STOP SUSZY! Rusza program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Działania RZGW  w Gdańsku. Przeciwdziałanie skutkom suszy jest obecnie najważniejszym zadaniem, jakie wykonują Wody Polskie

Fot. Kazimierz Netka

Dodatkowe 154,7 mln zł na poprawę bilansu wodnego na terenach rolniczych w skali kraju

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało wraz samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. To nowatorskie podejście do zarządzania retencją korytową, odtworzeniem przybrzeżnych rozlewisk rzecznych, budową lub odbudową zastawek na rowach melioracyjnych. To bardzo kompleksowe podejście ze względu na łączenie interesów gospodarki rolnej i środowiska – wynika z informacji, które przekazał nam Bogusław Pinkiewicz – kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oto ciąg dalszy:

Fot. Kazimierz Netka

Ogłaszane są kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy w skali całego kraju na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski w ciągu najbliższych trzech lat.

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest obecnie najważniejszym zadaniem, jakie wykonują Wody Polskie.

Więcej na temat retencji korytowej i programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych znajdziecie państwo na stronie internetowej:

http://wody.gov.pl/mala-retencja/retencja-korytowa

RZGW w Gdańsku

Fot. Kazimierz Netka

W ramach tego programu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku realizuje 16 zadań mających złagodzić skutki suszy. Są to zarówno działania remontowe jak i inwestycyjne (budowa nowych obiektów), na łączną kwotę 4,255 mln zł .

Wiele robót prowadzonych będzie w celu systematycznego retencjonowania wody na mniejszych ciekach, przepływających przez grunty rolne i jeziora. Tworząc harmonogram tych przedsięwzięć, kierowano się zasadą, że budowa, przebudowa i remont obiektów hydrotechnicznych, ma na celu zwiększenie retencji korytowej i gruntowej oraz jeziornej, która jest ważnym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Inwestycje

W ramach programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanował następujące inwestycje: „Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących” (koszt – 870 tys. zł), „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących” (koszt – 950 tys. zł), „Zwiększenie retencji jeziora Dzierzgoń poprzez remont jazu” (koszt 80 tys. zł) oraz „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę dwóch jazów” (koszt 1 mln 650 tys. zł).

Prace remontowe

Zadania remontowe, realizowane przez RZGW Gdańsku w ramach programu rozwoju retencji korytowej, obejmują 32 obiekty hydrotechniczne takie jak zastawki, przepusty czy jazy. Zaplanowane jest 12 zadań (niektóre zadania obejmują po kilka obiektów) na łączną kwotę 705 tys. zł.

Dotychczasowe działania

RZGW w Gdańsku realizował już wcześniej prace poprawiające retencję. Przykładowo:

Zarząd Zlewni w Chojnicach przeprowadził w 2019 r. prace remontowe na urządzeniach wodnych stabilizujących lustro wody na jeziorach w powiecie tucholskim.

Zakres działania obejmował wykonanie prac remontowych na urządzeniach wodnych, pod postacią progów drewniano-kamiennych stabilizujących zwierciadło wody. Prace remontowe obejmowały:

  • uzupełnienie narzutu kamiennego w dnie;
  • wykonanie palisady drewnianej;
  • rozbiórkę starych umocnień;
  • uzupełnienie ubytków w gruncie na skarpach;
  • wymianę spróchniałych elementów budowli

Wykonano je na jeziorach: Wielkie Cekcyńskie, Dziuki, Miały, Gwiazda, Głęboczek Oborowo Tuchółka Wysockie i Żalno.

Na terenie Kaszub realizowana jest inwestycja pn. „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej”. Obejmuje ona sześć zadań inwestycyjnych.

W celu utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie buduje urządzenia małej retencji wodnej (zastawki) na sześciu jeziorach regionu. Lokalizacja zastawek: jezioro Hutowe ze Strugą Niedamowo, gm. Kościerzyna, jezioro Żołnowo z rzeką Trzebiochą gm. Kościerzyna, jezioro Czyżon ze Starą Rzeką, gm. Stara Kiszewa, jezioro Wielkie Długie z rzeką Dłużnicą, gm. Kościerzyna, jezioro Dąbrowskie ze Strugą Golubską gm. Stężyca, jezioro Połęczyńskie z rzeką Wiercicą gm. Somonino.

Najważniejszym powodem realizacji inwestycji jest konieczność zahamowania niekorzystnych tendencji związanych w okresowym występowaniem suszy meteorologicznej i hydrologicznej na Pojezierzu Kaszubskim. Jednocześnie tereny położone poniżej zastawek zabezpieczone zostaną przed skutkami gwałtownych ulew i roztopów, gdyż w projekcie przewidziano możliwość regulacji odpływu. W stanie obecnym wezbrane wody występują z koryt i podtapiają przyległe tereny.

Koszt inwestycji to ponad 1 mln 800 tys. zł. Finansowanie w 85 proc. pochodzi z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, reszta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków PGW Wody Polskie. Termin zakończenia prac to sierpień 2021 r.

Podsumowanie

Fot. Kazimierz Netka

W województwach objętych administracją RZGW w Gdańsku efekty zadań związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach wiejskich, zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy, będą kształtować się następująco:

Woj. pomorskie: Szacunkowe koszty w 2020 r. odbudowy, budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym ewentualne wykonanie dokumentacji to 800 tys zł. Zrealizowane zadania spowodują zwiększenie retencji korytowej o 7,9 mln m sześc. wody.

Woj. warmińsko – mazurskie: Szacunkowe koszty w 2020 r. odbudowy, budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym ewentualne wykonanie dokumentacji: 425 tys. zł. Zrealizowane zadania spowodują zwiększenie retencji korytowej o 67 tys. m sześc. wody.

Woj. kujawsko – pomorskie: Szacunkowe koszty w 2020 r. odbudowy, budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym ewentualne wykonanie dokumentacji: 12,6 mln zł. Zrealizowane zadania spowodują zwiększenie retencji korytowej o 560 tys. m sześc. wody – poinformował Bogusław Pinkiewicz – kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *