Rusza budowa kolejnego portu w Gdańsku i modernizacja stopnia wodnego Przegalina. Powstanie tam baza dla bardzo ważnych statków – lodołamaczy. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a wykonawcą Strabag. Koszt: około 62 mln złotych, w tym 85 procent jest unijnej dotacji.

Fot. Kazimierz Netka

Nowe otwieranie Gdańska na Wisłę – na międzynarodowe śródlądowe drogi wodne; zwiększenie ochrony przed powodziami.

– Kosztem ponad 62 mln zł zostanie przebudowany stopień wodny w Przegalinie (śluza, wrota przeciwpowodziowe i baza dla lodołamaczy) – tak zaanonsował to wydarzenie Bogusław Pinkiewicz – kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Za początek realizacji tej ważnej inwestycji można uznać poniedziałek, 16 września 2019 roku, godz. 10. Wtedy to, w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, doszło do podpisania umowy dotyczącej wykonawstwa. Przekazanie placu budowy zaplanowano na wtorek, 17 września 2019 roku.

Podczas podpisania dokumentów obecni byli m.in.: Przemysław Daca – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Aleksandra Bodnar – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku; Mariusz Nierebiński – zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ds. przeciwdziałania powodzi i suszy; Janusz Semeniuk – dyrektor finansowy Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Strabag; Tomasz Wenta – kierownik Działu Kalkulacji Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Strabag; Grażyna Czekaj – kierownik projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej”.

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera komunikat, który przekazało nam Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Podpisanie umowy na Przebudowę Stopnia Wodnego Przegalina

Fot. Kazimierz Netka

Kosztem niemal 62 mln. zł zostanie przebudowana śluza w Przegalinie. Umowę na realizację przebudowy podpisała w poniedziałek, 16 września, dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku, Aleksandra Bodnar. W konferencji prasowej, towarzyszącej podpisaniu umowy, uczestniczył Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca.

Fot. Kazimierz Netka

Przebudowa stopnia wodnego Przegalina jest jednym z zadań realizowanych w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu pt. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej”.

Fot. Kazimierz Netka

– Szczególną uwagę poświęcamy Żuławom, ze względu na ich depresyjne położenie i zagrożenie powodziowe – powiedział prezes Daca. – Inwestycja ma również charakter żeglugowy, jest elementem drogi wodnej E40 i będzie wykorzystywana dla żeglugi Wisłą. Liczymy, że w ciągu 2 lat inwestycja zostanie ukończona.

Dyrektor Aleksandra Bodnar w swoim wystąpieniu przybliżyła dziennikarzom zakres inwestycji.

W zakres zadania objętego umową wchodzi: przebudowa, remonty i rozbiórki istniejących obiektów stopnia wodnego w Gdańsku Przegalinie, tj.: Śluzy Południowej, Śluzy Północnej oraz obiektów towarzyszących. Zaplanowana jest budowa trzech nowych budynków: dwóch magazynowych i jednego socjalno-warsztatowego oraz rozbudowa bazy dla ośmiu lodołamaczy i innych jednostek pływających Wód Polskich.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław Gdańskich. Wrota śluzy Przegalina są jednocześnie wrotami przeciwpowodziowymi chroniącymi przed wielkimi wodami Wisły. Ponadto remont przystani dla lodołamaczy usprawni zimową ochronę przeciwpowodziową. Dzięki remontowi śluzy usprawniona zostanie także żegluga na drodze wodnej łączącej Wisłę z portem w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Dokładny budżet zadania to: 61 mln 984 tys. zł. Termin realizacji: do 30 września 2021. Wykonawca inwestycji: przedsiębiorstwo Strabag sp. z o.o.

Fot. Kazimierz Netka

Śluza Przegalina, położona na styku Wisły i Martwej Wisły stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska i Żuław Gdańskich (chroni przed wielką wodą Wisły). Jest też ważna dla żeglugi śródlądowej, gdyż jest przy międzynarodowych, śródlądowych drogach wodnych E40 – z Morza Czarnego do Bałtyku oraz E70 – od Morza Północnego, m.in. przez Bydgoszcz do Bałtyku. Górne wrota śluzowe pełnią jednocześnie rolę wrót przeciwpowodziowych. Różnica poziomów wody dolnej i górnej wynosi maksymalnie 1,7 m (przy utrzymanej żegludze). Średnia liczba śluzowań rocznie sięga ok. 2 200. Długość użytkowa komory 188.37 m, szerokość użytkowa komory 11.91 m.

Pierwsze śluzy w Przegalinie zostały wybudowane w 1895 r w ramach przebudowy ujścia Wisły (obejmującego m.in. wykonanie tzw. przekopu oraz odcięcie od Wisły tzw. Wisły Gdańskiej i Wisły Elbląskiej). W tym okresie została wybudowana właściwa śluza (obecnie nieczynna, zwana śluzą północną) oraz tzw. śluza dla tratw. W latach 1975 – 1981 w miejscu śluzy dla tratw została wybudowana druga śluza – tzw. śluza południowa. Wobec pogarszania się stanu technicznego śluzy północnej w 1992 r została ona wyłączona z eksploatacji, zaś w latach 1995-99 w awanporcie górnym śluzy północnej wybudowano wał przeciwpowodziowy dla zabezpieczenia terenów położonych nad Martwą Wisłą oraz zabezpieczono konstrukcję śluzy na czas wieloletniego wyłączenia.

Projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II Ochrona środowiska. Wartość Projektu wynosi 127 mln. zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej to 85 procent.

Celem Projektu jest zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze Żuław Wiślanych poprzez realizację pięciu zadań. Pozostałe zadania, oprócz przebudowy Stopnia Wodnego Przegalina, to: odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły. Koszt zadania ok. 24,3 mln zł. Realizowany jest ostatni etap (6 ostróg) zadania; przebudowa ujścia Wisły – badania batymetrii dna ujścia Wisły, Wykonanie dokumentacji technicznej. Koszt zadania ok. 1,4 mln zł. Zadanie w trakcie realizacji; budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – nowy obiekt zlokalizowany na Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt zadania: dokumentacja ok. 300 tys. zł, roboty budowlane ok. 25 mln zł. Trwa postępowanie przetargowe; wykonanie systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) – rozbudowa systemu zbudowanego w I Etapie – koszt ok. 5 mln zł a zadanie to jest w trakcie realizacji – napisano w komunikacie.

Rocznie, w Przegalinie wykonywanych jest około 200 śluzowań jednostek pływających. Gównie są to jachty, ale też zdarzają się barki z towarami. Śluza w Przegalinie jest ważna dla komunikacji portów i stoczni Trójmiasta z klientami w głębi kraju; ma znaczenie także dla eksportu. Różnica poziomów między Wisłą Przekop i Martą Wisłą – które owa śluza łączy – wynosić może nawet 1,70 metra i więcej – zależnie od stanu pogody, kierunku wiatrów, opadów, roztopów itp.

Fot. Kazimierz Netka

Śluza południowa w Przegalinie – czyli łącznik wspomnianych rzek – zostanie zmodernizowana. Rejon Śluzy Północnej (zabytkowej i nieczynnej)stanie się portem dla lodołamaczy będących w dyspozycji gdańskiego RZGW i mających kruszyć lody od ujścia Wisły Przekop aż do zapory we Włocławku.

Kazimierz Netka

Czytaj też na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *