Pomorskie jest jednym z województw, najlepiej przygotowanych do wykorzystywania zwrotnych instrumentów finansowych w UE. Po roku 2020 ta umiejętność może okazać się bardzo cenna. Kilka dni temu w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju podpisano ważne dla województwa Pomorskiego, porozumienia, dotyczące wspierania finansowego przedsiębiorców. To otwiera regionowi drogę do dalszych działań.

Na zdjęciu: Podpisane umów w Pomorskiem, 11 sierpnia 2017 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Kontynuacja inicjatywy JEREMIE: Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, dysponujący kwotą blisko 410 mln złotych.

Pomorskie doskonali się w wykorzystywaniu unijnych, pozadotacyjnych instrumentów finansowych.

Województwo pomorskie jako pierwsze zdecydowało się kontynuować współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 – napisano na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: mr.gov.pl. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, to 408,41 mln zł.

9 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, BGK podpisał dwie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom w regionie. W całości zostanie ono przeznaczone na rozwój regionu, szczególnie lokalnej przedsiębiorczości.

Fot. B. Kosiński/Ministerstwo Rozwoju

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie dysponować kwotą 36 mln zł, a Pomorski Fundusz Pożyczkowy, 30 mln zł. Wraz z wkładem budżetu państwa jest to ok. 90 mln zł. Obydwaj pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów: mikropożyczkę i pożyczkę rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Celem programu jest wzmocnienie ich potencjału konkurencyjnego, zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększenie ich produktywności. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Trzecią umowę BGK podpisze 11 sierpnia br. w Gdańsku z konsorcjum: Żuławskim Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu na łączną kwotę 24 mln zł – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, gdzie podano także wypowiedzi:

– Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych w finansowaniu inwestycji prorozwojowych jest jednym z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zależy nam, aby z ich pomocą realizowane były inwestycje o jak największej wartości” – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wiceminister Adam Hamryszczak dodał, że niezwykle ważne jest to, że wkład finansowy, po wykorzystaniu, może być ponownie użyty, dzięki czemu z funduszy skorzystają kolejne firmy.

– W tej i poprzedniej unijnej perspektywie finansowej Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracuje z samorządami województw przy wsparciu lokalnej przedsiębiorczości. Dotychczas zachęciliśmy ponad 30 tysięcy firm w całej Polsce, aby zaczęły korzystać z instrumentów zwrotnych: pożyczek, gwarancji i wejść kapitałowych. Dzięki temu, że rozwijają się MŚP, polepsza się sytuacja gospodarcza w regionach, w których one działają” – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

– To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich firm na Pomorzu – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Staramy się wypełnić lukę w finansowaniu zewnętrznym, którą obserwujemy na rynku dla tego właśnie sektora. Wierzę, że zaufanie, ale i odpowiedzialność, które dziś zostają powierzone kluczowym partnerom, tj. pośrednikom finansowym: Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu w realizacji konkretnych produktów już wkrótce zaowocuje zwiększeniem możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw i w konsekwencji, rozwojem regionu. Cieszy nas, że województwo pomorskie pozostaje liderem wdrażania instrumentów zwrotnych i jako pierwsze województwo uczestniczy w podpisaniu umów z pośrednikami finansowymi z regionalnych programów operacyjnych – dodał marszałek.

Dzisiaj, 11 sierpnia 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego doszło do zawarcia kolejnych umów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z pośrednikiem finansowym – konsorcjum Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, które będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom w regionie. Zostanie ono przeznaczone w całości na rozwój regionu, szczególnie lokalnej przedsiębiorczości – poinformował nas Sławomir Lewandowski z Biura Prasowego UMWP, W Komunikacie są też wypowiedzi uczestników spotkania:

– Ważną grupą klientów banków spółdzielczych są lokalne przedsiębiorstwa. To z myślą o nich Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu będą udzielały mikropożyczek i pożyczek rozwojowych na preferencyjnych warunkach. Wsparcie dla start-upów, mikro i małych firm z terenu województwa pomorskiego będzie miało pozytywny wpływ na sytuację mieszkańców całego regionu. Tym samym więcej ludzi będzie miało szansę na znalezienie pracy i poprawę warunków życia. – mówi Ewelina Pałubicka – prezes zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego.

 

Fot. Kazimierz Netka

– To olbrzymia szansa dla wielu tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP, rozwijamy cały nasz region, w tym lokalne społeczności. Banki spółdzielcze idealnie wpisują się w charakterystykę profesjonalnego pośrednika finansowego, operatora środków w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Jesteśmy uniwersalnym, lokalnym bankiem, który skutecznie znajduje rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów. Naszą rolę postrzegamy jako lokalne centrum usług finansowych, które dba o wynik ekonomiczny, ale i wspiera rozwój otaczających nas środowisk. – mówi Dobrosława Frączek – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

W podpisaniu umów uczestniczyli też Wiesław Byczkowski oraz Paweł Orłowski – wicemarszałkowie województwa pomorskiego, a także Dariusz Wieloch – zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Z informacji, przekazanych przez te osoby wynika, że pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów: mikropożyczkę i pożyczkę rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Celem programu jest wzmocnienie ich potencjału konkurencyjnego, zwiększenie ich produktywności oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ to kolejny – po wdrażanej w okresie 2007-2013 Inicjatywie JEREMIE – projekt, w ramach którego realizowane jest wsparcie zwrotne. W poprzednim rozdaniu funduszy UE Województwo Pomorskie powierzyło BGK kwotę 287,4 mln zł, która trafiła do blisko sześciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Pomorza. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, wynosi 408,41 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Pomorza poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie. Ofertę instrumentów finansowych na Pomorzu w najbliższym czasie uzupełnią także produkty opracowywane wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w obszarze rewitalizacji, termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań – wynika z informacji, które przekazał nam Sławomir Lewandowski z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jak mówiono podczas podpisywania umów, 11 sierpnia, unijnych dotacji dla przedsiębiorstw po roku 2020 będzie znacznie mniej. Do ich dyspozycji będą zwrotne instrumenty finansowe – takie jak pożyczki, poręczenia. Biznesmeni dostana pieniądze na rozwój, ale to wsparcie finansowe będą musieli oddać. Kto nauczy się sprawnie wykorzystywać te możliwości, stanie się bardziej konkurencyjny na rynku.

Przypomnijmy: Umowa z konsorcjum banków spółdzielczych jest już trzecią tego typu umową zawartą w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. W dniu 9 sierpnia br. w Warszawie, w obecności wiceministrów rozwoju: Jerzego Kwiecińskiego i Adama Hamryszczaka oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, BGK zawarł podobne umowy – z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych na kwotę 36 mln zł oraz z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym na kwotę 30 mln zł. Natomiast Konsorcjum banków spółdzielczych (na Żuławach i Powiślu) dysponować będzie 24 mln zł. Łącznie do pomorskich przedsiębiorców trafi więc 90 mln zł.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *