Setting up a european labour authority. Powstanie Europejski Urząd Pracy. Ma rozpocząć działalność w 2019 roku, ale wiele zależy od eurodeputowanych. Wzmocniona zostanie ochrona pracowników przed zagrożeniem chorobami nowotworowymi.

Na zdjęciu: Wejście do budynku Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

Europa, która chroni

Europejski Urząd ds. Pracy, zwalczanie nowotworów zawodowych, dostęp do ochrony socjalnej: Wiceprzewodniczący Dombrovskis i komisarz Thyssen z zadowoleniem przyjmują porozumienia państw członkowskich.

 

Na zdjęciu: Parlament Europejski w Brukseli. Widok od strony parku. Fot. Kazimierz Netka

W czwartek, 6 grudnia 2018 roku, na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów państwa członkowskie porozumiały się co do ogólnego podejścia w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz trzeciego przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Rada uzgodniła również treść swojego zalecenia w sprawie dostępu pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnejpoinformowała nas Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce. W komunikacie tym czytamy m.in.: Wiceprzewodniczący Komisji ds. euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęli porozumienia, wydając następujące oświadczenie:

Dzisiaj jest dobry dzień dla Europy socjalnej. Porozumienie Rady w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest kluczowym elementem układanki, której celem jest bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oraz silniejszy wymiar socjalny UE. Urząd usprawni komunikację między podmiotami krajowymi i pozwoli skuteczniej zwalczać nadużycia. Jednocześnie pracodawcy i pracownicy uzyskają więcej informacji o swoich prawach i obowiązkach w kontekście pracy w innych państwach UE. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć ostateczne porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w ramach zbliżającej się prezydencji rumuńskiej, aby Urząd mógł rozpocząć działalność w 2019 r., z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw i władz krajowych.

Cieszymy się również bardzo, że dobrze postępuje nasza praca na rzecz lepszej ochrony pracowników przed zagrożeniem chorobami nowotworowymi. Porozumienia zawarte od początku kadencji pozwoliły już na ograniczenie narażenia na 21 rakotwórczych substancji chemicznych w miejscu pracy. Dzisiejsze porozumienie to krok w kierunku lepszej ochrony miliona pracowników, którzy są narażeni na działanie kolejnych pięciu rakotwórczych substancji. Oto Europa w najlepszym wydaniu: Europa, która chroni.

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku dalszej realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych jest porozumienie Rady w sprawie naszego zalecenia dotyczącego dostępu pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej. Poprzez przyjęcie zalecenia państwa członkowskie UE wykazują wspólne zrozumienie kluczowych wyzwań w zakresie ochrony socjalnej, jakie niesie ze sobą nowy świat pracy. Co jednak jeszcze istotniejsze, państwa członkowskie zobowiązują się do skutecznego zapewnienia należnych praw, m.in. poprzez działania na rzecz ich przejrzystości i możliwości ich przenoszenia przy zmianie pracy. Jest to kluczowy element lepszej ochrony w zmieniającym się świecie pracy – teraz i w przyszłości. Państwa członkowskie i Komisja będą współpracować na rzecz zwiększenia zasobu wiedzy i opracowania solidnych ram monitorowania. Sprawozdania z postępów będą przedstawiane w ramach europejskiego semestru.

Dziękujemy prezydencji austriackiej za niestrudzoną pracę. Ufamy, że będzie ona miała swój dalszy ciąg podczas nadchodzących rozmów trójstronnych, dzięki czemu te kluczowe inicjatywy już niebawem zaczną przynosić korzyści obywatelom.

Dalsze informacje:

Program posiedzenia Rady EPSCO na 6 grudnia

Komunikat prasowy: Komisja przyjmuje wnioski dotyczące Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz dostępu do ochrony socjalnej

Zestawienie informacji: Europejski filar praw socjalnych: W kierunku sprawiedliwej mobilności pracowników: Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Zestawienie informacji: Europejski filar praw socjalnych: Dostęp pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej

Komunikat prasowy: Kolejny krok Komisji w kierunku ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami

Zestawienie informacji: Priorytety społeczne Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera

Valdis Dombrovskis na Twitterze

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *