Prawie 178 mln euro na przedsięwzięcia realizowane w ramach ZIT na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. OMGGS ponownie instytucją pośredniczącą. Ważny dzień dla korzystających z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP). Uroczyste podpisanie porozumienia pod Niebem Polskim, w Urzędzie Marszałkowskim

Fot. Kazimierz Netka.

Jedną z najcenniejszych kompetencji, którą nieustannie rozwijamy w regionie jest umiejętność szeroko rozumianej wielosektorowej partnerskiej współpracy – powiedział marszałek Mieczysław Struk

1 maja minie 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Uzyskaliśmy dużo pieniędzy, sami wpłacając do wspólnotowego budżetu mniejsze środki. Nabraliśmy wprawy i doświadczenia w realizacji projektów. Sporo wiedzy na temat właściwego korzystania z unijnych funduszy mają w Polsce samorządy należące do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Do tego gremium należy kilkadziesiąt miast, powiatów i gmin z terenu Pomorza i delty Wisły – Żuław i Mierzei Wiślanej.

Fot. Kazimierz Netka.

Ważną datą dla korzystających z unijnych funduszy był wtorek, 27 lutego 2024 roku. Tego dnia, podczas spotkania w Sali Polskie Niebo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, podpisano porozumienie, na n mocy którego Stowarzyszenie OMGGS, jako Związek ZIT przyjęło od Zarządu Województwa Pomorskiego zadania Instytucji Pośredniczącej (w wykorzystywaniu i przekazywaniu) unijnych pieniędzy pochodzących z zasobów regionalnego, wojewódzkiego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP). Porozumienie podpisali: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski – marszałek i wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Michał Glaser i Maciej Rusek – prezes i wiceprezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, w asyście członków Rady OMGGS i innych uczestników spotkania.

Fot. Kazimierz Netka.

Wydarzenie było też okazją do podsumowań, do dzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami z dotychczasowego przebiegu współpracy w ramach OMGGS. Konferencję prowadził Jan Szymański – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Spotykamy się dlatego że w 2015 roku zaczęliśmy współpracę jako samorząd województwa taką partnerską współpracę z partnerami z regionu w realizacji programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – wyjaśnił Jan Szymański – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – ZIT to jest to instrument terytorialny, który przyszedł do nas Brukseli, jest częścią systemu polityki spójności i Zarząd Województwa właśnie w 2015 roku, także po decyzji ówczesnego rządu, podjął decyzję że będzie realizować program przez taki instrument jak zintegrowane inwestycje terytorialne.

Program, który realizowaliśmy perspektywie lat 2014 – 2020, który przez najbliższe 2 lata jeszcze będziemy praktycznie kończyć był właśnie współrealizowany i jest sukcesem kilku instytucji województwa. Oprócz zarządu województwa są to trzej partnerzy, trzej pośrednicy: Wojewódzki Urząd Pracy, Agencja Rozwoju Pomorza oraz OMGGS – instytucja pośrednicząca w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

– Dzień dobry witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Pan dyrektor Jan Szymański jest odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ale przecież oczywiście też są przedstawiciele innego departamentu: Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy współpracują. Możemy się poszczycić naprawdę niemałymi sukcesami w wykorzystaniu środków europejskich.

Szanowni państwo, to czwarty już rok budżetu unijnego na lata 2021 – 2027. Czwarty rok, a jeszcze prawie nie wydaliśmy pieniędzy. A powinniśmy wydawać na przykład na zakup pociągów. Jednocześnie kończymy wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Dyrektor Szymański i dyrektor Fuks przedstawiali stan wdrażania. Absolutnie zamykamy już regionalny program operacyjny, musimy się rozliczyć z rządem i z komisją Europejską w tym roku z wydatków ale tego też nie ukrywamy, że nie wszystko idzie tak jakbyśmy sobie tego życzyli, bo czasami są spory sądowe, czekamy na rozstrzygnięcia więc nie jest to łatwy proces, dlatego że samorząd jest odpowiedzialny za fundusze publiczne. No bo jeszcze się nie rozliczymy z tych pieniędzy Unii Europejskiej, przegramy sprawy sądowe to musimy płacić z budżetu województwa, bo przecież Samorząd Województwa zawierał, jako instytucja zarządzająca, umowy.

Mogę powiedzieć o wszystkich tych państwa siedzących na tej sali, że za nami jest wiele doświadczeń w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, z których możemy czerpać, stale doskonaląc podejmowane działania. Województwo pomorskie niejednokrotnie udowodniło, że potrafi sprawnie zarządzać otrzymanymi funduszami i jest w tej dziedzinie w ścisłej krajowej czołówce.

Fot. Kazimierz Netka.

Jedną z najcenniejszych kompetencji, którą nieustannie rozwijamy w regionie jest umiejętność szeroko rozumianej wielosektorowej partnerskiej współpracy, bo właśnie ta zdolność widzenia wzajemnych potrzeb pozwala z sukcesem sprostać wyzwaniom Pomorza pełnego różnorodności wynikającej z bogatej historii i kultury, a także z wyjątkowego położenia na mapie Polski i Europy. Myślę, że z tych powodów też pojawia się coraz więcej takich akcentów metropolitalnych, wywierana jest silna presja na tworzenie metropolii i oczywiście tworzenie odpowiednich podstaw legislacyjnych dla funkcjonowania obszaru metropolitalnego.

W obszarach, w których partnerstwa mają wyjątkowe znaczenie bo to właśnie one gwarantują zrównoważony rozwój regionu, ale także dyskontowanie atutów, walorów, które tkwią w obszarze metropolitalnym są także takie narzędzia jak zintegrowane inwestycje terytorialne. Zwróciłem uwagę na to podczas prezentacji w Warszawie przez pana dyrektora Michała Glasera: kwestia ZITów pojawia się także także jako jeden z istotnych czynników albo motywatorów czy też argumentów stworzenia metropolii. Chcielibyście państwo inwestycje terytorialne również realizować z poziomu obszaru metropolitalnego choć nie wiemy czy Komisja Europejska w przyszłości będzie potwierdzać funkcjonowanie tego narzędzia w przestrzeni publicznej czy też w całym systemie implementacji środków europejskich.

Zarząd Województwa dostrzega i docenia fakt, że we współdziałaniu jest z całą pewnością siła i realna szansa na skuteczną realizację celów, które stawiamy przed całym regionem i krajem, które stawia przed nami polityka spójności. Doświadczenia kończącej się perspektywy 2014 – 2020 pokazują, że skoordynowane działania samorządów realizujących zintegrowane produkty i projekty znacząco podnoszą skuteczność podejmowanych interwencji i efektywnie zaspokajają potrzeby naszego regionu.

Wymierne korzyści z ZIT w województwie pomorskim odczuwają mieszkańcy korzystając dzisiaj z nowoczesnej infrastruktury zdrowotnej jakimi są na przykład centra geriatrii w Sopocie i w Gdańsku. Obie placówki są wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zatrudniają personel przeszkolony w opiece nad seniorami. Pomorzanie mają do dyspozycji także 21 powstałych w ostatnich latach zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z prawie 30 obiektami „parkuj i jedź”. To także dzięki kooperacji w ramach ZITów udało się zrealizować taką liczbę zadań w ramach tego dużego programu.

Przeszło 200 budynków użyteczności publicznej oraz 750 gospodarstw domowych przeszło modernizacje energetyczne.

Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki wspólnym działaniom partnerów ZIT wybudowano wiele kilometrów nowych dróg rowerowych umożliwiających dojazd do węzłów integracyjnych. Wzrasta także atrakcyjność transportu zbiorowego. Tutaj niejednokrotnie otrzymujemy czy jesteśmy karmieni też krytycznymi uwagami w tej dziedzinie, sugerującymi jednak, że jest sporo w tej dziedzinie do zrobienia.

Pasażerowie coraz częściej wybierają komunikację publiczną, wiedząc że samochód i rower można bezproblemowo, bezpiecznie zostawić na parkingu i przesiąść się do pociągu, autobusu czy tramwaju. Przypomnę, że w ubiegłym roku pociągami przywieźliśmy 56 milionów pasażerów – to absolutny rekord w Polsce.

Zrewitalizowano w sumie 8 miast metropolii, w których zrewitalizowano między innymi place, podwórka, parki; powstały centra wsparcia i terapii rodzin, kluby rodzica i integracji społecznej oraz domy sąsiedzkie dla mieszkańców. Ponadto w wymiarze społecznym wsparciem objęto 14 000 osób bezrobotnych, 3500 osób otrzymało środki na działalność gospodarczą, a 2000 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym znalazło pracę. 7 500 osób zgłosiło się na badania w ramach programu profilaktyki cukrzycy typu drugiego.

To jest tylko wycinek korzyści, które wspólnie razem osiągnęliśmy w wyniku tej dobrej kooperacji. Wiele projektów weszło w etap, w którym widoczny jest rezultat podjętych działań. Nie tylko mamy nowe obiekty czy dostrzegalne usprawnienia, ale także także możemy zidentyfikować pozytywne skutki. Cele wcześniej zapisane w strategiach, umowach i innych dokumentach stały się dzisiaj po prostu namacalne.

Mając na uwadze powyższe przykłady, a jest ich znacznie, znacznie więcej, Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił kontynuować realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Co więcej – w obecnej perspektywie finansowej w związku z rozszerzeniem zasięgu ZIT trwają zaawansowane prace z kolejnymi obok OMGGS partnerstwami w ośmiu miejskich obszarach funkcjonalnych, którym dedykowano środki ZIT, a wkrótce projekty te wejdą w fazę realizacji. Podsumowując w kontekście celu dzisiejszego spotkania, którym jest zawarcie porozumienia z OMGGS, chciałbym podkreślić, że bazując na zdobytych doświadczeniach w okresie programowania 2014 – 2020, kierując się jednak chęcią wzmocnienia zbudowanego przez Stowarzyszenie OMGGS zaplecza merytorycznego i organizacyjnego dla efektywnego współdziałania samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych na jego terenie, Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję instytucji zarządzającej FEP postanowił kontynuować współpracę z OMGGS w ramach ZIT 2021-2027 i ponownie powierzyć stowarzyszeniu zadania instytucji pośredniczącej.

Chciałbym na samym końcu mojego wystąpienia życzyć wszystkim państwu dobrej merytorycznej współpracy abyśmy nadal mogli chwalić się i być dumni z najlepszych wyników w kraju w dziedzinie efektywnego zarządzania partnerstwami ale także powierzonymi województwu środkami europejskimi. Dziękuję wam bardzo za te inicjatywy i za gotowość do takiej bliskiej współpracy – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

– Panie marszałku, panie marszałku, wielce szanowni goście, przyjaciele samorządowcy. Przede wszystkim chciałbym podziękować za tę zadeklarowaną przez pana marszałka w imieniu zarządu województwa wolę przedłużenia i porozumienia się ze stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w realizacji funkcji instytucji pośredniczącej dla Funduszy Europejskich dla Pomorza w latach 21-27 – powiedział Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, prezes Rady Rady Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot:

Fot. Kazimierz Netka.

– Szanowni państwo, jesteśmy niemal w przededniu miłego świętowania Dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej. To taki moment, w którym powinniśmy spojrzeć z jednej strony trochę w przeszłość, przypominając sobie wiele projektów i tych działań, które były możliwe tu na Pomorzu, w naszych gminach, w naszych miastach, które zrealizowaliśmy dzięki środkom europejskim, które gruntownie zmieniły rzeczywistość naszych miast, naszych gmin. Mamy przed sobą kolejną perspektywę ale świadomość tego jak wiele Pomorze i nasze gminy zawdzięczają właśnie członkostwu Polski w Unii Europejskiej jest bardzo silna i także dodatkową zachętą do tego byśmy kontynuowali formy współdziałania, które tak dobrze sprawdziły się w poprzedniej perspektywie.

W 2015 roku pani minister Elżbieta Bieńkowska podjęła decyzję, że w każdym województwie powstaną samorządowe partnerstwa miejskie i metropolitalne tak zwane związki zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które będą pełniły funkcje instytucji pośredniczących. To była niezwykle światła decyzja, która pozwoliła także nam, środowisku gmin, które współtworzyły Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, które dzisiaj działa jako stowarzyszenie, a ma aspiracje by poprzez przyjętą specjalnie ustawę, której projekt w ubiegłym tygodniu przedłożyliśmy parlamentowi, przejść na etap głębszej integracji by ta funkcja instytucji pośredniczącej była przez nas realizowana. Ta decyzja pani minister pozwoliła, by w naszym stowarzyszeniu powstał zespół bardzo profesjonalny. Ten zespół musiał być poddany certyfikacji europejskiej co pozwoliło nam zbudować standard świadczonych prac na rzecz zarówno stowarzyszenia jak i gmin, które funkcjonują w tym stowarzyszeniu, a przede wszystkim na rzecz mieszkańców bo to była gwarancja skuteczności realizacji projektów i włączenia metropolii do dyskusji na temat wszystkich projektów realizowanych w obszarze metropolitalnym, a jednocześnie gwarancja, że przez takie zaangażowanie możemy podnosić jakość przygotowywanych projektów.

Rząd PISu odwrócił decyzję pani minister Bieńkowskiej pozostawiając jednak pewną możliwość, która została złożona w ręce marszałków by utrzymać rolę związku ZIT i tutaj chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Mieczysławowi Strukowi, bo tylko 2 województwa zdecydowały się na takie działanie. To było województwo pomorskie – Zarząd Województwa Pomorskiego podjął taką decyzję, a poza nami była tylko jeszcze Bydgoszcz.

Myślę, że ta decyzja była z jednej strony podsumowaniem dotychczasowego doświadczenia współpracy ale też dawała nam szansę na budowanie profesjonalnie zespołu i myślę, że w tej drodze do budowania metropolii, w której ZIT jest jednym z elementów ale jednym z twardych takich czynników które budują współpracę między gminami, miastami stała się rzeczywistością.

Fot. Kazimierz Netka.

Kluczowym obszarem interwencji ZIT był dla naszego ZITu klimat i mobilność. Ponad 50% środków przeznaczyliśmy przede wszystkim na te obszary, zbudowaliśmy 26 węzłów przesiadkowych, zmodernizowaliśmy 200 budynków użyteczności publicznej, ponad 750 gospodarstw domowych, a także rozwinęliśmy i zmodernizowaliśmy 75 km sieci ciepłowniczej. Mamy przekonanie, że ten obszar mobilności i klimatu to jest obszar bardzo szczególny bo on swoim charakterem wykracza w swoich celach poza to co może osiągnąć indywidualnie każda gmina, każde miasto. Będzie także kontynuowany jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej.

Bardzo się cieszę, że także Gdyni udało się w ramach działań ZIT zrealizować ważkie, bardzo oczekiwane przez mieszkańców działania. To między innymi utworzenie węzła integracyjnego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny, to trzy programy rewitalizacyjne. Mieliśmy tu przed chwilą okazję podziwiać obrazy realizacji tych interwencji rewitalizacyjnych. Termomodernizacja i rewitalizacja to nie tylko działania o charakterze ekonomicznym, ekologicznym, społecznym ale to także czynniki, które w sposób trwały i widoczny zmieniają przestrzeń naszych miast – ona zdaje się bardziej elegancka, bardziej przyjazna, bardziej nowoczesna i to w miejscach, które z powodów społecznych na taką interwencję także mocno oczekują.

Proces termomodernizacji na terenie miasta Gdyni do 17 placówek szkolnych. W tych działaniach dbaliśmy bardzo mocno by poza tym aspektem już wspomnianym, a związanym z oszczędnością energetyczną, nowoczesną architekturą w oparciu o którą pracowaliśmy przy realizacji tych projektów, także te projekty były elementem edukacji młodzieży w szkołach gdzie te procesy były realizowane. Termomodernizacją objęliśmy w Gdyni także 14 budynków komunalnych, budynków mieszkalnych na terenie naszego miasta. Dzięki projektom ZIT udało się odbudować projekty wsparcia zatrudnienia, dzięki którym pracę znalazło na terenie Gdyni 426 osób, a 331 uzyskało wyższe kwalifikacje zawodowe. We wspólnym realizowanym z powiatami wejherowskim i puckim programie profilaktycznym dotyczącym cukrzycy typu drugiego prawie 2000 zgłosiło się na badania profilaktyczne.

To tylko przykłady. Mamy świadomość, że te środki, które już udało się wydać na terenie naszych miast, naszych gmin to poprawa jakości życia, to czynnik, który wpłynął na to, że mieszkańcom żyje się lepiej w naszych miastach i naszych gminach. Jestem głęboko przekonany, że kolejne lata będą dowodziły, że ta właśnie formuła instytucji pośredniczącej realizowanej przez obszar metropolitalny sprawdza się i przynosi takie efekty jak w pierwszym w okresie programowania – powiedział Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, prezes Rady Rady Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

– Panie marszałku, szanowni drodzy samorządowcy. Chciałbym powiedzieć, że powiaty mają trudniejszą rolę dlatego że są takim spoiwem dla wszystkich gmin. Często na spotkaniach jesteśmy nawet nie zauważali bo się wita wójtów, burmistrzów, prezydentów a często starostów nie słyszę takiego powitania ale to tak nawiasem mówiąc – rozpoczął Bogdan Łapa – starosta powiatu kartuskiego, członek Rady Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot:

Fot. Kazimierz Netka.

– Chciałbym powiedzieć proszę państwa, że jest taka sytuacja, że my w powiecie kartuskim, który jest drugim pod względem liczby mieszkańców w województwie pomorskim: 152 000 mieszkańców, mamy szpital powiatowy i państwo wiecie, że szpitale to one są w różnej formie i w różnej kondycji. Muszę powiedzieć, że nasz szpital jest szpitalem dochodowym, a wynika to z tego, że działamy na zasadzie takiej, że samorząd powiatowy pokrywa inwestycje tego szpitala i remonty, natomiast działalnością zajmuje się spółka z o.o. To przynosi nam wymierne korzyści. A dlaczego tak mówię – bo jeżeli chodzi obecne rozdanie, to bardzo nas cieszy, że jesteśmy ulokowani jako jeden z czterech samorządów w zdrowiu, a mianowicie się musimy podnieść standard naszego szpitala, dlatego że on był zagrożony wręcz zamknięciem ze względu na opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego i musimy poprawić blok operacyjny, a także oddział chirurgii. W tej chwili samorząd z własnych środków przebudowuje szpital tworząc Centrum Diagnostyki Obrazowej i Szkołę Rodzenia. Jak państwo wiecie jesteśmy powiatem na trzecim miejscu w rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku i przyjmujemy ponad 2000 porodów rocznie. To jest satysfakcjonujące dla naszego powiatu i muszę powiedzieć, że w ramach tej współpracy między gminami, to powstanie obszaru metropolitalnego jest dowodem, że wspólnie możemy więcej i jeszcze bardziej się integrujemy bo muszę powiedzieć że w zeszłym rozdaniu nasz powiat był w połowie w ZITcie a 4 gminy był poza ZITem, ale dzięki tej współpracy tych 59 samorządów udało nam się zdobyć środki także na dwa węzły integracyjne w Gołubiu i w Sierakowicach, które były poza ZITem – te gminy. A co to powoduje, że budowa węzła w Sierakowicach jest bardzo istotna na dzisiaj i na przyszłość dlatego że ona wybiega w przyszłość – nie tylko dworce autobusowy i kolejowy – chcemy tego połączenia między Kartuzami a Lęborkiem. Myślę, że to będzie przyczynek, jesteśmy przygotowani szybciej niż realizacja tejże inwestycji. Idąc dalej trzeba powiedzieć, że dalej budujemy na przykład wspólnie ciągi pieszo – rowerowe między miastami Żukowem i Kartuzami i dzięki temu, że wszyscy członkowie powiatu kartuskiego – mówię o wójtach i burmistrzach – zadecydowali, że środki powinny pójść w tym kierunku na te dwa samorządy żeby temat zakończyć i połączyć wszystkie gminy ciągami pieszo – rowerowymi, żeby poprawić atrakcyjność turystyczną naszego powiatu. Myślę że te środki które dzisiaj są to też zasługa Metropolii i pana marszałka, że wystąpiliśmy na to rozdanie,. Połączenie wszystkich inwestycji naszych gmin ZIT-owych i nie ZIT-owych żeby mogli działać, inwestycje prowadzić w ramach obszaru metropolitalnego i też taka zgoda była. Disiaj chylę czoła i dziękuję bardzo że wszystkie nasze 8 gmin i powiat są w układzie ZITu i z tego ZITu będą czerpały. Myślę, że to są dla nas wymierne korzyści i z tego miejsca chciałbym podziękować, że dalej jesteśmy instytucją pośredniczącą. Dziękuję bardzo! – powiedział Bogdan Łapa – starosta powiatu kartuskiego, członek Rady Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

– Szanowni panowie marszałkowie, szanowne koleżanki i koledzy samorządowcy, zaproszeni goście – powiedział Roman Kużel – burmistrz Władysławowa:

Fot. Kazimierz Netka.

– Będę mówił krótko. Na początku chciałbym bardzo podziękować. Pamiętam te pierwsze tygodnie, miesiąc pracy w samorządzie 10 lat temu gdy okazało się że w niektórych samorządach interesy nie zostały zabezpieczone i nie było wniosków w ramach ZITów i wówczas pamiętam spotkanie z zarządem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, któremu przewodniczył świętej pamięci Paweł Adamowicz i pamiętam tę solidarność, którą wówczas zarząd pod jego przewodnictwem się wykazał. Wówczas, pamiętacie, że była pewna korekta wniosków, możliwość przystąpienia dodatkowo niektórych samorządów, w tym gminy Władysławowo.

Mimo że minęło 10 lat, pamiętamy o tym i bardzo dziękujemy za tę solidarność zarówno zarządu jak i wszystkich członków stowarzyszenia. Chciałbym również podziękować za zrealizowane inwestycje Obszarowi Metropolitalnemu Gdańsk Gdynia Sopot i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie ukrywam, że gdyby nie pomoc i prawna elastyczność, ale w granicach prawa, byłoby naprawdę ciężko niektóre inwestycje zrealizować. Tutaj na ręce pana marszałka i pana dyrektora chciałbym też w imieniu samorządu – myślę że nie tylko gminy Władysławowo ale też wielu innych – podziękować za to doradzanie i za tę otwartość i doprowadzenie wielu inwestycji do celu bo gdyby nie wasza pomoc pewnie niektóre z tych decyzji nie ujrzałyby światła dziennego, nie dostałyby dofinansowania unijnego. Z wielką nadzieją patrzę na nową perspektywę. Nie ukrywam, że w gminie Władysławowo mieliśmy dwa kluczowe obszary, dzięki którym zrealizowaliśmy inwestycje w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Pierwszy to obszar termomodernizacji – cztery budynki, trzy placówki oświatowe i budynek najbardziej charakterystyczny w gminie Władysławowo: Ratusz Miejski, czyli budynek, który jest pewnego rodzaju symbolem naszego miasta, miejscem charakterystycznym, który wyglądał nie najlepiej ale przede wszystkim który przejęliśmy w latach 90, który był budynkiem wykorzystywanym na inne cele. Nie ukrywam że po termomodernizacji do dnia dzisiejszego w swoim gabinecie jeszcze nie odkręciłem ogrzewania i to chyba najlepsze świadectwo, że było warto zainwestować w ten budynek pod kątem ekologicznym, pod kątem ekonomicznym i pod kątem estetycznym.

Drugi obszar niezwykle kluczowy i bardzo charakterystyczny dla naszego samorządu to obszar komunikacji który szczególnie w okresie turystycznym jest dużym wyzwaniem dla nie tylko gminy Władysławowo, ale i dla całego obszaru helskiego. Postawiliśmy na budowę węzła integracyjnego i mimo iż ten węzeł jeszcze się realizuje jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych miesięcy już wszyscy użytkownicy zarówno nasi mieszkańcy jak i turyści będą mogli z niego korzystać.

W następnej perspektywie również stawiamy na rozbudowę komunikacji miejskiej, na budowę dworca autobusowego, na budowę przejścia pod torami łączącego centrum właśnie z budowanym węzłem integracyjnym. Jestem przekonany, że to pierwszy chociaż znaczący element dla poprawy komunikacji zarówno we Władysławowie – w gminie jak i w całym regionie. Myślę że to są najbardziej istotne wyzwania dla naszego samorządu. Nie byłoby tych wyzwań, nie byłoby realizacji gdyby nie pieniądze, gdyby nie współpraca z samorządami wymienionej przeze mnie wcześniej instytucji. Za co wam serdecznie bardzo dziękuję i liczę na więcej. Wszystkiego Dobrego! – podsumował Roman Kużel – burmistrz Władysławowa.

Przechodzimy do ważniejszego momentu dzisiejszego dnia czyli podpisania porozumienia – powiedział prowadzący spotkanie, Jan Szymański – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Zapraszamy pana marszałka Mieczysława Struka, pana marszałka Wiesława Byczkowskiego, pana prezydenta Wojciecha Szczurka, panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, panią prezydent Magdalenę Czarzyńską-Jachim ale też przedstawicieli stowarzyszenia OMGGS, którzy podpiszą: pana prezesa Michała Glasera i pana prezesa Macieja Ruska.

Fot. Kazimierz Netka.

Dla przypomnienia: to jest pierwsza ze strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla obszaru metropolitalnego. Czeka nas jeszcze osiem porozumień z obszarami funkcjonalnymi pozostałymi: Słupsk, Ustka, Chojnice, Człuchów. Kwidzyn, Malbork, Sztum, Starogard tak że wszystkie pozostałe w najbliższym czasie – dodał na koniec dyrektor Jan Szymański.

Oto komunika, który przekazał nam dyrektor Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

780 mln zł trafi do obszaru metropolitalnego

Dokładnie 126 projektów zrealizowanych zostanie ze środków unijnych na obszarze metropolitalnym. Dotyczyć będą m.in. transportu miejskiego, modernizacji energetycznej budynków, rewitalizacji czy rozwoju usług społecznych. Specjalne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Porozumienie w sprawie realizacji tzw. instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zostało uroczyście podpisane 27 lutego 2024 r. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który jest prezesem Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oraz dyrektor Biura OMGGS Michał Glaser.

– Niejednokrotnie udowodniliśmy, że potrafi sprawnie zarządzać otrzymanymi funduszami europejskimi i jesteśmy w tej dziedzinie w ścisłej krajowej czołówce. Jedną z najcenniejszych kompetencji, którą nieustannie rozwijamy w naszym regionie, jest umiejętność szerokorozumianej partnerskiej współpracy – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Obszarem, w którym partnerstwa mają wyjątkowe, znaczenie są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Co to takiego ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są formą współpracy powiązanych ze sobą samorządów, które dzięki wsparciu funduszy europejskich mogą realizować określone przedsięwzięcia, a tym samym rozwiązywać wspólne problemy.

Przypomnijmy, że w latach 2014-2020 w ramach ZIT podpisano 179 umów na łączną kwotę 2 mld zł, z czego dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wyniosło ponad 1,1 mld zł.

Fot. Kazimierz Netka.

Korzyści z działania ZIT w województwie pomorskim mieszkańcy odczuwają każdego dnia. Na przykład ponad 200 budynków użyteczności publicznej oraz 750 gospodarstw domowych przeszło modernizację energetyczną. Dzięki temu mieszkańcy płacą mniej za prąd. Wybudowano 21 węzłów przesiadkowych z prawie 30 obiektami „parkuj i jedź” oraz wiele kilometrów nowych dróg rowerowych, co usprawniło komunikację. Zrewitalizowano osiem miast metropolii, zagospodarowując m.in. place, podwórka i parki. I to nie tylko w wybranych dzielnicach Gdańska czy Gdyni, ale też w Pucku, Wejherowie, Żukowie, Kartuzach, Rumi czy Tczewie.

Ważne były również projekty społeczne. Powstały centra wsparcia i terapii rodzin, kluby rodzica i integracji społecznej oraz domy sąsiedzkie. Wsparciem objęto 14 tys. osób bezrobotnych, a wielu z nich otrzymało środki na rozpoczęcie działalność gospodarczą lub znalazło pracę. Ponadto, dzięki ZIT mieszkańcy Pomorza korzystają dziś z nowoczesnych obiektów opieki zdrowotnej, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zatrudniających przeszkolony personel.

ZIT będzie kontynuowany

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w najbliższych latach w 46 metropolitalnych gminach i powiatach realizowane będą kolejne ważne dla mieszkańców projekty.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dostrzegamy i doceniamy fakt, że we współdziałaniu jest siła i szansa na osiągnięcie celów, jakie stawia przed regionem i krajem polityka spójności Unii Europejskiej. Dzięki porozumieniu podpisanemu ze Stowarzyszeniem OMGGS kontynuowane będą prace nad wspólnymi inicjatywami, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Pomorza – podkreśla marszałek Mieczysław Struk.

Będą to przede wszystkim projekty z zakresu mobilności miejskiej, m.in. nowa linia tramwajowa w Gdańsku czy nowe węzły przesiadkowe, a także dotyczące poprawy efektywności energetycznej i dostosowania do zmian klimatu, w tym termomodernizacje szkół i przedszkoli. Chodzi też o projekty społeczne, obejmujące np. wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Mają też powstać domy dziennego pobytu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz kluby seniora. Część z planowanych działań będzie związana z integracją migrantów. Łącznie na 126 projektów ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza przeznaczonych zostanie 780 mln zł – poinformował dyrektor Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *