Polska ma 200 000 000 euro na wyrównywanie strat w rolnictwie, spowodowanych kataklizmami. O szczegółach dotyczących sięgania po to oraz inne wsparcie, mówili w Gdańsku wiceminister rolnictwa i wojewoda pomorski.

Na zdjęciu: Konferencja wiceministra rolnictwa i wojewody pomorskiego. Fot. Kazimierz Netka.

Pieniądze dla poszkodowanych rolników pochodzą z zasobów krajowych oraz unijnych. Żeby je otrzymać np. na odtworzenie potencjału, właściciele gospodarstw muszą złożyć (od września 2017 r.) prawidłowo opracowany wniosek – na podstawie protokołu oszacowania strat przez komisje. Wsparcie z tych zasobów otrzymają ci, którzy ucierpieli podczas kataklizmu w nocy 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Powstał specjalny pakiet pomocowy dla rolników, którzy ponieśli straty wskutek klęsk żywiołowych.

Jak i skąd właściciele gospodarstw rolnych mogą starać się o pieniądze na usuwanie szkód po huraganach? O tym mówili w trakcie konferencji prasowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Ryszard Zarudzki – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. W konferencji uczestniczyli też reprezentanci administracji zespolonej, a także reprezentanci instytucji, przedsiębiorstw, organizacji związanych z rolnictwem oraz przedstawiciele samorządów. Tego samego dnia wiceminister Ryszard Zarudzki gościł też w województwie kujawsko – pomorskim.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Konferencja poprzedza naradę roboczą wszystkich służb zaangażowanych w pomoc dla rolników – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, witając przybyłych. – Na dzisiaj wszyscy rolnicy w Pomorskiem powinni już otrzymać pierwsze wsparcie – do 6 000 złotych. Powinny być oszacowane straty w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, również u rolników. Od przyszłego tygodnia będziemy wiedzieli, jakie to są kwoty i zaczniemy wypłacać odszkodowania i komisje nadzoru budowlanego skończą prace i dadzą podstawę do tego, by wójt, burmistrz mógł wydawać decyzje odnośnie wysokości odszkodowań i to się dzieje, niezależnie od tego, że jest pakiet pomocowy przygotowany przez ministra rolnictwa. Podstawa do wypłaty odszkodowań będzie oszacowanie strat Kolejny raz apeluje do samorządów. By komisje jak najszybciej wykonały swe zadania. Bez określenia strat nie zrobimy następnego kroku.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Ryszard Zarudzki, mówiąc o źródłach wsparcia finansowego poszkodowanych, wskazał w Gdańsku na dwa najważniejsze zasoby finansowania.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pierwsza, to pomoc w ramach PROW 2014-2020 – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym programie są pieniądze na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Do wykorzystania w latach 2014 2023 przewidziano tam na odtworzenia potencjału produkcyjnego 200 000 000 euro. Już na początku września rozpocznie się nabór wniosków. Podstawą jest, jak czytamy na stronie internetowej http://www.minrol.gov.pl , rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1571).

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć:

W oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. − Prawo pocztowe);

Za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (osobiście albo przez upoważnioną osobę). Pomoc pieniężna z PROW w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” może sięgać do 300 000 złotych na gospodarstwo. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych – napisano na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl .

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 612 211 428 euro, w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego.

Z PROW będą wypłacane też pieniądze na rekompensaty za szkody w prywatnych lasach.

Druga, to pomoc ze środków krajowych, zgodnie z opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi programem pomocy. Podstawą jest uchwała Rady Ministrów. Tu jednak będzie potrzebna decyzja Komisji Europejskiej, gdyż te wypłaty mogą być potraktowanie jako pomoc publiczna.

 

Fot. Kazimierz Netka

Cały czas rolnicy mogą zgłaszać szkody wyrządzone przez siłę wyższą. Istnieje bowiem możliwość uwzględnienia szkód spowodowanych tzw siła wyższą w procedurze wypłat bezpośrednich. Rolnicy, którzy ponieśli szkody w nawałnicy z 11na 12 sierpnia, będą mieli pierwszeństwo w uzyskiwaniu zaliczek., a ich wypłata odbędzie się w dniach 16 października – 30 listopada br. Wskazanie szkód spowodowanych siła wyższą jest też ważne przy rozliczaniu zakupu maszyn za unijne pieniądze, przyznane z PROW.

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, a w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy powinni o tym poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwego/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez wojewodę.

Ponadto można ubiegać się o zmianę warunków dotychczas przyznanych ulg w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (np. poprzez zmianę terminu spłaty raty)

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Ryszard Zarudzki, zwrócił też uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Nad tym czuwają m.in. lekarze weterynarii.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *