Program NFOŚiGW Czyste Powietrze – początek kampanii edukacyjno – szkoleniowej.  Jak i co zrobić, by nasze domowe paleniska mniej szkodziły atmosferze i naszym płucom?

Na zdjęciu od lewej: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król, Prezes BOŚ Bogusław Białowąs. Fot. NFOŚiGW/M.Sobota.

W całym kraju odbędzie się cykl szkoleń na temat jakości powietrza i zagrożeń związanych z jego nadmiernym zanieczyszczeniem.

Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. rozpoczęły 29 czerwca br. kampanię edukacyjno-szkoleniowej programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze. Prawie dwieście osób uczestniczyło w Warszawie w inauguracyjnym szkoleniu, z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Szefowi resortu towarzyszyli: Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu BOŚ S.A.

W spotkaniu informującym o programie NFOŚiGW Czyste Powietrze uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (MŚ), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ), oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ). którzy z końcem lipca br. – z inicjatywy Ministra Środowiska – podejmą w 2500 polskich gmin realizację cyklu szkoleniowego na temat jakości powietrza i zagrożeń związanych z jego nadmiernym zanieczyszczeniem, a zwłaszcza programu Czyste Powietrze, który w dziesięcioletnim okresie wdrażania ma rozwiązać problem smogu w Polsce – wynika z informacji, które przekazał nam dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie otworzyli, witając uczestników, minister Henryk Kowalczyk i prezes Anna Król. W swoim wystąpieniu szef resortu środowiska podkreślił przełomowy charakter i skalę programu priorytetowego Czyste Powietrze. Ma on, w odróżnieniu od niektórych inicjatyw samorządowych, charakter kompleksowy. Minister zaznaczył, że projekt programu jest już w końcowej fazie uzgadniania, a podczas inauguracyjnego dnia szkoleniowego zostaną przekazane jego zasadnicze ramy. Henryk Kowalczyk dodał, że w trakcie jego spotkań poselskich hasło „czyste powietrze” wywołuje bardzo duże zainteresowanie i jednocześnie wzrasta aktywność społeczna w tym zakresie.

Zastępca prezesa NFOŚiGW Anna Król podziękowała za liczne uczestnictwo w pierwszym spotkaniu szkoleniowym. Zwróciła uwagę, że NFOŚiGW opracowywał i realizował już programy z udziałem banków i funduszy wojewódzkich, ale program Czyste Powietrze przewyższa je wagą, zasięgiem i przeznaczanymi na jego realizację środkami finansowymi. – W grupie siła, więc na pewno uda nam się wspólnie uzyskać cele stawiane przed projektem – stwierdziła Prezes Anna Król.

Minister Henryk Kowalczyk w zasadniczej części swojego wystąpienia omówił ramowy scenariusz spotkań informacyjno – szkoleniowych w gminach oraz zaprezentował materiały przygotowane w tym celu przez Ministerstwo Środowiska. Projekt kampanii informacyjno-szkoleniowej programu Czyste Powietrze jest realizowany przez resort. Prelegenci odpowiadają za stronę merytoryczną prezentacji, dyskusję oraz bloki warsztatowe, natomiast zadania organizacyjno-techniczne są realizowane poprzez firmę zewnętrzną wyłonioną w przetargu. Jeden prelegent będzie obsługiwał około 20 spotkań. Ministerstwo Środowiska opracuje wkrótce ich harmonogram. Rozpoczną się w trzeciej dekadzie lipca br., a zakończyć powinny się do polowy października br. Terminarz spotkań resort ustali w porozumieniu z władzami lokalnymi, parlamentarzystami i radnymi z danego terenu. Sam program Czyste Powietrze będzie realizowany przez WFOŚiGW, które mają zawierać umowy z beneficjentami. NFOŚiGW będzie pełnił rolę koordynatora, zawierając z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnieniu środków.

Spotkania szkoleniowe będą prowadzone przez prelegentów rekrutujących się z WFOŚiGW, WIOŚ oraz oddziałów BOŚ S.A. Mają to być szkolenia całodniowe, składające się z trzech bloków: 1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie), 2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW Czyste Powietrze oraz programy BOŚ S.A.), 3. warsztaty pisania wniosków do programu Czyste Powietrze. W każdym bloku (szczególnie warsztatowym) powinien znaleźć czas na dyskusję i pytania.

W swoim wystąpieniu Minister Henryk Kowalczyk zwrócił ponadto uwagę m.in. na następujące kwestie:

Prelegenci powinni udzielać wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania i stawiane problemy; na stronie internetowej programu będzie zakładka z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.

W związku z faktem, że Minister Finansów dopuszcza ulgę podatkową 20%, trwają jeszcze uzgodnienia z NFOŚiGW w sprawie możliwości pokrycia 10% wsparcia dotacją NFOŚiGW.

Ogrzewanie elektryczne jest opłacalne przy taryfie nocnej na poziomie 40% dziennej, nie dokonano jeszcze uzgodnień w tej materii.

Dochody będące podstawą określenia intensywności dofinansowania mają być obliczane tak jak w Programie 500+ .

Wymiana starych palenisk na piece opalane paliwem stałym (nawet nowej generacji) będzie ostatecznością. Priorytetem jest instalacja ciepłownicza, a w dalszej kolejności gazowa i pompy ciepła. Rozwiązania techniczne będą zależeć od opłacalności ekonomicznej wskazanej w audytach i analizach.

Określenie maksymalnej ceny jednostkowej dla pomp ciepła wymaga rewizji, gdyż jest ona prawdopodobnie niedoszacowana.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych może być realizowany z części pożyczkowej dofinasowania.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zaakcentował, że program Czyste Powietrze jest rozłożony na dziesięć lat, a umowa może być wykonywana dwa lata. Koncentracja realizacji umów może spowodować wzrost cen robocizny i urządzeń, a w skrajnych przypadkach nawet wywołać brak wykonawców na rynku.

Anna Król – zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW w swoim zasadniczym wystąpieniu omówiła założenia programu Czyste Powietrze, przygotowaną dokumentację oraz schemat obsługi wniosków (o dofinansowanie oraz o płatność). Wnioski o dofinansowanie będą załatwiane przez WFOŚiGW w ciągu trzech miesięcy. Wnioskodawcy/beneficjenci będą mieli możliwość uzupełniania/poprawy wniosków w okresie 14-dniowym. Podpisanie umów ma być poprzedzone wizją lokalną dokonywaną przez przedstawiciela WFOŚiGW.

W dalszej części inauguracyjnego szkolenia jego uczestnicy wysłuchali prezentacji specjalistów NFOŚiGW, które były poświęcone: wypełnianiu formularzy wniosków o dofinansowanie (preferowana jest forma elektroniczna ich składania), wymaganiom technicznym usług, materiałów i urządzeń stosowanych przy realizacji prac w ramach programu, przepisom prawa budowlanego i ochrony środowiska mającym zastosowanie przy realizacji zadań objętych programem. Przedstawiono również zagadnienia techniczne dla termomodernizacji budynków, źródeł ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wystąpienia miały charakter roboczy – były przerywane pytaniami i uwagami przedstawianymi z sali. Inauguracyjne szkolenie zakończyła wielowątkowa dyskusja, którą podsumowała i zakończyła – dziękując uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu – Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu Anna Król.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *