NFOŚiGW dofinansował ważne dla województwa pomorskiego przedsięwzięcie. Dzięki temu w Tczewie  otwarto nowoczesną kompostownię osadów ściekowych i zmodernizowano ciąg technologiczny na oczyszczalni.

Fot. Kazimierz Netka.

Lepsze powietrze jest nad Wstęgą Kociewia i nad Deltą Wisły, czyli nad  Żuławami

30 lat mija od powstania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rocznica ta zbiega się z ważnym wydarzeniem, w Tczewie, nad Wisłą (zwaną Wstęgą Kociewia) – uroczystym otwarciem nowoczesnej kompostowni osadów pościekowych w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Tczewie. Funkcjonowanie tego zakładu ma sprawić, że nad piękną Wisłą, na Żuławach. Będzie przyjemniej i czyściej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tak się składa, że termin oficjalnego otwarcia kompostowni – 4 lipca 2019 roku, zbiegł się niemal dokładnie z 30-leciem rozpoczęcia działalności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 lipca 1989 roku (Fundusz ten został powołany 27 kwietnia 1989 roku).

 

Związek z otwarciem kompostowni i NFOŚiGW jest nieprzypadkowy. To bowiem z tym Funduszem podpisana została umowa, na dofinansowanie budowy kompostowni, w ramach unijnego projektu pt.: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie (Projekt nr POIS.02.03.00-00-0214/16).

 

Fot. Kazimierz Netka

– W imieniu Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie, chciałbym serdecznie zaprosić przedstawicieli mediów do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia obiektu Kompostowni osadów ściekowych i zmodernizowanego ciągu technologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Tczewie – napisał do nas Arkadiusz Rembiasz – specjalista ds. Prawnej Obsługi Inwestycji. – Uroczystość zaplanowana jest na dzień 4 lipca bieżącego roku i rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki (Tczew, ul. Czatkowska 8).

 

Fot. Kazimierz Netka

Takie zaproszenia otrzymało wiele osób oraz instytucji. To była ważna uroczystość, więc nic dziwnego, że przybyło na nią wiele osób.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Współgospodarzami spotkania są prezes firmy Instal z Warszawy Andrzej Grygo i prezes firmy Equipo z Warszawy Maciej Ochman – powiedział, witając gości, Marcjusz Fornalik   –  prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie, podkreślając, że firmy te tworzyły konsorcjum, które było realizatorem budowy kompostowni. Powitani zostali także m.in : Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa, Mirosław Augustyn – starosta tczewski; Zenon Odya – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego; Zenon Drewa – przewodniczący Rady Miejskiej Tczewa; Maciej Kazienko – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koordynatorem zadania z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy jest Jan Walencik.

 

Fot. Kazimierz Netka

– W powojennej historii to drugie nasze największe przedsięwzięcie – tak o kompostowni mówił Marcjusz Fornalik   –  prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. Koszt przekracza 25 milionów złotych, z udziałem środków unijnych. Budowa została zrealizowana w krótkim czasie, w ciągu 15 miesięcy, w systemie: zaprojektuj i zbuduj. 9 miesięcy trwały prace projektowe, przygotowania dokumentacji, uzyskiwanie różnych pozwoleń. 6 miesięcy wystarczyło na zrealizowanie, zadania, czyli na budowę. Teraz trwają starania o uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów, a potem wykonawca rozpocznie technologiczny rozruch, który potrwa około 3 miesięcy i rozpocznie się proces kompostowania.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jakie znaczenie ma uruchomienie nowoczesnej kompostowni? O tym mówiła m.in. Agnieszka Walter – kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesne urządzenia, na przykład ciągi technologiczne w budynku wirówek są najnowszej generacji, co spowoduje, że odwadnianie osadów pościekowych będzie skuteczniejsze, więc i osadu będzie mniej, ale i zagrożenie dla środowiska się zmniejsza.

 

Fot. Kazimierz Netka

Kompostownia ma nowe maszyny, m.in. ciągnik siodłowy, sito do przesiewania kompostu, rozdrabniarkę do mielenia drewna (wykorzystywane ono jest w procesie kompostowania), koparkoładowarkę. Zakład kupił też samochód typu WUKO, samochód asenizacyjny, sprzęt do kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej, urządzenia do czyszczenia sieci wodociągowej.

O technologii kompostowania mówił Mikołaj Lisicki – przedstawiciel wykonawcy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Kompostowanie odbywać się będzie w bioreaktorach, przykrytych półprzepuszczalną membraną GORE, a zastosowanie jej w technologii znacząco wpłynie na obniżenie uciążliwości odorowej dla otoczenia. Znaczna będzie redukcja odcieków, a odprowadzane one będą przez kanały napowietrzająco – odciekowe, zmniejszona zostanie ilość gazów i pyłów do atmosfery. Nad procesem kompostowania będzie można panować przy pomocy systemu wizualizacji i sterowania, dzięki czemu staje się możliwa komputerowa sterowalność ilością powietrza dodawanego do procesu kompostowania. Zastosowanie membrany GORE chroni proces kompostowania przed deszczem i pozwala na usuwanie nadmiaru wilgoci i dwutlenku węgla oraz zatrzymywanie ciepła oraz organizmów niezbędnych do poprawnego przebiegu procesu kompostowania.

 

Fot. Kazimierz Netka

Uroczystego, otwarcia kompostowni – symbolicznego przecięcia wstęgi – dokonali: prezydent Tczewa, starosta powiatu tczewskiego, prezes firmy Instal, prezes firm Equipo, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0214/16 pt. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie to zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Unijne wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia stało się możliwe, dzięki temu, że 20 kwietnia 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie wspomnianego projektu. W ramach przedsięwzięcie pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” zrealizowano następujące zadania: budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy; modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp ścieków; modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni ścieków; budowa kompostowni osadów ściekowych; zakup sprzętu i urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni.

Fot. Kazimierz Netka

Celem Projektu jest stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnymi z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Zostanie to osiągnięte poprzez: zwiększenie niezawodności dostarczania ścieków do oczyszczalni poprzez budowę awaryjnego obejścia przepompowni ścieków Czatkowy; zwiększenie niezawodności działania przepompowni ścieków Czatkowy poprzez jej modernizację połączoną z wymianą krat i pomp ścieków; zwiększenie niezawodności działania oczyszczalni ścieków poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń jak krata gęsta, separator piasku, dmuchawy do napowietrzania oraz wirówki przeznaczone do odwadniania osadów ściekowych; dostosowanie jakości powstających odpadów, skratek i piasku, do obecnie obowiązujących przepisów; uporządkowanie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków poprzez budowę kompostowni odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto wskaźniki do osiągnięcia w ramach realizacji projektu: długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 0,09 km; liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych: 1 szt.; liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 szt.; Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania: 1,12 tys. Mg/rok. Termin realizacji Projektu do dnia: 31.12.2019 r. – napisano na stronie internetowej ZWiK w Tczewie.

30 lat NFOŚiGW – co zrobiono?

Gdy powstawał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w Polsce mówiło się o kryzysie ekologicznym. Dla przykładu – jeszcze w 1989 r. niemal 100 proc. odpadów komunalnych w Polsce trafiało na wysypiska, a ponad 70 proc. ścieków komunalnych zrzucano do rzek i jezior.

Przez trzy dekady swojej działalności NFOŚiGW na poprawę stanu środowiska w Polsce przeznaczył łącznie prawie 96 mld zł. Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki krajowe (50,9 mld zł), a pozostałą część (45 mld zł) – wsparcie zagraniczne, przede wszystkim z unijnych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Narodowy Fundusz zawarł z beneficjentami łącznie ponad 31 tys. umów na realizację projektów z zakresu ochrony wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami czy edukacji ekologicznej.

Wśród przykładów efektów przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zrealizowanych przy wsparciu ze środków Narodowego Funduszu w latach 1989-2018, jest budowa lub modernizacja ponad 1600 oczyszczalni ścieków oraz ponad 83 tys. km kanalizacji. Dofinansowanie (ze środków unijnych i krajowych) wyniosło 33,6 mld zł, przy łącznej wartości projektów wynoszącej prawie 87 mld zł. Działania te przyczyniły się do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu  wybudowano również m.in. 7 spalarni odpadów komunalnych o wydajności 1,1 mln ton rocznie oraz zwiększyła się masa odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) na poziomie 5,4 mln ton w ciągu roku.

Ponadto dzięki zrealizowaniu projektów dofinansowanych z NFOŚiGW zmniejszyła się w skali roku emisja SO2 o 800 tys. ton, ograniczona została też emisja pyłów o 260 tys. ton i emisja CO2 o 14,8 mln ton. Efekty ekologiczne i energetyczne działań Narodowego Funduszu to także produkcja energii z odnawialnych źródeł energii – 2,1 TWh w ujęciu rocznym oraz oszczędność energii – 3,4 TWh na rok – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/srodowisko/30-lat-narodowego-funduszu-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *