Port Gdynia – ważne miejsce na Nowym Jedwabnym Szlaku. Prężnie się rozwija w przededniu 100-lecia powstania. Jedną z kluczowych inwestycji jest pogłębianie głównego toru podejściowego dla statków. Rozwijana jest też sieć połączeń kolejowych z centrum kraju

Źródło ilustracji: ZMPGdynia.

Wzrost eksportu w transporcie morskim – zauważalny w Gdyni

Port Gdynia zakończył pierwsze pięć miesięcy 2021 r. ze wzrostem na poziomie 8,2%. W analizowanym okresie Port Gdynia notuje wzrost przede wszystkim w grupie towarowej ropa i przetwory naftowe +80,2% r/r, (a w samym maju 104,5%), węgiel +3,6 % r/r, drobnica +12,9 % r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów o +12,6% r/r. Pozytywnym trendem jest wzrost eksportu skonteneryzowanych ładunków , który wyniósł 15,5% – wynika z informacji, które przekazał nam Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Oto ciąg dalszy:

Źródło ilustracji: ZMPGdynia.

Wszystkie powyższe dane, jak i obserwowane trendy wskazują na zasadność prowadzonych inwestycji, takich jak pogłębianie kanału portowego, budowa Publicznego Terminala Promowego, jak i inwestycji w place składowe w zachodniej części portu. Systematyczny wzrost obserwowany w najnowszej historii Portu Gdynia, dostrzegany jest przez operatorów i interesantów, którzy tworzą nowe połączenia. Zwiększa to także zainteresowanie najmem przestrzeni na terenie portu.

Firmy kooperujące z Portem Gdynia dostrzegają jego potencjał, co przekłada się na inwestycje w infrastrukturę. W ostatnim czasie Baza Paliw w Dębogórzu, połączona bezpośrednim rurociągiem ze Stanowiskiem Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki – każdy o pojemności 32 tys. ton. Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m³. W planach na kolejne lata jest dalsza rozbudowa Bazy Paliw w Dębogórzu o następne 3 zbiorniki. PERN planuje dalszą modernizację Bazy Paliw m.in. rozbudowę bocznicy kolejowej, w tym budowę dwóch nowych torów o długości ok. 1 km każdy wraz z rozjazdami oraz budowę dwóch stanowisk do załadunku cystern kolejowych z układem pomiarowym i pełną automatyką.

Źródło ilustracji: ZMPGdynia.

– Planujemy utrzymanie aktualnego tempa na kolejne miesiące, pomimo szeregu realizowanych obecnie zadań remontowo inwestycyjnych w bazie – podkreśla Michał Drzazga, kierownik bazy PERN w Dębogórzu.

Dzięki komplementarnym inwestycjom prowadzonym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz PERN – Port Gdynia stał się istotną lokalizacją na tym rynku w obrębie basenu Morza Bałtyckiego, a Baza Paliw na zapleczu Portu stale umacnia swoja pozycję największego, niezależnego morskiego hubu paliwowego w tym regionie.

Przy realizacji inwestycji ZMPGdynia S.A. kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Inwestycje realizowane w Porcie Gdynia wpisują się w dynamiczny rozwój rynku przewozów intermodalnych. Port stanowi ważny element sieci TEN-T, a poprzez swoje działania w zakresie zwiększenia przepustowości i integracji z transportem kolejowym wpływa na wzrost integracji międzynarodowych łańcuchów dostaw. Należy także podkreślić potencjał portu w zakresie współpracy przy realizacji tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku – położenie portu pozwala na skrócenie czasu przewozu ładunków transportem kolejowym z Azji, m.in. do Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich. Z punktu widzenia ograniczenia negatywnego oddziaływania systemu transportowego na środowisko, pozytywnie należy ocenić także dążenie do zwiększenia udziału transportu kolejowego w obsłudze Portu Gdynia – stwierdza dr Grzegorz Krawczyk, Katedra Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Źródło ilustracji: ZMPGdynia.

Inwestycje w kolej doskonale wpisują się w strategię Green Port – jeden pociąg zastępuje kilkadziesiąt ciężarówek zmniejszając emisyjność transportu. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Portu Gdynia do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów w porcie obsługiwana będzie koleją. Temu służy m.in. inwestycja PKP PLK na kwotę 1,53 mld, która zwiększy przepustowość połączeń kolejowych, skróci czas obsługi ładunków oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów.

Port Gdynia otrzymał nagrodę – Certyfikat Złotego Godła Najwyższej Jakości za autorski program: Cyfrowa Awizacja Kolejowa w Porcie Gdynia, stanowiąca jeden z czterech głównych instrumentów IT, których zadaniem jest w jak najwydajniejszy sposób zarządzać i ewidencjonować obrotem towarowym.

Rozwiązaniem, które równoważy dynamicznie rosnące potrzeby przewozowe, wykorzystanie różnych rodzajów transportu oraz względnie ograniczanie negatywnych efektów środowiskowych (koszty zewnętrzne) w działalności transportowo-logistycznej jest osiągnięcie dwóch zasadniczych celów: zapewnienie wysokiej jakości dostępności transportowej danego węzła logistycznego (łatwości osiągnięcia danej lokalizacji przy określonych parametrach rynkowych i regulacyjnych) oraz synchromodalności systemu transportu, ze szczególnym uwzględnieniem hubów (synchronizację połączeń w ramach danej sieci różnych gałęzi transportu dla zapewnienia efektywności łańcuchów logistycznych). Warto dodać, że synchromodalność jest uznana za narzędzie poprawiające wykorzystanie korytarzy transportowych oraz hubów w rozumieniu: zrównoważonym gospodarczo i ekologicznie. Jej elementami krytycznymi są: sieć infrastrukturalna połączeń oraz terminali, sieć technologiczna (w oparciu o ITS), sieć partnerów (w danych łańcuchu połączeń i usług), a także podstawa regulacyjna (pozwalająca zintegrować rynkowo, usługowo oraz technicznie połączenia oraz węzły logistyczne). Egzemplifikacją synchromodalności w transporcie morskim jest Port Community System – wskazuje dr Michał Tuszyński, katedra logistyki Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Źródło ilustracji: ZMPGdynia.

Port Gdynia to węzeł bazowy sieci TEN-T, element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej wpisując się m.in. w ideę Inicjatywy Trójmorza oraz założenia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych z przychodów Spółki, jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija w przededniu 100-lecia powstania. Utrzymuje dynamikę inwestycji, stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym na południowym Bałtyku, a służą temu inwestycje zarówno wewnątrz portu realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., a także inwestycje komplementarne. Jedną z kluczowych inwestycji poprawiających dostęp do Portu jest realizowany przez Urząd Morski w Gdyni projekt pogłębiania głównego toru podejściowego o wartości 77 100 000,00 PLN – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

* * *

Jak widać, port Gdynia wraz z wiekiem rożnie w siłę. Gdy będzie obchodził równe sto lat powstania, akurat wkroczy w swą drugą młodość. Na dobre będzie już powstawał nowy gdyński port: Zewnętrzny, który stanie się ważnym elementem polskiej i międzynarodowej gospodarki morskiej. Znacząco wpłynie również na bogactwo Gdyni i zwiększy znaczenie tego miasta w świecie.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.