Pomorskie walczy o premię w wysokości 460 mln złotych z UE.  Tyle dodatkowo otrzyma, jeśli osiągnie wymagane na koniec 2018 roku, rezultaty. Chodzi o to, by udowodnić, że mieszkańcy województwa sprawnie i efektywnie wydają unijne pieniądze z RPO na lata 2014 – 2020

Fot. Kazimierz Netka

Premia będzie, jeśli do końca roku Pomorskie wyda co najmniej 390 mln złotych i zostanie to zaakceptowane w Brukseli

Zarówno w poprzednim okresie wspólnotowego finansowania, czyli w latach 2007 – 2013, jak i teraz, zarząd województwa pomorskiego nakłania realizatorów unijnych projektów do sprawnego wydawania pieniędzy z Brukseli. Za to bowiem przydzielane są premie. Poprzednio głównym kryterium było wydanie jak największej kwoty. Teraz, dodatkowo trzeba osiągnąć rezultaty – a to nie jest łatwe. Ocenione zostaną efekty na koniec bieżącego roku. Jeśli spełnimy to, co zgłaszaliśmy we wnioskach o przyznanie dotacji – Pomorskie otrzyma specjalną „nagrodę” czyli tzw. premię wykonania. Chodzi o kwotę niemałą, bo aż 460 milionów złotych – uwzględniając kurs euro, jaki teraz istnieje.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Od początku bieżącego roku organizowane są spotkania z beneficjentami funduszy unijnych, czyli z realizatorami dotowanych projektów. Podczas tych konferencji oceniane są szanse na uzyskanie premii, a także zaawansowanie realizacji projektów. Dokonano takiego przeglądu odnośnie środków, jakie Pomorskie dostało w ramach RPO – Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W środę, 4 kwietnia 2018 roku, dokonano oceny wydawania w ramach pomorskiego RPO pieniędzy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Odbyło się to podczas spotkania informacyjnego, zatytułowanego: „Jak sprawnie realizować i rozliczać projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kontekście zobowiązań Instytucji Zarządzającej i Beneficjentów do końca 2018 roku przedstawili Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa Pomorskiego oraz Katarzyna Szczuka – zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Chodzi nie tylko o wydanie wystarczająco dużo pieniędzy z UE, ale też o uzyskanie odpowiednich wskaźników ilościowych i jakościowych – takich, jakie starający się o dotacje obiecali we wnioskach o wsparcie finansowe. Jeśli te wskaźniki zostaną osiągnięte – Pomorskie odzyska zablokowaną na początku realizacji RPO kwotę pieniędzy, czyli około 6 procent RPO (zasób RPO w całości wynosi około 1,86 mld euro; około 8 mld złotych). Niestety, z aktualnego monitoringu postępu realizacji RPO w zakresie wydawania w Pomorskiem pieniędzy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego wynika, że w części projektów występują opóźnienia w realizacji. Istnieje zagrożenie, że projekty nie będą urzeczywistnione w terminie. Wiele jest w początkowej fazie realizacji.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

W ramach EFS zostało podpisanych w Pomorskiem łącznie ponad 700 umów o dofinansowanie. Środki będące w dyspozycji beneficjentów (korzystających z unijnych pieniędzy) na podstawie tych umów to obecnie ponad 500 000 000 złotych. Realizatorzy projektów powinni do końca roku wydać co najmniej 390 000 000 złotych, jednocześnie uzyskując odpowiednie rezultaty, wskaźniki. Wydać, to znaczy uzyskać także do końca 2018 roku, potwierdzenie w Komisji Europejskiej, że te pieniądze zostały wykorzystane prawidłowo. Wtedy Pomorskie dostanie premię z tzw. krajowej rezerwy wykonania. Jeśli nie osiągnie określonych rezultatów, wydatki nie zostaną certyfikowane, czyli nie będą zaakceptowane w Komisji Europejskiej, to Instytucja Zarządzająca RPO, czyli zarząd województwa pomorskiego premii z rezerwy wykonania nie otrzyma. Premia za sprawne wydawanie pieniędzy może być nieprzyznana województwu pomorskiemu, a wtedy przejmie ją rząd.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Nie jest najlepiej. Na przykład odnośnie projektów z osi 5 RPO, czyli dotyczących zatrudnienia, do końca roku Pomorskie powinno wydać około 170 mln złotych. To znaczy, że co miesiąc trzeba by rozliczać co najmniej 17 mln złotych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zaległości występują także przy realizacji projektów w zakresie integracji (oś 6 RPO), a także w edukacji (oś 3 RPO).

Stan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kontekście zobowiązań Instytucji Zarządzającej i Beneficjentów do końca 2018 r. – Katarzyna Szczuka – zastępca Dyrektora Departamentu EFS

Podczas konferencji wypowiadali się tez inni eksperci z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. O zasadach realizacji projektów i zmianach w projektach mówiła Alicja Daniek. Rozliczanie wydatków w projektach i wniosek o płatność przedstawiła Magdalena Stromowska, Monitorowanie uczestników w zakresie osi 3 i poddziałania 5.3 zaprezentowała Aleksandra Górska. Monitorowanie uczestników w zakresie osi 5 i 6 było tematem wystąpienia Karoliny Zdunek. W programie spotkania znalazły się też inne tematy. Zamówienia w projektach – najczęściej popełniane błędy przy projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, to zagadnienie, który przygotował Łukasz Sołowiej. Prawidłowy opis dokumentów to temat autorstwa Anny Łąckiej. Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok omówił Marcin Fuchs – zastępca dyrektora Departamentu EFS.

Fot. Kazimierz Netka

Przy zaangażowaniu realizatorów projektów, zaległości można jeszcze nadrobić. „Kluczem do skutecznego przygotowania wniosku o płatność jest przejrzystość i porządek w dokumentacji projektowej” – napisano na powyższym slajdzie. A widać, że wielu osobom na tym zależy – o czym świadczy duża liczba uczestników spotkania.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *