Unijne dotacje na kwalifikacje

Europejskie pieniądze na łagodzenie bezrobocia – na wsparcie oddalonych od możliwości zatrudnienia

Równoważenie rynku pracy w Pomorskiem

Wielka nierównowaga: brak fachowców w Trójmieście, duże bezrobocie na kresach – taki jest obraz rynku pracy w województwie pomorskim. W ciągu kilku lat powinno to się zmienić na lepsze. Takie plany ma samorząd województwa. Na sfinansowanie realizacji swych zamierzeń przewidział pieniądze w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020).

Najwięcej środków, przeznaczonych bezpośrednio na poprawę sytuacji na rynku pracy, znajduje się w piątej osi priorytetowej: „Zatrudnienie”. W tym „dziale” RPO jest do wykorzystania 225,5 miliona euro.

Zakres wsparcia obejmuje m.in. przedsięwzięcia związane z aktywizacją bezrobotnych. Chodzi o umożliwienie ludziom zdobywania nowych umiejętności oraz podnoszenia lub zmiany kwalifikacji. Dofinansowywane będzie też zwiększanie mobilności przestrzennej. Na dotacje mogą liczyć ci, którzy zajmą się tworzeniem skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego. Pieniądze będą też przeznaczane na tworzenie kompleksowego programu zdrowotnego – co jest przedsięwzięciem strategicznym samorządu województwa pomorskiego – na rzecz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Ma to doprowadzić do wydłużenia czasu aktywności zawodowej mieszkańców.

IMG_3541 3

Na zdjęciu: w aktywizację zawodową włącza się pomorska młodzież.

Z powyższym związane są, przewidziane do finansowego wsparcia z RPO, usługi edukacyjne (podnoszące kwalifikacje) dla osób w wieku aktywności zawodowej. Dofinansowywane będzie wdrażanie projektów typu: outplacement, umożliwiających jak najszybszy powrót na rynek pracy osób zwalnianych z przyczyn niezależnych od tracących zatrudnienie. Pomorskie ma w tym doświadczenie, już teraz realizowane są takie projekty. m.in. „Na pomoc pracy”.

Z tym powrotem do zawodu dotychczas wykonywanego czy nowo wyuczonego, wiąże się wspieranie finansowe z RPO rozpoczynania działalności gospodarczej.

Wsparcie z RPO WP 2014 – 2020 realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy – informuje Adam Moczulski, podinspektor w Referacie Wyboru Projektów i Informacji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Chodzi tu m.in. o osoby zaliczane do grupy pierwszej lub drugiej oddalenia od rynku pracy.

Według dr hab. Jacka Męciny, sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, oddalenie od rynku pracy to zmienna, która pozwoli określić dystans jaki dzieli osobę bezrobotną od rynku pracy. Dzięki tej zmiennej oceniony zostanie stopień nasilenia rozmaitych czynników, oddalających osobę bezrobotną od rynku pracy. Uwzględnione zostaną tu takie czynniki jak wiek, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, stan zdrowia (poziom ograniczeń zdrowotnych itp.).

Działania kierowane będą do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), tj. w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet. Osoby pozostające bez pracy otrzymają wsparcie w ramach usług rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Interwencja będzie prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę. Osoby pozostające bez pracy będą mogły skorzystać m.in.: z profesjonalnego wsparcia psychologiczno – doradczego, stażów, praktyk zawodowych, subsydiowanych miejsc pracy, wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Realizowane będą przedsięwzięcia umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Przewidziane zostało wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), w tym także w ramach sieci EURES, przy czym możliwa będzie także realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES, zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno – gospodarczych dla regionu. Realizacja USMT będzie miała charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, wymagających wsparcia w związku z sytuacją na rynku pracy – informuje Adam Moczulski, podinspektor w Referacie Wyboru Projektów i Informacji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Interwencja w zakresie mobilności przestrzennej obejmować będzie tworzenie różnego typu zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Realizowane będą także przedsięwzięcia w zakresie tworzenia skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego m.in. poprzez jego urynkowienie, przy czym będą one mogły być urzeczywistniane wyłącznie w formule przedsięwzięć partnerskich.

W zakresie wsparcia osób bezrobotnych preferowane będą projekty na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W zakresie wsparcia pozostałych osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem zarejestrowanych osób bezrobotnych) oraz poradnictwa zawodowego: obszar całego województwa.

Orientacyjny katalog beneficjentów to m.in.: jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje rynku pracy, związki zawodowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje z otoczenia biznesu (IOB), izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, regionalna i lokalne organizacje turystyczne (ROT/LOT), organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Pomorskie musi wykazać się wobec Komisji Europejskiej osiągnięciem odpowiednich wskaźników. Na przykład, liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie ma wynieść 33 300 osób (11 500 mężczyzn, 21 800 kobiet). Liczba długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie powinna sięgnąć 11 400 (4 000 mężczyzn, 7 400 kobiet). Liczba biernych zawodowo objętych wsparciem w Programie – 400 ( w tym 180 mężczyzn, 220 kobiet). Pomoc musi być gwarantowana niepełnosprawnym, razem 2 500 osobom (1000 mężczyznom i 1500 kobietom). Specjalna uwaga ma być poświęcona też ludziom w wieku 50 lat i więcej – razem 4 800 (2 200 mężczyzn, 2 600 kobiet). W RPO nie zapomniano też o osobach z niskimi kwalifikacjami; skorzysta z tego wsparcia 4 300 mężczyzn i 5 200 kobiet. Bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej zapewniono 4 400 mężczyznom oraz 2 900 kobietom.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronach:

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/21711/Tekst+RPO+WP+2014-2020/a4b90c91-683a-4838-87ed-8aa562807d70 – RPO, a także w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO:

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/24064/Projekt_SzOOP_RPOWP_2014_2020_10.03.2015.pdf/f121158b-6ba6-491e-bca2-56e012338c54

Projekty uzyskają wsparcie z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiada za to Zarząd Województwa Pomorskiego.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *