Pomorskie tworzy samoodtwarzający się mechanizm systemu finansowania zwrotnego przedsiębiorców. Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami oferuje biznesmenom aż 8 różnych instrumentów finansowych – dzięki funduszom unijnym.

Fot. Kazimierz Netka.

Ułatwienia dla firm w zdobywaniu funduszy na rozwój.

Aż trudno uwierzyć: Pomorskie stwarza wprost niewyczerpalne źródło wspierania finansowego przedsiębiorstw. Oczywiście nie chodzi o darowanie pieniędzy czyli o dotacje, ale np. o łatwe do uzyskania pożyczki, poręczenia, udzielanych na korzystnych warunkach. To ważne zwłaszcza dla firm młodych, nie posiadających jeszcze historii kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu w bankach komercyjnych.

Źródłem finansów, czyli „wyjścia”, jest, Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. który powstał w wyniku zawarcia umowy między Zarządem Województwa Pomorskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie wdrażania instrumentów finansowych, poprzez „fundusz funduszy”. Pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego ma już spore doświadczenia w stosowaniu zwrotnych instrumentów finansowania działalności. W poprzednim okresie unijnego finansowania (lata 2007 – 2014), realizował inicjatywy Jeremie i Jessica. Przedsiębiorcy też nauczyli się korzystać z tych form wsparcia. Teraz, owe inicjatywy są rozwijane. Choć, nie brakuje uwag negatywnych dotyczących tego rodzaju wsparcia. Chodzi m.in. o konieczność podpisywania przez przedsiębiorców weksli in blanco jako zabezpieczenie zwrotu pieniędzy. O szczegółach mówiono w czwartek, 15 marca 2018 roku, podczas konferencji pt. „Giełda produktów finansowych – wsparcie dla pomorskich przedsiębiorstw”. Giełda ta zorganizowana została przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przy udziale pośredników finansowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Na ilustracji: Slajd z prezentacji, którą przedstawił Jerzy Engel

– Dzisiejsza – czwarta już – Giełda Produktów Finansowych kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w toku realizacji Inicjatywy JEREMIE w okresie 2007 – 2013 – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Jest to okazja do przeglądu oferty finansowania zwrotnego stworzonej przez Samorząd Województwa z myślą o pomorskich przedsiębiorcach. Samorząd Województwa Pomorskiego wygospodarował poważne środki na ten cel – 410 mln zł, przyjęliśmy także strategię ich inwestowania. Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego wniósł do projektu swoje doświadczenie wieloletniej współpracy z Pomorskim. Ważnym czynnikiem sukcesu jest zaangażowanie obecnych dziś na spotkaniu Pośredników Finansowych. To ich codzienna praca przyczynia się do sprawnego przekazywania przedsiębiorcom środków na inwestycje, a zaangażowanie własnych środków finansowych pozwala na zwielokrotnienie efektów działania wsparcia publicznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dzisiejsze spotkanie jest także okazją do podpisania pierwszej umowy między BGK a Pośrednikiem Finansowym – Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych – oferującym poręczenia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – powiedział marszałek Mieczysław Struk. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych będzie więc gotów do udzielania poręczeń przedsiębiorcom już w najbliższych dniach. W ciągu kolejnego miesiąca ofertę Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ poszerzą również tzw. wejścia kapitałowe, tj. możliwość pozyskania finansowania na realizację nowych przedsięwzięć w zamian za udziały w firmie.

Samorząd Województwa na wsparcie zwrotne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczył kwotę blisko 700 milionów złotych, dzięki czemu do 2023 roku planujemy wesprzeć co najmniej dwa tysiące podmiotów – mówił Mieczysław Struk. Kolejne 500 milionów złotych pozostaje w zarządzaniu Pomorskiego Funduszu Rozwoju – środki te również służą realizacji celów strategicznych Pomorza i są kierowane na rozwój pomorskich przedsiębiorstw. W ostatnich trzech latach zbudowaliśmy regionalny, nowoczesny i stabilny finansowo mechanizm wsparcia działań prorozwojowych w województwie pomorskim. Wsparcie zwrotne, np. w formie pożyczek czy poręczeń – nie dotacji – daje nam, Pomorzanom, dużą szansę rozwojową. Raz wykorzystanie środki sukcesywnie powracają i wspierają kolejne inwestycje w naszym regionie – powiedział marszałek Mieczysław Struk

Mechanizm wsparcia pozadotacyjnego w Pomorskiem będzie rozwijany, a jego zasoby pieniężne będą się zwiększać. O szczegółach mówił Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako nasz partner wnosi do współpracy przede wszystkim wiedzę ekspercką w dziedzinie instrumentów finansowych oraz wieloletnie doświadczenie w kontaktach z instytucjami finansowymi, które udzielają wsparcia pomorskim przedsiębiorcom. Uwagę zwraca różnorodność pośredników finansowych oferujących produkty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Są wśród nich zarówno podmioty regionalne, takie jak Pomorski Fundusz Pożyczkowy, czy też konsorcjum Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, jak podmioty o ogólnopolskiej skali działania – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – mówił wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Część pośredników finansowych jest już rozpoznawalna i sprawdzona na Pomorzu, zaznaczyła swoją obecność w poprzedniej perspektywie finansowej, kiedy ze środków Inicjatywy JEREMIE wsparcie otrzymało blisko 6 000 przedsiębiorstw. Kolejni pośrednicy „przecierają szlaki”, a wkrótce dołączą do tego grona następni – dziś Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, nasz doświadczony partner w udzielaniu poręczeń, a – w najbliższym miesiącu – fundusze kapitałowe oferujące wejścia kapitałowe.

Oferowane przez pośredników finansowych produkty różnicuje m.in. wartość wsparcia i ich przeznaczenie. Każdy z instrumentów, skrojony jest tak, by trafiać do preferowanej grupy odbiorców lub rozwiązywać konkretny problem w regionie. Oto owe instrumenty:

Mikropożyczka (do 100 tys. zł) i pożyczka rozwojowa (do 300 tys. zł) skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców. Na wyższe co do wartości pożyczki i dłuższy okres spłat mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy korzystający z pożyczki inwestycyjnej (do 1 mln zł). Tym samym celom mają służyć zainaugurowane dzisiaj poręczenia (do 1 mln zł). Bardziej zaawansowanym instrumentem jest natomiast pożyczka profilowana (do 1 mln zł), której zadaniem jest wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych również średnich przedsiębiorstw wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz z zakresu wsparcia ekoefektywności, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Mamy też „ponadstandardowe” instrumenty finansowe, takie jak pożyczka na innowacje oraz wejścia kapitałowe, które mają zachęcić przedsiębiorców do rozpoczęcia własnej działalności badawczo-rozwojowej.

Możliwość sfinansowania większych przedsięwzięć na zdegradowanych obszarach pomorskich miast daje natomiast pożyczka rewitalizacyjna (do 10 mln zł) – mówił Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Dodał, że dzisiejsze spotkanie jest okazją by zapoznać się z ofertą wszystkich produktów, które zostały uruchomione lub wkrótce będą uruchomione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz jest sposobnością do osobistego spotkania z przedstawicielami instytucji udzielających pożyczek i poręczeń, którzy będą mogli odpowiedzieć na pytania. W ramach projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ podpisano już 330 umów pożyczkowych na łączną kwotę blisko 50 mln złotych. Zdecydowana większość pożyczkobiorców (ponad 90%) to mikroprzedsiębiorcy. Od niedawna wspierane są też firmy średnie.

 

Na ilustracji: Slajd z prezentacji, którą przedstawił Jerzy Engel

Według wicemarszałka Wisława Byczkowskiego, w przyszłości Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ może się przekształcić w silny instrument wsparcia przedsiębiorstw. W taki, jakim teraz jest fundusz kataloński, dysponujący kilkoma miliardami euro. Pieniądze z pomorskiego RPO, będą pomnażane poprzez obrót tymi pieniędzmi, rewolwing, kilkukrotnie inwestowane na rynku, a po powrocie zwiększą kapitał Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. W efekcie, w ciągu 20 lat powstanie znaczący finansowy ośrodek wsparcia regionalnego – powiedział wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

 

Na ilustracji: Slajd z prezentacji, którą przedstawił Jerzy Engel

Takie plany i sukcesy są efektem dobrej współpracy zarządu województwa pomorskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak powiedział Dariusz Wieloch – dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego, bank ten współpracuje z 15 regionami w Polsce, jednak z województwem pomorskim najlepiej. W ramach wdrażania inicjatywy Jeremie, BGK zorganizował w Pomorskiem około 100 spotkań, a marszałek województwa pomorskiego obejmował je patronatem. To pokazuje, że wojewódzkie władze samorządowe w Pomorskiem są żywotnie zainteresowane właściwą dystrybucją środków zwrotnych – ocenił dyrektor Dariusz Wieloch.

 

Fot. Kazimierz Netka

Instrumenty zwrotne to zarówno te oczywiste, jak np. pożyczki, kredyty, jak też nieoczywiste typu wejścia kapitałowe. W 2014 roku w Pomorskiem został stworzony pierwszy taki fundusz inwestycyjny w Polsce. Za około miesiąc znowu w Pomorskiem zostanie wykreowany pierwszy w Polsce finansowy instrument zwrotny. Znowu Pomorskie stanie się pionierem i będzie przecierać szlaki innym województwem. Chodzi między innymi o poręczenie, udzielane firmom, które nie mają takich zdolności kredytowych by bez wsparcia z zewnątrz zaciągać kredyty w bankach komercyjnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dlatego, podczas giełdy, miało miejsce kolejne bardzo ważne wydarzenie: Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał Umowę Operacyjną tj. umowę z pośrednikiem finansowym: Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych. Wspomniana umowa dotyczy zarządzania instrumentem finansowym o nazwie: PORĘCZENIE. Umowę podpisali: Dariusz Wieloch – dyrektor w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Irena Wróblak – prezes zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Irena Wróblak – prezes zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych powiedziała, że poręczenie jest produktem komplementarnym; nie występuje samoistnie, jak na przykład pożyczka. Poręczenie może okazać się niezbędne przy ubieganiu się o kredyt leasing; poręcznie w takich sytuacjach umożliwi uzyskanie dofinansowania. Poręczenie może być pomocne tym przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie dysponują odpowiednim majątkiem który mogliby pokazać bankowi jako zabezpieczenie kredytu. Możliwa kwota do poręczenia sięga 1 mln złotych, a może dotyczyć 80 procent wartości kredytu. Nowe poręczenie, które będzie przydzielać będzie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych to oferta skierowana głównie do mikro, małych i średnich podmiotów.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ramach giełdy produktów finansowych, odbyła się debata pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność na Pomorzu”, w której uczestniczyli: Magdalena Pronobis – kierownik Referatu Instrumentów Finansowych Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Jaśmina Zwierz-Janiak z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego prof. Grzegorz Zięba z Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; Mikołaj Szyszkowski – menedżer zespołu projektu pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego i Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. Debatę oraz spotkanie pt. Giełda produktów finansowych – wsparcie dla pomorskich przedsiębiorstw prowadził Juliusz Kaszyński – dziennikarz TVN.

 

Fot. Kazimierz Netka

Niezwykle interesujący był bogato ilustrowany m.in. filmami, wykład motywacyjny pt. ”Nawet w najnowocześniejszej firmie sukces zależy wyłącznie od ludzi” – wykład, który wygłosił Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, trener i działacz sportowy, biznesmen.

Zwieńczeniem Giełdy były warsztaty dla przedsiębiorców: pożyczki i poręczenia na rozwój działalności; pożyczka na innowacje, wejście kapitałowe; pożyczka rewitalizacyjna.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *