Pomorze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera walkę ze smogiem w Szczecinie.

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci ciepłowniczej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał cztery umowy ze Szczecińską Energetyką Cieplną (SEC) na dofinansowanie tamtejszej dystrybucji ciepła i chłodu. Realizację projektów o łącznej wartości ponad 108 mln zł, zasili dotacja w wysokości blisko 58 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – poinformowali nas Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW oraz Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Umowy, na podstawie których zostaną przekazane dofinansowania, 28 grudnia podpisali: wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezes zarządu SEC Sp. z o.o. Mariusz Majkut. Pierwszy ze szczecińskich projektów zakwalifikował się do dofinansowania z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, kolejne trzy otrzymają wsparcie z podziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” pochłonie 69 874 495,66 zł (unijna dotacja to 35 636 177,00 zł) i będzie realizowane do października 2022 r. na obszarze Szczecina, gdzie głównym źródłem zaopatrywania mieszkańców w energię cieplną jest miejski system ciepłowniczy dostarczający niemal połowę ciepła zużywanego przez mieszkańców. Planuje się osiągnięcie następujących wskaźników: 2,80 km wybudowanej sieci ciepłowniczej, 22,02 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, 68 zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych. Ponadto projekt przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (6 170 tony równoważnika CO2/rok) oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (60 801 GJ/rok).

Projekt pn. „Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej” będzie kosztował 11 750 100,00 zł (dotacja z UE – 6 114 574,38 zł) i potrwa do końca 2019 r. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodniej jest jednym z kluczowych obszarów rozwojowych Szczecina. Uciepłowienie tego rejonu miasta umożliwi mieszkańcom korzystanie z ciepła pochodzącego z efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE.). W tym przypadku wybudowanych zostanie 3,84 km sieci ciepłowniczej.

Trzecią inwestycję pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”, oszacowano na 11 175 497,50 zł (dotacja z UE – 5 880 000,00 zł), a jej termin realizacji minie z ostatnim dniem 2020 r. Tutaj – w ramach dwóch zadań – zaplanowano w sumie wybudowanie 5,07 km sieci ciepłowniczej.

Ostatni projekt to „Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska – ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej”. Jego koszt całkowity wyniesie 16 052 202,00 zł (dotacja z UE – 10 185 887,66 zł) i sfinalizowany zostanie na koniec 2020 r. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej infrastruktury przesyłowej łączącej planowane osiedle mieszkaniowe Wrzosowe Wzgórze, projektowane u zbiegu ulic Policka i Szosa Polska (rejon na granicy osiedli Bukowo i Stołczyn), z miejską siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez SEC. Wykonawcy odpowiadać będą za wybudowanie 5,07 km sieci ciepłowniczej.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył ocenę wniosków pozakonkursowych na unijne dofinansowanie dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności systemów ciepłowniczych. Budżet naborów, dotyczących działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji wynosił 1,1 mld zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na 85 proc., a zasadnicza część projektów otrzymała wsparcie z intensywnością od 50 do 85%.

Do NFOŚiGW zostało złożonych 70 wniosków, dla których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategie ZIT) przygotowywane przez Związki ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ. Ostatecznie NFOŚiGW pozytywnie ocenił 69 projektów mających na celu budowę lub przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacji węzłów indywidualnych, skutkującą likwidacją węzłów grupowych, budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. Uzyskane wsparcie umożliwi także rozwój systemów ciepłowniczych poprzez budowę nowych odcinków sieci na terenach rozwojowych miasta – wynika z informacji, które przekazali nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW oraz Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *