Tczew – miasto na Kociewiu – posiada największy zbiór kamieni granicznych, które wytyczały rubieże Wolnego Miasta Gdańska. Co z nimi zrobić? Może przekazać do miejscowości i gmin, z których pochodzą? Rozmowy o rewitalizacji i upiększaniu miasta

Fot. Kazimierz Netka.

Unikatowe pamiątki po Traktacie Wersalskim z 1919 roku

Kamienie wyznaczające granicę Wolnego Miasta Gdańska, postawione na mocy Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, stają się turystycznymi atrakcjami, historycznymi dokumentami, pamiątkami.

Najwięcej tych wersalskich znaków Wolnego Miasta Gdańska (WMG), znajduje się w Tczewie, na Kociewiu. Oglądać je można w miejskim parku, a zwieźli je tam hitlerowcy, po wybuchu II wojny światowej, by zatrzeć wszelkie ślady po postanowieniach Traktatu Wersalskiego. Wykorzystali owe graniczne słupy WMG do zbudowania postumentu, na którym wznieśli pomnik swej obecności w Tczewie. Pomnik zniknął, unikatowych pamiątek po Traktacie Wersalskim, Niemcy nie zdążyli zniszczyć.

Fot. Kazimierz Netka.

Temat kamieni, przy pomocy których wyznaczono przebieg granicy Wolnego Miasta Gdańska, pojawił się ponownie podczas konferencji prasowej 13 listopada 2023 roku, zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Tczewie. Spotkanie dotyczyło m.in. rewitalizacji miasta. O planach upiększania miasta, inwestycjach drogowych, odbioru odpadów, planów na 2024 rok mówili m.in. Adam Urban – wiceprezydent Tczewa; Magdalena Tkaczyk – naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Tczewa; Małgorzata Mykowska – kierownik Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Fot. Kazimierz Netka.

Kamienie graniczne Wolnego miasta Gdańska znajdują się w Parku Miejskim, który jest poza obszarem objętym granicami planu rewitalizacji miasta. Jednak, park jest również odnawiany, więc niewykluczone, że historyczny zbiór pamiątek po WMG (granica przebiegła m.in. na Wiśle, więc tuż przy Tczewie, a na lądzie – nieco na północ od Tczewa (m.in. przy stacji kolejowej w Miłobądzu), zostanie uwzględniony w zamierzeniach rewitalizacyjnych miejskiego zasobu zieleni i terenów wypoczynku.

Oto pozostałe wiadomości, przekazane podczas konferencji prasowej:

Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia:

– Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie szlaków spacerowych: Droga Widokowa, Szlak Forteczny i Droga Spacerowa.

– Remont i adaptacja budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji: ul. Chopina 33 – na cele warsztatów terapii zajęciowej, ul. Zamkowa 26 – na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci, Podmurna 12 i Podmurna 15 – na cele działań Fabryki Sztuk, obiekt przy placu św. Grzegorza na potrzeb organizacji pozarządowych.

– Remont mieszkalnych budynków komunalnych: ul. Mickiewicza 18, ul. Zamkowa 11, ul. Zamkowa 16, ul. Zamkowa 18 i ul. Rybacka 8.

– Zagospodarowanie terenu fosy miejskiej przy ul. Podmurnej

– Zagospodarowanie terenów starej fosy pomiędzy ulicami Wąską i Dąbrowskiego

– Wykonanie elementów monitoringu dla obszaru zdegradowanego.

Przedsięwzięcia o charakterze społecznym:

– „Trzeźwy umysł małolata”, realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Tczewie

– „Otwarte Stare Miasto – integracja obywatelska Tczewa”, realizowane przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie

– Warsztaty edukacyjno-artystyczne organizowane przez Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

– „Święto ulicy”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

– „W Tczewie ze Strażą Miejską bezpieczniej”, realizowane przez Straż Miejską w Tczewie

Budżet projektu: 21 975 170 PLN. Dofinansowanie: 10 415 900 PLN. Termin realizacji: lipiec 2009 – grudzień 2013.

Fot. Kazimierz Netka.

Projekt „ Miasto to od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 20014-2020, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia:

Centrum Wspierania Rodziny – FIS, ul. Łazienna 5; Centrum Wspierania Rodziny – pomieszczenia biblioteczne; CWR – pomieszczenia biblioteczne. Budynek przy ul. Kościuszki.; Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawa infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu za dworcowego na osiedlu Zatorze; Kładka pieszo – rowerowa na Zatorzu z zagospodarowaniem przyległego terenu”; Plac zabaw przy ul. Łąkowej i ul. Żuławskiej” (dot. placu na ul. Żuławskiej)”; Zagospodarowanie podwórek i części wspólnych – Wspólnoty Mieszkaniowe; Ciągi komunikacyjne przy ul. Krętej i Podgórnej”. Działania w zakresie nadzoru inwestorskiego zostały zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Miejski Zarząd Dróg; Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19 – Rodzinny Klub Zatorze”; Remont ulicy Królowej Jadwigi

Przedsięwzięcia o charakterze społecznym:

Równolegle do działań inwestycyjnych realizowanych  na obszarze Starego Miasta i Zatorza, trwały działania społeczne, które były integralnym i nadrzędnym celem rewitalizacji. Działania te odbywały się w ramach projektu „Społeczna od-nowa”, którego realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

Budżet projektu „Miasto od-nowa…” 38 979 836,93 PLN. Dofinansowanie: 16 948 731,03PLN. Termin realizacji – czerwiec 2017-kwiecień 2023 .

Fot. Kazimierz Netka.

● Inwestycje drogowe

Rozstrzygane są ostatnie przetargi i podpisywane umowy na realizację zadań drogowych. Z ramienia miasta inwestycje prowadzi Zakład Usług Komunalnych.

Przebudowa ul. Królowej Marysieńki

Do przetargu wpłynęło 5 ofert – od 2 mln  557 tys. zł do prawie 4,5 mln zł. Za najkorzystniejszą uznana została oferta Grupy Flize Gres Sp. z o. o. z

Kartuz. Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę ul. Królowej Marysieńki, na całym przebiegu, wraz z zaprojektowanym wlotem do DK 91, wraz z chodnikami, zjazdami, zatokami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, m.in. oświetleniem.

Termin realizacji: 290 dni.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 964 tys. zł

Remont ulicy Kwiatowej

Do przetargu wpłynęły 4 oferty – od blisko 982 tys. zł (firma z Pelplina) do 1 mln 346 tys. zł (w budżecie mamy 1 000 500 zł ). Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BDIN Mariusz Ćwikliński z Rajków.

Do końca listopada nastąpi podpisanie umowy. Termin wykonania – 21 dni od podpisania umowy.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 500 tys. zł

Budowa drogi rowerowej i przebudowę odcinka ulicy Pomorskiej

Do przetargu wpłynęły 3 oferty – od 972 tys. do 1230 tys. (w budżecie mamy 700 tys. zł, brakująca kwota zostanie dołożona, jeśli radni podejmą taką decyzję uchwalając korektę budżetu na listopadowej sesji).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50%).

Ulica Pomorska zlokalizowana jest tuż obok zintegrowanego węzła komunikacyjnego w Tczewie i stanowi element głównej trasy istniejącego szlaku rowerowego – międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 9 – Wiślanej Trasy Rowerowej. Nowa trasa będzie połączeniem i uzupełnieniem istniejącej sieci dróg rowerowych w mieście.

W ramach zamówienia jest m.in.:

– przebudowa istniejącej jezdni na odcinku 95 mb.

– przebudowa istniejących chodników

– budowa drogi rowerowej o nawierzchni ścieralnej wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, stanowiącej połączenie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego z istniejącym odcinkiem ścieżki rowerowej od strony ul. Pomorskiej (skrzyżowanie z Mostową).

Czas realizacji zamówienia: 210 dni od podpisania umowy.

● Nowa aplikacja do odbioru odpadów

Fot. Kazimierz Netka.

Firma Clean-Bud odbierająca odpady od mieszkańców Tczewa uruchomiła nową aplikację EcoHarmonogram ułatwiającą kontakt z firmą, a także zawierającą przydatne informacje dla mieszkańców.

Aplikacja m.in. przypomina o terminach odbioru odpadów, informuje o tym, jak segregować odpady, które apteki przyjmują przeterminowane leki, co zrobić ze zużytymi bateriami. Za jej pośrednictwem można też skontaktować się z firmą lub np. zamówić odbiór odpadów wielokogabarytowych. Są tam również gry dla dzieci, o tematyce ekologicznej.

Aplikacja została wprowadzona w ramach nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

● Tworzymy kalendarz imprez na 2024 rok

Zapraszamy do współtworzenia Kalendarza Imprez Miejskich 2024.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłać do Centrum Kultury i Sztuki (ul. Kard. Wyszyńskiego 10) – do 27 listopada:

– drogą mailową: mriebandt@ckis.tczew.pl,

– tel. 693 368 107

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2024.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych pomieszczeń CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie. Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przysyłać do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Wojska Polskiego 28A, tel. 58 531 46 26, a.golembiewski@tcsir.pl):

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2024.

Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego, pl. Piłsudskiego1, pok. 30, drogą mailową: promocja@um.tczew.pl

– tel. 58 77 59 322.

UWAGA!

Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę (jeśli jest możliwa do określenia), miejsce, organizatora.

● Spotkania z rewitalizacją

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Tczewie.

Prezydent Tczewa oraz Komitet Rewitalizacji zapraszają do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji:

– 16 listopada (czwartek) godz. 17:30 – Restauracja You, Pl. Hallera 20 – otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców

– 23 listopada (czwartek) godz. 17:00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6, otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, zarządców wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli NGO

– 27 listopada (poniedziałek) godz. 16:00 – Klub Rodzinny Zatorze, przy ul. Elżbiety 19B, otwarte spotkanie dla mieszkańców Os. Zatorze

– 30 listopada (czwartek) w godz. 14:00-16:00 Urząd Miejski w Tczewie, sala nr 20, Pl. M.J. Piłsudskiego 1 – otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych

Masz pomysł co i jak zmienić na Starym Mieście i Zatorzu? Te spotkania są dla Ciebie! Zapraszamy! Więcej wiadomości znajduje się na stronie: www.rewitalizacja.tczew.pl , tel. 58 7759492 – zachęca Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *