kowalczyk – minister środowiska oraz Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi. Finansowanie przez NFOŚiGW nowych programów prośrodowiskowych obejmie bowiem wiele działań, dotyczących także gospodarki rolnej i terenów wiejskich.

Oto owe przedsięwzięcia – programy priorytetowe:

1. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Cel: wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

2. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Cel:  wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

3. Program priorytetowy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”. Cel:  rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania w gminach.

4. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Cel: uporządkowanie tej gospodarki na terenach, gdzie do tej pory, ze względu m.in. Na duże rozproszenie zabudowy, takich działań nie finansowano.

5. Usuwanie porzuconych odpadów. Cel: – unieszkodliwienie odpadów, także niebezpiecznych, znajdujących się w miejscach, które przestały być użytkowane jako składowiska, a osoby odpowiedzialne za uporządkowanie tego stanu, zaniechały swych powinności. Taki porzucony mogilnik znaleziono np. w Gdańsku, podczas budowy stadionu na EURO 2012.

6. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska. Cel: ochrona mieszkańców, ziemio, przyrody, przed następstwami podwyższania się temperatury na Ziemi, o przeciwdziałanie związanych z tym skutkom suszy itp.

7. Energia Plus. Cel: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki; uczynienie gmin jak najbardziej samowystarczalnymi w produkcji energii elektrycznej, a także likwidacja „kominów” czyli podłączanie jak najwięcej obiektów do sieci ciepłowniczych;

8. Ciepłownictwo powiatowe – pilotażowy program. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zamierzonych działań przedstawiali też Wojciech Stawiany – ekspert NFOŚiGW, Urszula Zając – dyrektor Departamentu Energii NFOŚiGW, Jarosław Roliński – dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW, Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak od strony praktycznej przedstawia się wdrażanie programów na rzecz ochrony środowiska – uczestnicy konferencji mogli zobaczyć, podczas wizyty studyjnej pt. „Energetyczne wykorzystanie biomasy. NFOŚiGW – jako instytucja wdrażająca POIiŚ – wspiera rozwój OZE”. Trasa podróży poznawczej wiodła przez MAZOWSZE (miasto Płońsk) – WARMIA I MAZURY (miasta: Iława, Olsztyn, Nidzica, Działdowo).

Źródło ilustracji: MIiR

To poznawanie dokonań i planów realizacji projektów wspieranych m.in. z budżetu UE, wspaniale wiąże się z odbywającymi się w okresie 10 – 12 maja VI Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas wizyty w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku (ul. Przemysłowa 2) uczestnikom wyjazdu przedstawiono m.in. zasady działania kotła przeznaczonego do spalania biomasy o mocy 2 MW oraz dokonania przedsiębiorstwa dla rozwoju, opartego o OZE, ciepłownictwa w mieście. Mówili o tym m.in. Andrzej Pietrasik – burmistrz Płońska oraz Dariusz Marczewski – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

W miejscowości Dziarny niedaleko Iławy uczestnicy wyjazdu studyjnego przebywali Iławskich Wodociągach Sp. z o.o., poznali funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, w tym węzła technologicznego przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych (m.in. suszarnie słoneczne) oraz rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej (m.in. wykorzystanie biogazu).

 

Fot. Kazimierz Netka

O atrakcjach mówili wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska oraz prezes Iławskich Wodociągów Jerzy Biereg i Piotr Kowalski – wiceprezes.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), Oddział w Olsztynie, uczestnicy wyjazdu obejrzeli nowoczesne urządzenia wagowe do oznaczeń pyłu (PM10, PM2,5). Zwiedzili stację do automatycznych pomiarów jakości powietrza – w ogrodzie przedszkola.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Zakładzie Energetyki Cieplnej – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (PUGK) w Nidzicy najpierw odbyło się spotkanie w Zamku, z burmistrzem Nidzicy, Jackiem Kosmalą. Uczestnicy podróży studyjnej dowiedzieli się jakie są efekty realizacji inwestycji pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego ponad 85% zapotrzebowania na ciepło w mieście jest pokrywane z OZE (biomasa). Przedsięwzięcie to realizowane jest pod kierownictwem prezesa PUGK w Nidzicy – Andrzeja Jabłonki oraz Pawła Łazickiego – wiceprezesa.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym Sp. z o.o. w Działdowie przedstawiono przybyłym dziennikarzom rozpoczynane, przy wsparciu środków publicznych, projekty inwestycyjne zmierzające do uzyskania przez Spółkę statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. O planach i dokonaniach mówił m.in. Sławomir Karczewski – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Działdowie.

Wiedzą i pomocą uczestnikom wyjazdu służyli: rzecznik prasowy NFOŚiGW dyrektor Sławomir Kmiecik oraz pracownicy Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW: Wojciech Stawiany, Donata Bieniecka-Popardowska, Joanna Zemełka, Krzysztof Kuczek.

 

Fot. Kazimierz Netka

Generalnie, można powiedzieć, że miasta chętnie i prawidłowo wykorzystują możliwości finansowania przedsięwzięć, stwarzane np. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podejmują też śmiałe, czasami wydające się na ryzykownymi, decyzje o przestawianiu systemów grzewczych np. z węgla na odnawialne źródła energii, Czerpią wiedzę z doświadczeń innych miast, w kraju i za granicą. Wiele polskich miast zdobywają doświadczenie, które może zachęcać inne gminy wiejskie i miejskie do sięgania po lokalne, odnawiane zasoby energetyczne. Miasta widzą duże szanse w stosowaniu biomasy jako paliwa. Liczą przy tym na zasoby drzewne Lasów Państwowych. Niektóre miasta są gotowe współspalać osady pościekowe z biomasą – ze zrębkami.

 

Fot. Kazimierz Netka

Programy priorytetowe, wdrażane przez rząd, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom gmin – co podkreślił dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przykładem może być sytuacja, jaka istnieje w Nidzicy. Burmistrz tego miasta, Jacek Kosmala, skarżył się, że nie może uzyskać dofinansowania na budowę kanalizacji, bo tereny do skanalizowania nie są zaludnione w wystarczającym stopniu. Ta przeszkoda zostanie usunięta wraz z wdrażaniem nowego programu pilotażowego: gospodarki wodnościekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Chodzi o inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków obsługujące gospodarstwa domowe (w tym również zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstwa agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Realizowane inwestycje dotyczą obszarów znajdujących się poza granicami aglomeracji wymienionych w KPOŚK.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.