Pomorskie. Polska turystyka na szarym końcu w Unii Europejskiej. Tak wynika z analiz Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego. Pryska nasze wyobrażenie o własnej atrakcyjności. Może nie potrafimy (albo nie chcemy) największych atutów nagłaśniać?

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny.

Turystyka w Unii Europejskiej. Polska druga od końca w noclegach udzielonych cudzoziemcom. Jesteśmy poniżej unijnej średniej w wykorzystaniu miejsc w hotelach.

Według Eurostatu – Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2016 r. osiągnęła wartość 3 053,8 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 48,6%.
W 2016 roku w krajach UE odnotowano 608 400 turystycznych obiektów noclegowych1, w tym 201 973 obiekty hotelowe tj. hotele, motele, pensjonaty i podobne obiekty. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba hoteli i podobnych obiektów o 15 083 (o 8,1%) – wynika z materiałów, które przekazała nam Małgorzata Miryn z Departamentu Informacji Głównego Urzędu Statystycznego.
Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych w Unii Europejskiej w 2016 r. znajdowało się we Włoszech – 178 449 (29,3%), następnie w Chorwacji – 83 233 (13,7%), Niemczech – 50 152 (8,2%) i Hiszpanii – 48 701 (8,0%). W Polsce było 10 509 obiektów (1,7%). Struktura bazy noclegowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej różni się zasadniczo. Obiekty zaliczane do grupy hotele i podobne obiekty zdecydowanie przeważały w takich krajach jak Cypr (99,7%) i Malta (89,1%). Z kolei w Chorwacji dominowały pozostałe obiekty noclegowe (98,8%), które zdecydowaną większość stanowiły także na Litwie, w Belgii, we Włoszech i Słowenii (odpowiednio 84,4%, 81,5% oraz 81,4% i 78,8%). Nieco niższy udział tej grupy obiektów odnotowano w Polsce (62,3%).
Ze względu na istotne różnice w wielkości poszczególnych obiektów, dopiero analiza struktury miejsc noclegowych pozwala ocenić faktyczną podaż usług w bazie noclegowej. W 2016 r. w turystycznych obiektach noclegowych na terenie Unii Europejskiej oferowano 31,3 mln miejsc noclegowych, z czego 44,0% w obiektach hotelowych. Udział Polski pod względem podaży miejsc noclegowych w obiektach hotelowych wyniósł 2,4% rynku UE. W porównaniu do wyników badania za 2015 r. liczba wszystkich miejsc noclegowych w obiektach hotelowych krajów Unii Europejskiej nieznacznie wzrosła, tj. o 2,0%.
W 2016 roku w Polsce działało 3 965 hoteli i podobnych obiektów noclegowych. Stanowiły one 37,7% krajowej bazy noclegowej i dysponowały 325,8 tys. miejsc noclegowych (tj. 43,5% ogółu miejsc noclegowych w Polsce). Na 10 tys. mieszkańców Polski przypadało 85 miejsc noclegowych w bazie hotelowej. Jeżeli uwzględnimy miejsca noclegowe w całej turystycznej bazie noclegowej, to w 2016 roku na 10 tys. mieszkańców Polski przypadało 195 miejsc. Jeden hotel lub podobny obiekt w Polsce dysponował w 2016 r. przeciętnie 82 miejscami noclegowymi. W Austrii, Czechach i Niemczech liczba ta nie przekraczała 60 miejsc noclegowych. Z drugiej strony na Malcie, w Finlandii, Danii, Chorwacji, Portugalii, Bułgarii, Szwecji i na Cyprze jeden obiekt liczył średnio powyżej 100 miejsc noclegowych (na Malcie nawet 254 miejsca).
W porównaniu do 2015 r. liczba oferowanych miejsc w obiektach hotelowych najbardziej wzrosła w Polsce (o 8,0%), w Luksemburgu (o 7,9%), na Łotwie (o 3,0%), w Portugalii (o 2,7%), w H-landii (o 2,6%). Spadek liczby miejsc noclegowych w bazie hotelowej odnotowano w Rumunii (5,1%), na Cyprze (1,4%) i Słowacji (1,3%).
1 Statystyka podaży bazy noclegowej do końca 2011 r. nie obejmuje pokoi gościnnych, kwater agroturystycznych oraz podmiotów działających w tzw. szarej strefie.

W 2016 r. o 9,7% wzrósł popyt na usługi noclegowe mierzony liczbą udzielonych noclegów we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w krajach Unii Europejskiej. Najwięcej w Bułgarii ( o 17,7%), na Cyprze (o 14,8%), na Słowacji (o 14,1%), w Polsce ( o 11,5%) oraz w Portugali (o 11,1%). Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wynosił ponad 90% w przypadku Malty, Cypru i Chorwacji, a w Rumunii i Polsce nie przekroczył 20%. Wskaźnik stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach i podobnych obiektach w Polsce wy-niósł w 2016 r. 38,6% i utrzymywał się na poziomie zbliżonym do krajów takich jak: Węgry i Li-twa, ale zdecydowanie poniżej krajów z południa Europy – Cypru (71,3%), Malty (64,4%), Hiszpanii (61,3%) i Chorwacji (56,5%), w których sezon turystyczny trwa zdecydowanie dłużej niż na północy. Natomiast wśród krajów, gdzie średnie wykorzystanie miejsc w 2016 roku było niższe niż w Polsce znalazły się: Łotwa (37,0%), Rumunia (36,0%), Luksemburg (33,2%), Słowacja (32,9%).

Podróże długookresowe mieszkańców Unii Europejskiej w 2016 r.
Liczba krajowych i zagranicznych podróży w celach prywatnych trwających 5 lub więcej dni2 realizowanych przez mieszkańców Unii różni się znacznie. Z punktu widzenia wielkości popytu generowanego przez mieszkańców (tzw. rezydentów) poszczególnych krajów zdecydowanymi liderami w 2016 r. pozostają Niemcy (109,3 mln podróży) i Francuzi (87,8 mln). Najwięcej wakacyjnych podróży za granicę realizują mieszkańcy najbogatszych krajów UE – Niemiec (63,6 mln), Francji (16,2 mln) i Holandii (13,2 mln). Dla porównania, mieszkańcy Polski odbyli 8,6 mln tego typu podróży. Liczba zagranicznych podróży długookresowych najbardziej wzrosła w 2016 roku w porównaniu z rokiem poprzednim w Belgii (o 20,1%), na Malcie (17,5%) i w Bułgarii (12,1%), a najbardziej zmalała w Chorwacji (o 50,2%).
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych pochodzących z bazy Eurostatu (data dostępu 26.01.2018 r.). Niektóre dane mają charakter szacunkowy. Dla kilku krajów (m.in. Wielkiej Brytanii) występuje brak informacji. Dane dla Polski pochodzą z wyników badań pro-wadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
2 Podróże trwające 5 lub więcej dni określa się także jako „długookresowe” lub „wakacyjne”.

Opracowanie merytoryczne: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Wydział Statystyki Turystyki, Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Głównego Urzędu Statystycznego. 

Rozpowszechnianie: Rzecznik Prasowy Prezesa GUS – Karolina Dawidziuk.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *