Wiedzą, jak unikać nieszczęść w pracy

Są takie firmy, które nie mają służb bhp, a potrafią zadbać o zatrudnionych i otoczenie. Z nich mogą brać wzór ci, którzy pragną być społecznie odpowiedzialni.

Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku uhonorowała małych i średnich przedsiębiorców

W Pomorskiem, dzięki współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z innymi instytucjami, organizacjami oraz z przedsiębiorstwami, świadomość konieczności podwyższania bezpieczeństwa w pracy jest bardzo wysoka. Za swe wysiłki właściciele firm są wyróżniani dyplomami, otrzymują też świadectwa i okolicznościowe upominki. Tak też było 27 listopada 2015 roku, podczas uroczystości w Gdańsku Wrzeszczu. Podsumowano tam programy prewencyjne: ,,Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”; „Zarządzanie BHP – prewencja wypadkowa”; „Budowa – STOP wypadkom”; dla Zakładów Usług Leśnych, a także w zakresie spełniania minimalnych wymagań BHP przy używaniu maszyn i urządzeń (wyprodukowanych przed wejściem Polski do UE) w przetwórstwie przemysłowym.

Zapewnianie bezpiecznych warunków funkcjonowania firm, choć należy do podstawowych obowiązków zarządzających przedsiębiorstwami, to jest jednocześnie elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. Troska także o rodziny zatrudnionych, dawanie przykładu innym firmom – często bez nagłaśniania tego, że w przedsiębiorstwie są wdrażane zasady CSR – Corporate Social Responsibility – społecznej odpowiedzialności korporacji za ich wpływ na sąsiedztwo firm, na zatrudnionych, zasługują na uznanie.

IMG_1315

– Pragnę nie tylko pogratulować pracodawcom, którzy wyrazili chęć i wolę uczestniczenia w programach prewencyjnych, ale również podziękować – powiedziała Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, witając gości i laureatów. – Podziękować za świadomość potrzeby podjęcia działań na rzecz podniesienia standardu bezpieczeństwa w waszych firmach. Dzisiaj uzyskacie państwo na piśmie potwierdzenie, że poprawiliście warunki. Przez udział w tym programie uzyskaliście wiedzę dotyczącą bezpiecznych zasad wykonywania pracy, przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego, a także jego ograniczania poprzez realizowanie przedsięwzięć profilaktycznych. Działania, które podejmujecie, są po to, by zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, bo w środowisku pracy najcenniejszy jest człowiek. Mam nadzieję, że dzisiaj wielu z państwa nie ma wątpliwości, że lepiej ponosić nakłady na poprawę bezpieczeństwa pracy, niż koszty wypadków. Wierzę, że zasiane ziarno lepszego bezpieczeństwa będzie u państwa się rozwijać i staniecie do konkursów organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, promujących najlepszych pracodawców w województwie pomorskim, jak na przykład prestiżowy konkurs: Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej. Dzisiaj pragnę wszystkim laureatom pogratulować i zachęcić do dalszej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w działalności prewencyjno – promocyjnej.

IMG_1360

Na zdjęciu: Laureaci i organizatorzy programów prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

– Nasz Zakład przywiązuje dużą wagę do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy – mówił Walerian Markiewicz – kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk Śródmieście. – Mniej wypadków to korzyść dla pracownika, który czuje się bezpieczniejszy, jest bardziej wydajny. Pracodawca zaś nie musi ponosić dodatkowych kosztów, płacić wyższych składek na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ma też korzyści; może przeznaczać więcej pieniędzy na promowanie bezpiecznego środowiska pracy. Takie działania właśnie podejmujemy, wydając broszury reklamowe i promujące konkretne działania. W tym roku od lipca do października ZUS prowadził szkolenia dla małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców po raz pierwszy podejmujących prowadzenie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w tych branżach, w których wypadków jest najwięcej. Przedsiębiorcy mogą z ZUS uzyskać pieniądze na konkretne dokonania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Te kwoty wsparcia są niemałe, nawet około 200 tysięcy złotych.

IMG_1346

O tym, jakie są możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak je zdobyć – mówiła Edyta Trzcińska – ekspert z Wydziału Orzecznictwa i Prewencji Rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje np.: projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych); projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP; projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422 . Informacje na temat programu dofinansowania można uzyskać także pod numerem telefonu: 22 560 16 00 oraz pod adresem e-mail: cot@zus.pl .

IMG_1348

Można więc zdobywać niemałe dotacje na ulepszanie warunków zatrudnienia w firmach. Jak i na co – wiedzą laureaci wspomnianych wyżej programów prewencyjnych, którzy wysłuchali wykładu ekspert Edyty Trzcińskiej. Po edukacji przyszedł czas na wręczanie dyplomów, świadectw, upominków. Zaczęto od uczestników programu prewencyjnego ,,Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.

– Celem tego programu jest przede wszystkim poprawa przestrzegania przepisów prawa oraz ograniczenie zagrożeń wypadkowych w małych zakładach pracy zatrudniających do 9 pracowników – mówił prowadzący uroczystość Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. – Ważną kwestią jest szkolenie pracodawców, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom wypadkowym i ograniczania ryzyka zawodowego. W ramach realizacji tego programu Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku ściśle współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, Związkiem Rzemiosła Polskiego i Ochotniczymi Hufcami Pracy. Uzyskanie dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy jest niepodważalnym potwierdzeniem, że w uhonorowanych zakładach pracy przestrzegane są przepisy prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W tegorocznej edycji tego programu dyplom Państwowej Inspekcji Pracy uzyskało 36 przedsiębiorców.

IMG_1349

W programie prewencyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw „Zarządzanie BHP- prewencja wypadkowa”, uhonorowano 11 przedsiębiorców.

– Program ten skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, gdzie doszło do wypadku przy pracy – wyjaśnił Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. – Głównym działaniem jest wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy, jako skutecznego narzędzia prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie. Ponadto założeniem programu jest wsparcie merytoryczne przedsiębiorców i zwrócenie uwagi na ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa pracy oraz upowszechnienie problematyki zarządzania bhp w ramach współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy.

IMG_1351

Program prewencyjno – informacyjny „Budowa. STOP wypadkom” pozytywnie ukończyło 11 przedsiębiorców.

– Program ten jest jednym z wielu programów Państwowej Inspekcji Pracy skierowanych do sektora budowlanego – mówił Aleksander Zając. – Sektor ten jest niezwykle ważny dla naszej gospodarki, ale jednocześnie bardzo specyficzny i mówiąc kolokwialnie trudny z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Trudność ta wynika z dużej liczby zagrożeń pojawiających się przy wykonywaniu prac budowlanych, a jednocześnie z ogromnej dynamiki zmian. Dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat konsekwentnie rozwija i doskonali działania prewencyjne na rzecz wsparcia firm budowlanych w procesie podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy. Program „Budowa – STOP wypadkom” ma za zadanie dostarczyć wiedzę na temat ograniczania poziomu zagrożeń zawodowych. Realizując cele programu inspektorzy pracy dokonują wstępnej oceny bezpieczeństwa pracy na placach budowy i zapewnia ekspercką pomoc w ocenie zagrożeń, proponują wdrożenie rozwiązań, które mają na celu je eliminować lub minimalizować. Ukończenie programu poprzedzone jest przeprowadzeniem końcowego audytu, który polega na ocenie rozwiązań wdrożonych przez pracodawcę. Firmy, które pozytywnie przejdą końcową ocenę, otrzymują świadectwo ukończenia programu.

IMG_1353

Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań BHP przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym ukończyło 6 przedsiębiorców.

– Program ten został stworzony do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w maszyny i urządzenia, które zostały wyprodukowane przed wejściem Polski do Unii Europejskiej – mówił Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. – Ogromną zaletą programu jest samokontrola przeprowadzana przez przedsiębiorców, która mobilizuje ich do pogłębiania wiedzy w tej tematyce. Przedsiębiorcy przeprowadzają samokontrolę na podstawie list kontrolnych i ankiet w zakresie maszyn i urządzeń, które tworzą stanowiska pracy.

IMG_1356

Program prewencyjny dla Zakładów Usług Leśnych w roku 2015 zaowocował zdobyciem dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy przez 5 przedsiębiorców.

Celem programu jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych w tym sektorze poprzez wsparcie pracodawców merytorycznie, doradczo oraz poprzez audyty kontrolne. Istotną kwestią w tym programie jest popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tak wśród pracodawców jak i pracowników Zakładów Usług Leśnych.

Jak się okazało, laureaci w tym konkursie nie mogli uczestniczyć w rozdaniu dyplomów, gdyż rozpoczął się dla nich „gorący” okres pracy polegającej na przygotowaniu do wycinki drzewek świątecznych.

IMG_1357

– Państwo, właściciele małych i średnich firm, nie macie w swych zakładach wyspecjalizowanych służb bhp – mówił, podsumowując spotkanie, Piotr Prokopowicz – zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku ds. nadzoru. – Wiele czynności wykonujecie sami. Praktycznie osobiście podjęliście trud zadbania o jak najlepsze warunki w swych zakładach. Za to Was uhonorowaliśmy. To też świadczy, że ciężko pracujecie i za to dziękujemy. Prosimy, byście udziału w programach prewencyjnych nie potraktowali jako zakończenia starań w tym zakresie. Namawiamy, byście zrobili kolejny krok i wzięli udział w naszych konkursach.

Kto pragnie więcej dowiedzieć się o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), niech zajrzy na stronę internetową: http://odpowiedzialnybiznes.pl . Warto też skontaktować się z przedsiębiorcami, którzy w tej działalności mają już doświadczenie.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *