Powstaje Platforma Pomorskie Life. Wiedzę na temat programu Life dostarcza NFOŚiGW. Fundusz ten złożył wizytę (zdalną, czyli online – z powodu pandemii) w Pomorskiem. Północ Polski uczy się od południowych województw, ale też chce dzielić się z innymi swym doświadczeniem w zdobywaniu unijnych pieniędzy, rozdzielanych w Brukseli

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Program Life to nie lot na Księżyc… Pierwsze wnioski o wsparcie będą przyjmowane już w czerwcu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego połączyły swe siły, by przekazywać wiedzę na temat unijnego programu Life, w którym niełatwo uzyskiwać pieniądze. Jednak, w czasach, kiedy na programy regionalne (RPO) jest mniej pieniędzy (a może być jeszcze mniej w następnych okresach unijnego programowania) trzeba sięgać do rożnych źródeł finansowania. Dlatego, przedstawiciele Funduszu oraz wspomnianego Departamentu, zaprosili na „Pomorskie webinarium informacyjne Program LIFE 2021 – 2027”. To zdalne szkolenie odbyło się 19 maja 2021roku, za pośrednictwem platformy ZOOM. Wzięliśmy udział w tym spotkaniu.

Uczestników powitał Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pan Dyrektor wspomniał właśnie o coraz mniejszych zasobach regionalnych programów operacyjnych i wskazał na znaczenie innych programów unijnych – źródeł europejskiego finansowania realizacji projektów. Trzeba sięgać po środki dystrybuowane centralnie – nie tylko w Polsce, ale również rozdzielane na szczeblu unijnym – w Brukseli.

Program Life jest właśnie zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Polska nie ma zbyt olbrzymich osiągnięć w czerpaniu z zasobów Life, ale sukcesy są. O swych osiągnięciach mówili reprezentanci Krakowa i Radomia.

Dyrektor Adam Mikołajczyk powitał uczestników spotkania, a wykładowcami byli Andrzej Muter – kierownik Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Life w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; moderator spotkania: Monika Cholewczyńska-Dmitruk – kierownik Referatu Programów Międzynarodowych, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Tomasz Pietrusiak – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Katarzyna Jankowska – koordynator projektu w Wydziale Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Radomiu, a także Maciej Nowakowski – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Dyrektor Adam Mikołajczyk, wprowadzając w problematykę pozyskiwania środków z funduszy i programów unijnych, nawiązując do trudności w zdobywaniu wsparcia z programu Life, powiedział, że program ten to nie lot na Księżyc, to program międzynarodowy i w samorządzie jest rola rozbrojenia takiego wyobrażenia o Life. Pomorskie stara się tak podchodzić do programów finansowania, by integrować różne instytucje. Powstają platformy wymiany informacji. Jedną z nich jest Pomorski Horyzont. Dzisiaj zaczyna być tworzony Pomorski Life i do tej platformy zaproszone zostaną podmioty spoza regionu pomorskiego. Nad tym ma czuwać dyrektor Maciej Nowakowski.

Jak to jest z programem Life – mówił Andrzej Muter – kierownik Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Life w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z informacji, które przekazał Andrzej Muter wynika, że Program LIFE został utworzony w 1992 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej jest w tym programie dla polskich realizatorów projektów punktem kontaktowym z Komisja Europejską. Wnioski o dofinansowanie pisze się jednak do Komisji Europejskiej i składa je w agencji wykonawczej KE. Komisja dokonuje oceny wniosków i podejmuję decyzje o dofinansowaniu i wtedy podpisywana jest umowa z Komisją Europejską. NFOŚiGW pełni też rolę drugiego podmiotu współfinansującego. Kto chce skorzystać z dodatkowego wsparcia, musi złożyć drugi wniosek – w Narodowym Funduszu. Trzeba się „wpisać” w tematy projektów dofinansowywanych z programu LIFE – za to są dodatkowe punkty, ale dla innych projektów droga do pieniędzy nie jest zamknięta.

LIFE to wyjątkowy w skali Europy instrument finansowy, który może pomagać odnieść sukces w biznesie, także przez wsparcie „rozpowszechnienia” innowacyjnych rozwiązań służących poprawie stanu środowiska i klimatu, czyli sfinansowania działań służących wypromowaniu i komercjalizacji, danej technologii lub rozwiązania, na szeroką skalę w Unii Europejskiej. Jednym z ważnych wymogów stawianych beneficjentom jest osiągnięcie maksymalnego efektu środowiskowego wdrażanego rozwiązania. Oznacza to, że poza przetestowaniem technologii, instalacji lub rozwiązania o określonych parametrach technicznych, oczekuje się także zapewnienia ich powielenia i zastosowanie w całej Europie. To z jednej strony szybkie i skuteczne testowanie prośrodowiskowych produktów czy rozwiązań w warunkach zbliżonych do ich normalnego użytkowania, z drugiej wspieranie procesu wprowadzania na rynek opracowanych innowacji. Dla każdego przedsiębiorcy takie połączenie celów rozwojowych z promocyjnymi jest nie do przecenienia.

W ramach Programu LIFE podejmowane przez przedsiębiorców działania muszą dotyczyć innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych. Zakres zainteresowania KE obejmuje szeroką tematykę, jednak w nowej perspektywie szczególne miejsce zajmą rozwiązania wspierające rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i poprawę jakości życia, a także projekty służące łagodzeniu zmian klimatu i adaptację do nich.

Warto podkreślić, że projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w konsorcjach, wykorzystujących połączony potencjał i możliwości różnych typów organizacji, np. firm oraz podmiotów publicznych lub organizacji pozarządowych. W ten sposób można zoptymalizować realizację projektu, stwarzając warunki jak w inkubatorze do rozwoju innowacji biznesowych.

Projekty o potencjale rynkowym mogą liczyć także na wsparcie w ramach inicjatywy „Close To Market”. Powołany przez Komisję Europejską zespół z bogatym doświadczeniem biznesowym i finansowym wspiera projekty LIFE m.in. przez doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu oraz innych działań związanych z przygotowaniem do komercjalizacji – napisano na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1786,dofinansowanie-z-programu-life-nowe-mozliwosci-rozwoju-biznesu.html

Zdobywanie pieniędzy w programie LIFE nie jest łatwe. W Polsce sukcesów w tym zakresie zrobiło się więcej, gdy zajął się tym NFOŚiGW.

Istotne są dobre przykłady i uczenie się na doświadczeniach tych, którzy z powodzeniem realizowali projekty wspierane z zasobów programu Life. Podczas „Pomorskiego webinarium informacyjnego: Program LIFE 2021 – 2027”, 19 maja 2021 roku, uczestnicy tego zdalnego seminarium dowiedzieli się, jak poradzono sobie w Krakowie i w Radomiu.

Temat: „Województwo Małopolskie jako beneficjent koordynujący dwa projekty zintegrowane LIFE” przedstawił Tomasz Pietrusiak – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jak powstawała, oparta na przyrodzie, błękitno – zielona infrastruktura w projekcie LIFERadomKlima, powiedziała Katarzyna Jankowska z Wydziału Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Radomiu. Pokazała działania Radomia poprawiające odporność miast na zmiany klimatu.

Organizatorem „Pomorskiego webinarium informacyjnego: Program LIFE 2021 – 2027”, był Referat Programów Międzynarodowych Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zajmujący się programami INTERREG, centralnie zarządzanymi przez Komisję Europejską oraz funduszami norweskimi w województwie pomorskim.

Program Life cieszy się dużym zainteresowaniem. Realizatorzy maja jednak wiele wątpliwości. Świadczą o tym pytania, zadawane wykładowcom. Odczytywała je Monika Cholewczyńska-Dmitruk – kierownik Referatu Programów Międzynarodowych, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a odpowiadali prelegenci.

Oto niektóre z pytań:

Proszę o informację, gdzie można znaleźć projekty z innych państw, które szukają partnerstw; Czy wkład własny może być wkładem rzeczowym? Czy współpraca międzynarodowa jest obowiązkowa? Jaka jest minimalna liczba partnerów? Czy będą dwie fazy oceny wniosków?

Relacja z webinarium będzie na stronie: www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu .

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *