Wojewoda pomorski sprzeciwił się monopolizacji SKM. Relacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Na zdjęciu: Posiedzenie pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

W Pomorskiem jest coraz lepiej w lasach. Może się też polepszyć w transporcie. Apel z Ełku o przywrócenie małego ruchu granicznego.

Rozmowy o szansach na lepsze warunki życia.

Bezpieczeństwu w kilku aspektach poświęcone było posiedzenie plenarne pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Obrady, którym kierował Krzysztof Dośla – przewodniczący WRDS w Gdańsku, toczyły się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Stosownie do tego miejsca, dyskusja na temat problemów środowiska naturalnego zdominowała wypowiedzi, ale w niemal każdej był aspekt bezpieczeństwa.

Fot. Kazimierz Netka.

Adam Kwiatkowski, regionalny dyrektor lasów państwowych w Gdańsku, poruszając temat: „Gospodarka leśna prowadzona w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jako przykład realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju”, powiedział, że Trójmiejski Park Krajobrazowy nie ma planu ochrony. Tymczasem, drzewa się starzeją. Lasy Oliwskie niebawem będą miały średnio 103 lata. Już staja się najstarszymi w Polsce, jeśli chodzi o średnią wieku. Wkrótce, wchodzenie między takie drzewa w podeszłym wieku, może stać się niebezpieczne.

Fot. Kazimierz Netka.

Wojewódzka Rada Dialogu społecznego przyjęła stanowisko dotyczące gospodarki leśnej na terenie województwa pomorskiego z uwzględnieniem lasów wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W Stanowisku tym czytamy m.in.: działalność Lasów Państwowych, prowadzona zgodnie z literą obowiązującego prawa zapewnia ciągłość pełnieni przez lasy TPK ważnych funkcji da społeczeństwa w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Mimo dużych walorów przyrodniczych, las ten jest poddawany coraz silniejszej presji ze strony człowieka, a w związku z tym wymaga rozsądnego i profesjonalnego gospodarowania.

Fot. Kazimierz Netka.

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk organizowane są różne imprezy – mówił dyrektor Adam Kwiatkowski. Nie zawsze o nich wiemy, bo nie zgłaszają się do nas p o pozwolenie. Bywa więc, że dwa wyścigi, jeden legalny, drugi nie – „zderzają” się na jednej drodze.

Fot. Kazimierz Netka.

Troska o lasy, ma zapewne olbrzymi wpływ na czystość powietrza. O tym , ze jest u nas, w Pomorskiem nawet bardzo dobrze w porównaniu z innymi regionami, mówił Radosław Rzepecki – pomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Mówiono też o hałdzie fosfogipsów. Jak zapewniali inspektor Radosław Rzepecki oraz Marzena Sobczak – dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, stan otoczenia hałdy jest kontrolowany; nie widać pogorszenia.

Fot. Kazimierz Netka.

Czystość powietrza ma też związek z rodzajami transportu, W programie obrad WRDS było przyjęcie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej regionu. Na ten temat wypowiadali się m.in. Mirosław Czapiewski – przewodniczący zespołu roboczego ds. gospodarczych pomorskiej WRDS, Krzysztof Czopek – dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – członek zespołu oraz Jolanta Szydłowska – członek prezydium WRDS.
Członkowie WRDS przyjęli opinie na temat stanu środowiska województwa pomorskiego. Zwrócili uwagę na potrzebę lepszego skoordynowania działań instytucji kontrolnych.
Projekt stanowiska w sprawie dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego, zawiera m.in. taki zapis: Podkreślono szczególną rolę umów powierzeniowych w kształtowaniu wieloletniej perspektywy rozwoju sprawności komunikacyjnej regionu i sytuacji taborowej przewoźników. Proces ten powinno wspierać zwiększenie zaangażowania właścicielskiego samorządów aglomeracji trójmiejskiej w PKP SKM sp. z o.o.” Na taki zapis nie zgodził się Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Pan wojewoda stwierdził, że jest to jednoznaczne opowiadanie się WRDS po stronie samorządu województwa, który chce przejąć SKM.

Fot. Kazimierz Netka.

W związku z protestem wojewody, przyjęcie stanowiska w sprawie dostępności komunikacyjnej, odłożono. Sprecyzowanie zapisów w tym dokumencie nastąpi po spotkaniu prezydium WRDS z Kazimierzem Smolińskim – wiceministrem infrastruktury i budownictwa, które ma się odbyć na początku kwietnia.
Fot. Kazimierz Netka.

Czy ta ostrożność jest potrzebna? Samorząd terytorialny w województwie pomorskim przez dwie kadencje dbał o rozwój komunikacji zbiorowej. Powstała Pomorska Kolej Metropolitalna, która ułatwiała m.in. dojazdy do Gdańska z Kartuz – miasta i tak dobrze skomunikowanego ze stolicą województwa. Nieco zapomniano o poprawie połączeń komunikacyjnych z Pomorzem środkowym – regionem, do którego chyba najtrudniej w Polsce dojechać. Pociągi, kupione m.in. za szwajcarskie pieniądze dla mieszkańców Powiśla, można było oglądać na torach PKM, jeżdżące z Gdańska Głównego do Kartuz. Mieszkańcy Kwidzyna, Powiśla do dzisiaj muszą tłoczyć się w krótkim pojeździe szynowym podróżując do Trójmiasta i z powrotem.
Zatłoczenie to dobre warunki dla działalności przestępców.

Fot. Kazimierz Netka.

Członkowie pomorskiej WRDS przyjęli stanowisko w sprawie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Stanowisko to przedstawił Ryszard Sulęta – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu roboczego WRDS ds. bezpieczeństwa. W dokumencie tym napisano m.in.: służba, która jest odpowiedzialna za wykonywanie największej liczby zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest Policja. Z analiz wynika, że liczba etatów policyjnych w województwie pomorskim jest niedoszacowana w liczbie ok. 200 wakatów na stanowiskach policyjnych. Niedoszacowanie etatowe skutkuje istotnymi trudnościami w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego poprzez niewystarczające zabezpieczenie miejsc wypoczynku turystów, zważywszy na fakt, że od czerwca do października przebywa w naszym województwie dodatkowo około 6 mln turystów.
Fot. Kazimierz Netka.

Poruszona została też sprawa małego ruchu granicznego (MRG). Uczestnicy obrad pomorskiej WRDS otrzymali uchwałę Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, w której owo stowarzyszenie oraz samorządy z subregionu EGO, zwracają się do rządu RP o przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz podjęcia przez Rząd RP działań zmierzających do rozszerzenia strefy przygranicznej objętej MRG o powiat ełcki.

Fot. Kazimierz Netka.

W skład pomorskiej WRDS została powołana Katarzyna Czajka – przedstawicielka Związku Pracodawców Business Centre Club.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *