Przygotowania Pomorzan do wyprawy po unijne pieniądze na lata 2021 – 2027 i nie tylko. Kolejną porcję wiedzy na temat funduszy europejskich dały Fundacja Interizon, Politechnika Gdańska oraz Trigonum

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Nowe programy wzmacniania innowacyjności, nowe zasady uzyskiwania wsparcia

Pomorskie ma za sobą kolejne webinarium przygotowujące region do korzystania z unijnych pieniędzy w latach 2021 – 2027. W piątek, 30 kwietnia 2021 roku, wiedzę na ten temat przekazała Fundacja Interizon – będąca jednym z liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Fundacja Interizon, jest, na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 (ISP 2) „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”.

– Szanowni Uczestnicy Partnerstwa ISP2, rok 2021 to pierwszy rok w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Pomimo że szczegóły dotyczące budżetu są wciąż ustalane, to już dziś zapraszamy na krótkie wprowadzenie do aktualnych możliwości finansowania swoich działań – napisał w zaproszeniu Jarosław Parzuchowski – Prezes Zarządu Fundacji Interizon. – Celem spotkania jest zaprezentowanie oferty wsparcia grantowego przede wszystkim na działalność badawczo-rozwojową. Przedstawimy również jeden z największych programów nowej perspektywy – Program Ramowy na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa, a także omówimy czym są granty kaskadowe.

Horyzont Europa – nowy program ramowy UE. Prezentacje na ten temat przygotowała Renata Downar-Zapolska – kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE w Politechnice Gdańskiej.

Jeszcze teraz wsparcie można uzyskiwać w ramach programu „HORYZONT 2020”. Powstaje już nowe takie źródło finansowania: Horyzont Europa”, ramowy program dotyczący badań i innowacji, w latach 2021 – 2027.

Program Ramowy Unii Europejskiej HORYZONT EUROPA jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro – wynika z prezentacji przedstawionej podczas webinarium.

W Horyzoncie Europa wyszczególniono główne typy projektów: badawczo-innowacyjne; innowacyjne; akcje koordynacyjne i wspierające; instrumenty dedykowane MŚP. Osobną grupę stanowią projekty w ramach filaru Excellent Science: Granty European Research Council; Akcje Marie Skłodowska-Curie.

Zwycięskie projekty będą wyłaniane w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską, publikowanych na Portalu KE – Funding and tender opportunities Portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home .

Wnioski projektowe przygotować trzeba w języku angielskim. Oceniane są przez niezależnych ekspertów z krajów UE. Projekty muszą mieć wymiar europejski – uzyskiwać europejską wartość dodaną (European added value).

Uczestnikami (beneficjentami) projektu korzystającego z Horyzontu Europa mogą być wszelkiego rodzaju podmioty prawne, w tym: uczelnie wyższe, jednostki badawcze, jednostki przemysłowe (instytucje for-profit), fundacje (instytucje non-profit), stowarzyszenia oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Uczestnik (beneficjent) projektu może pełnić rolę koordynatora projektu lub partnera w konsorcjum projektowym. Uczestnik (beneficjent) musi zarejestrować się na Participant Portalu w celu otrzymanie numeru PIC (Participant Identification Code)

Projekty powinny być realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw członkowskich UE i/lub stowarzyszonych. WYJĄTKI: Projekty realizowane przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim i/lub stowarzyszonym: badania o charakterze pionierskim (ERC); działania adresowane do innowacyjnych w skali Europy MSP; działania koordynacyjne i wspierające (CSA); działania w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Strona informacyjna dot. Horyzontu Europa: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en .

Warto wiedzieć, że W 2021 roku, decyzją MEiN, RPK Gdańsk pełni funkcję punktu kontaktowego w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA – wynika z informacji, które przedstawiła Renata Downar-Zapolska – kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE w Politechnice Gdańskiej.

Przegląd aktualnych możliwości finansowych na działalność B+R przedstawiło Trigonum w prezentacji: „Nowa perspektywa funduszy europejskich wraz z programem KPO”.

Podczas tej części webinarium przedstawiono Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Składa się on z 5 filarów: Transformacja cyfrowa; Odporność i konkurencyjność gospodarki; Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; Zielona i inteligentna mobilność; Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. W ramach KPO – korzystającego z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska będzie miała do dyspozycji ok. 23,9 mld euro w formie dotacji, w tym przeznaczy: 6,4 mld euro na rzecz Zielonej Energii i Zmniejszaniu Energochłonności; 6,1 mld euro na rzecz Zielonej Inteligentnej Mobilności; 4,3 mld euro na rzecz Efektywności Dostępu i Jakości Systemu Ochrony Zdrowia; 4,1 mld euro na rzecz Odporności i Konkurencyjności Gospodarki; 3 mld euro na rzecz Transformacji Cyfrowej – poinformowało Trigonum.

Granty kaskadowe – źródłem wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć – to wykład, który przedstawił Jarosław Parzuchowski, prezes Fundacji Interizon, prezes zarządu Pomorskiego Klastra ICT Interizon – Krajowego Klastra Kluczowego.

Granty kaskadowe to wielopoziomowy proces rozdysponowania budżetu projektu, w ramach którego dopuszcza się przeprowadzenie konkursu dla stron trzecich. Na pierwszym poziomie „kaskady” znajduje się konsorcjum projektowe wybrane w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską. Konsorcjum, które zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania z Komisji Europejskiej, może mieć w ramach swoich działań budżet przewidziany na ogłoszenie konkursów dla stron trzecich – znajdujących się na drugim poziome „kaskady” – na działania np. związane z przeprowadzeniem eksperymentów, opracowaniem planu komercjalizacji technologii, opracowaniem planu walidacji technologii, przeprowadzenia studium wykonalności technologii.

Dlaczego warto korzystać z takiej „kaskady”? Za przykład może posłużyć program „Horyzont 2020”, w którym na finansowanie kaskadowe przeznaczono prawie 800 mln euro. Odbiorcami tych pieniędzy są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz start-upy. Finansowanie wynosi od 50.000 Euro do 150.000 Euro equity free. Są też dodatkowe usługi: innovation support services.

Ważne, że z tego wsparcia łatwo można się rozliczyć. Łatwiejsze niż w innych programach międzynarodowych jest również Uczestnictwo w tym procesie uzyskiwania wsparcia. To źródło wsparcia jest mało rozpropagowane, więc możliwości pozyskania grantów rosną. Nadarza się też okazja do nawiązania międzynarodowych kontaktów. To brama do europejskiego innowacyjnego ekosystemu.

Warto zainteresować się naborami wniosków w maju 2021 roku: EIT RAW MATERIALS KAVA CALL 8 FOR UPSCALING, EDUCATION AND RIS ACTIVITIES – termin upływa już za chwilę: do 03.05.2021; MINE.THE.GAP – 03.05.2021; EIT Manufacturing – 07.05.2021; SmartEEs2 – 07.05.2021; Bringing AI Planning to the European AI On-Demand Platform – 12.05.2021; European Health Data and Evidence Network – 13.05.2021; Smart Industrial innovation as enabler to drive new value chains for textiles and aerospace – 19.05.2021; Human Brain Project – Specific Grant Agreement 3 – 20.05.2021; BlockStart – Helping SMEs take the first steps into the Blockchain – 26.05.2021; Media Motor Europe – 27.05.2021; European City Facility (Europejski Instrument Miejski) – termin składania wniosków do 31.05.2021 roku.

Warto korzystać z wiedzy, dostarczanej podczas webinariów – zdalnych seminariów, za pośrednictwem internetu. Kolejne spotkanie tego rodzaju odbędzie się 6 maja 2021 r. Temat tego webinarium brzmi: „Razem łatwiej. Jak negocjować umowę konsorcjum” – poinformowała Fundacja Interizon. To spotkanie online organizowane jest w ramach nowego cyklu 15 webinarów odbywających się pod hasłem „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!”, zorganizowanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, finansowanych z zasobów unijnego projektu Smart Progress. To podróż w kierunku zmian, inspiracji, poszukiwania pionierskich rozwiązań, ulepszenia produktów i usług. Webinaria organizowane przez Fundację Interizon – Lidera ISP 2 – są ważnymi etapami pomorskiej wyprawy na szlaku nowoczesności. Więcej wiadomości znajduje się m.in. na stronie internetowej: https://interizon.pl/pl/o-nas/inteligentne-specjalizacje .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.