Zaczęła się XII edycja konkursu LODOŁAMACZE – dla zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. ZUS, PFRON i POPON łączą swe siły.

W połowie maja zaczęło się przyjmowanie zgłoszeń, firm, instytucji, osób, organizacji do tegorocznej, dwunastej już edycji konkursu: LODOŁAMACZE – dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Przykładem godnym naśladowania może być współpraca, jaką na rzecz osób z niepełnosprawnościami rozpoczęły ZUS i PFRON.

Razem przeciw wykluczeniu, czyli pomagajmy niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Dzięki sfinansowaniu przez Fundusz dostosowania stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych Zakład zwiększy zatrudnienie tej grupy osób – informuje Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy w woj. pomorskim, ZUS Oddział w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

– Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON podpisali 31 maja 2017 roku dwa niezwykłej społecznie wagi porozumienia. Pierwsze dotyczy współpracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, a drugie jest o wsparciu finansowym dla ZUS w związku z planami zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Porozumienie o współpracy podpisane zostało pod auspicjami Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych – informuje Krzysztof Cieszyński, przytaczając też wypowiedzi:
– Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Naszym naturalnym sojusznikiem jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mówi Robert Kwiatkowski, prezes Funduszu.
Porozumienie o współpracy między ZUS a PFRON przewiduje promocję kompleksowej rehabilitacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzenie narzędzi służących tworzeniu warunków do powrotu i utrzymania się tych osób na rynku pracy. Strony porozumienia deklarują prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych. Drugie z porozumień ma już pierwszy widoczny efekt współpracy. W ramach programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, ZUS otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych.
– Osoby niepełnosprawne to pełnosprawni pracownicy. Musimy wykorzystać w Zakładzie potencjał i doświadczenie tych osób, tym bardziej, że niejednokrotnie ten ich potencjał jest większy niż osób pełnosprawnych. Chcemy by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Fot. Kazimierz Netka

Celem ZUS jest dojście w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do pułapu 6 procent wszystkich zatrudnionych w Zakładzie. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatrudnia blisko 1,6 tys. niepełnosprawnych, co stanowi 3,5 proc. załogi. Oddziały ZUS w województwie pomorskim zatrudniają łącznie 139 niepełnosprawnych – informuje Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy w woj. pomorskim ZUS Oddział w Gdańsku.
Czy ktoś może poszczycić się równie wielkimi dokonaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami? Dowiemy się po rozstrzygnięciu konkursu pt. LODOŁAMACZE 2017 – Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, który przeprowadza Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Wsparcie finansowe pochodzi z zasobów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

11 edycji, ponad 550 przyznanych tytułów „ Lodołamacza” i wręczonych statuetek, ponad 3900 uczestników Konkursu. To bilans ostatnich 11 lat funkcjonowania konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel – przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych – informuje Anna Węgrzynowicz – rzecznik prasowy POPON.
Fot. Kazimierz Netka

Statuetka przyznawana była co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Kapituły Konkursu nagrodziły firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.
– W tym roku zaskoczymy nową, odmienioną odsłoną XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017 . Konkurs zyskał nową strukturę i nowe zasady. Prosimy o uważną lekturę, gdyż pojawiło się w nim kilka istotnych zmian w porównaniu z jego dotychczasowymi edycjami – zachęca Anna Węgrzynowicz – rzecznik prasowy POPON. – Pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja. Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Lodołamacze w nowej odsłonie z rozszerzoną formułą zostały wzbogacone o trzy nowe kategorie – dodaje Anna Węgrzynowicz – rzecznik prasowy POPON.

Fot. Kazimierz Netka

Oto nowości:

Kategoria „Przyjazna przestrzeń” – obejmuje obiekty , przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność ma różne oblicza, a przeszkód w codziennym funkcjonowaniu dla osób nią dotkniętych może być bardzo wiele, także takie, które nie przychodzą na myśl w pierwszej chwili. Niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacja, bariery architektoniczne, brak dostępu do informacji sprawia, że osoby niepełnosprawne nie mogą podjąć zatrudnienia. Przestrzeń publiczna to miejsce spotkań, pracy, rekreacji – to przestrzeń, w której ludzie przemieszczają się z domu do pracy i z powrotem. Dla osób niepełnosprawnych przestrzenią przyjazną jest dodatkowo przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych i gwarantująca bezpieczne poruszanie się. Im bardziej osoba niepełnosprawna może poruszać się samodzielnie, tym bardziej jest niezależna od innych. Samodzielność fizyczna i psychiczna osób niepełnosprawnych zwiększa szanse na ich integrację w społeczeństwie.

Kategoria „Zdrowa Firma” – tu oceniani oraz honorowani będą pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne.
Firma jest jedynie tak zdrowa i zdolna do osiągnięć jak jej pracownicy. Dzięki działaniom pracodawców promujących zdrowie pracowników ich kondycja zdrowotna wzrasta, poprawia się też ich samopoczucie. Brakuje nam solidnej wiedzy o zapobieganiu chorobom, nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ na nasze zdrowie mają szkodliwe czynniki środowiskowe i nieprawidłowe nawyki, nie zawsze stosujemy się do zaleceń lekarskich. Kluczem do zmiany w jakości życia jest wiedza. „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to nie tylko fragment przysięgi Hipokratesa, który był pierwszym prekursorem profilaktyki zdrowotnej przeszło 2400 lat temu, ale także udokumentowana analizami statystycznymi prawda. Profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, to działanie mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Kategoria „Dziennikarz bez barier” – tu oceniani będą dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.
Media odgrywają dużą rolę w dążeniu do równości. Mogą łamać istniejące stereotypy, niwelować uprzedzenia, tworzyć klimat sprzyjający promowaniu różnorodności i szacunku wobec odmiennych postaw. Przedstawienie osób niepełnosprawnych jako wartościowych pracowników ma za zadanie zmienić tendencję postrzegania osób niepełnosprawnych jako niezdolnych do pracy, wystarczy tylko dać im szanse na odkrycie umiejętności i zalet. Promowanie w mediach osób niepełnosprawnych ma za zadanie zachęcić pracodawców, by nie zamykali się na osoby niepełnosprawne, gdyż są to solidni pracownicy zaangażowani w budowanie sukcesu firmy. Obiegowa opinia głosi, że media są „oknem na świat”. Chcemy wyróżnić dziennikarzy, którzy nie nakładają filtra na przysłowiowe okno. Piszą, mówią o osobach niepełnosprawnych pamiętając , że mają one równe prawa lecz nie podsiadają równych szans społecznych, występują w roli rzeczników osób niepełnosprawnych wobec władz, samorządów pomagając w przełamywaniu barier architektonicznych. Promują aktywność i działają na rzecz aktywizacji i włączenia osób niepełnosprawnych do społeczeństwa.

Podsumowanie:
Konkurs ma uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Oto wszystkie kategorie tegorocznej edycji Konkursu:
Zatrudnienie Chronione
Otwarty Rynek Pracy
Instytucja
Przyjazna przestrzeń
Zdrowa Firma
Dziennikarz bez barier
Kategorie specjalne: Super Lodołamacz oraz Lodołam Specjalny

Fot. Kazimierz Netka

Tegoroczny konkurs rozpoczął się 15 maja. Zbieranie zgłoszeń potrwa do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów poznamy 27 września 2017 roku w Zamku Królewskim w Warszawie – informuje Anna Węgrzynowicz – rzecznik prasowy POPON.
Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, czuwa nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu. Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *