Wsparcie dla Grupy Energa w ramach unijnego Planu Junckera i z instrumentu finansowego InnovFin dla instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw. Razem blisko 1 miliard euro. Umowy podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, w obecności wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umów. Fot. z Archiwum Grupy Energa.

1 mld euro wsparcia EBI dla polskiej energetyki i nauki.

 

250 mln EUR na modernizację sieci dystrybucyjnej grupy Energa w ramach planu Junckera.

730 mln EUR na prace badawczo-rozwojowe w ramach instrumentu finansowego InnovFin.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld EUR na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym, wzmacniając tym samym swoje długoletnie zaangażowanie na rzecz wspierania polskiej gospodarki – poinformował nas Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy Energa. Promując konkurencyjne i bezpieczne dostawy energii, EBI przeznaczył dla grupy Energa 250 mln EUR na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce. Finansowanie w formie innowacyjnych obligacji hybrydowych jest gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny element Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki kolejnym dwóm kredytom EBI Polska otrzyma 730 mln EUR na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. Te operacje EBI są pierwszymi w ramach nowego instrumentu finansowego InnovFin Science, który powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020″ – informuje Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy Energa, przytaczając też wypowiedzi uczestników uroczystości:

 

Umowa obligacje EBI.jpg

Fot. z Archiwum Grupy Energa

Otwierając ceremonię podpisania umów na Forum Ekonomicznym w Krynicy wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział: „Inwestycje to jeden z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy maksymalnie wykorzystać dostępne źródła finansowania – zarówno na inwestycje małych i średnich firm, jak i duże przedsięwzięcia rządowe. Od półtora roku Ministerstwo Rozwoju koordynuje i monitoruje wdrażanie Planu Junckera w Polsce. Mamy efekty. Dane EBI wskazują, że Polska jest na 6. miejscu w UE, jeśli chodzi o wykorzystanie środków z tego źródła. Podpisana dzisiaj umowa jest trzecią dotyczącą wsparcia rządowego projektu inwestycyjnego. Wartość wszystkich trzech inwestycji – Energi, Tauronu i Przewozów Regionalnych, to 5,6 mld zł.” Dodał również: “Europejski Bank Inwestycyjny pozostaje naszym głównym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych, tym bardziej cieszę się, że mam okazję do podpisania dwóch nowych umów, które pozwolą finansować zadania z ważnego dla Polski obszaru badań naukowych i rozwoju, istotnego z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. Nowe umowy, razem z 16 poprzednimi kredytami udzielonymi od 2004 r. na wsparcie projektów z obszaru nauki, rozwoju i innowacji, osiągnęły pułap łącznie 7 mld EUR znacznie przyspieszając rozwój niemal każdej dyscypliny naukowej od technologii optyki kwantowej, poprzez badania nad strukturami kryształów, kończąc na technologii wielowiązkowego obrazowania holograficznego”.

Wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działalność banku w Polsce, powiedział: „Wspieranie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii jest jednym z priorytetów EBI, dlatego jesteśmy zadowoleni, że możemy finansować program modernizacji Energi, poprawi on bowiem niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej. Obligacje hybrydowe w ramach Planu Junckera po raz kolejny okazują się skutecznym sposobem innowacyjnego finansowania stymulującego inwestycje w sektorze energetycznym w Polsce”. Wiceprezes dodał: „Jesteśmy również dumni, że ponownie możemy wspomagać Polskę w dziedzinie nauki i innowacyjności. Naszym celem jest wsparcie dla poszerzenia zakresu badań podstawowych, zwiększenia efektywności pracy naukowej, jeszcze lepszego wykorzystania w przemyśle rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, a także tworzenia zachęt dla sektora prywatnego do inwestowania większych środków w prace rozwojowe przynosząc praktyczne rezultaty i w działania zwiększające innowacyjność w Polsce i całej Europie”.

 

Umowa obligacje EBI 2.jpg

Fot. z Archiwum Grupy Energa

Carlos Moedas, unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji powiedział: „Zawarte dzisiaj w Polsce porozumienie w ramach programu InnovFin Science jest przełomowe. Polskie instytucje badawcze odniosą ogromne korzyści z nowego finansowania w wysokości 730 mln EUR na badania, rozwój i innowacje. Jestem dumny także z tego, ze Plan Junckera wspiera modernizacje i poprawę sieci elektroenergetycznych w Polsce. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych pozwoli uruchomić ponad 225 mld EUR na inwestycje w całej Unii Europejskiej, z czego w Polsce zatwierdzono już 26 projektów. Zachęcam promotorów projektów i małe przedsiębiorstwa szukające finansowania do korzystania w jak największym stopniu ze wsparcia, jakie oferuje Plan Junckera.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Energa SA, dodał: „Emisja obligacji hybrydowych jest już trzecim projektem zrealizowanym we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację inwestycji w segmencie dystrybucji, na rozbudowę, modernizację sieci elektroenergetycznej, w tym wzmocnienie jej niezawodności. Jest to dla nas priorytetowy kierunek inwestycyjny, który pozwoli nam zapewnić wysoką jakość usług świadczonych na rzecz naszych klientów.”

Energa wykorzysta środki pozyskane z emisji obligacji hybrydowych do realizacji priorytetowego programu inwestycyjnego w latach 2017-2019. Spółka szacuje łączne wydatki inwestycyjne w tym okresie na około 814 mln EUR. Innowacyjność obligacji hybrydowych wynika z połączenia w nich cech finansowania dłużnego i finansowania kapitałowego oraz częściowego uznania ich przez agencje ratingowe za element kapitału emitenta. Głównym celem programu Energi jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieciowych oraz podniesieniu parametrów jakościowych energii elektrycznej. W ramach projektu mają być także prowadzone inwestycje, które w przyszłości dadzą lepsze możliwości przyłączenia nowych odnawialnych źródeł energii (OZE) niskiej mocy (głównie w sieci niskiego i średniego napięcia) oraz zwiększą przepustowość tej sieci. Poza realizacją tych zadań planowane są inwestycje w inteligentne sieci i budowa nowych powiązań w sieci dystrybucyjnej.

Wspierając polską naukę w ramach nowego instrumentu InnovFin Science (finansowanie UE dla innowatorów przeznaczone na projekty z dziedziny nauki), EBI udzielił kredytu w wysokości 425 mln EUR, na sfinansowanie statutowych działań badawczych realizowanych w większości dyscyplin naukowych przez pracowników naukowych i akademickich zatrudnionych przez uczelnie publiczne i jednostki naukowe w Polsce. Bank Unii Europejskiej przyznał kredyt również w ramach InnovFin Science w wysokości 305 mln EUR na sfinansowanie grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych konkursów, skierowanych zarówno do uczestników studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora, jak i dojrzałych naukowców oraz konsorcjów naukowych. Granty te umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, prowadzonych w publicznych jednostkach naukowych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce. Głównym celem tego kredytu EBI jest także wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz jeszcze lepszego wykorzystania w przemyśle rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Polski sektor naukowy zatrudnia około 150 tys. badaczy, techników i pomocniczych pracowników naukowych. Obydwa projekty naukowe zostaną zrealizowane w latach 2017 – 2018 i pomogą w utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia w polskim sektorze badawczo-rozwojowym w tym okresie, a także – co ważniejsze – przyczynią się do otwarcia wielu nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej, w szczególności dla młodych pracowników naukowych. Podpisane dzisiaj umowy kredytowe, wraz z szesnastoma kredytami, jakie od 2004 roku EBI przyznał w ramach dofinansowania dla polskiego sektora naukowo-badawczego, potwierdzają długoterminowe zaangażowanie EBI na rzecz wspierania programów badań, rozwoju i innowacji na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach nauki w Polsce – wynika z wiadomości, przekazanych nam przez Adama Kasprzyka – rzecznika prasowego Grupy Energa.

O Europejskim Banku Inwestycyjnym

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku na potrzeby polskich projektów EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld EUR.

O Planie Inwestycyjnym dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy koncentruje się na wzmocnieniu europejskich inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Czyni to poprzez mądrzejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie jego możliwości i wydłużenie okresu oraz wzmocnienie jego potencjału.

O grupie Energa

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Jej podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

O InnovFin Science

InnovFin Science jest jednym z szeregu produktów należących do „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”, czyli nowej generacji instrumentów finansowych i usług doradczych uruchomionych przez Komisje Europejska i Grupę EBI (EBI i EFI) w ramach programu na rzecz badan naukowych Horyzont 2020 na lata 2014–2020. Celem InnovFin Science jest wspieranie inwestycji w badania naukowe i innowacje dokonywanych przez placówki publiczne i prywatne, takie jak instytuty naukowe, uniwersytety i organizacje badawcze, z uwzględnieniem finansowania budynków i innej infrastruktury bezpośrednio związanej z działalnością w zakresie badan naukowych i innowacji. InnovFin Science będzie udostępniany bezpośrednio przez EBI w formie operacji dłużnych lub kapitałowych powyżej 25 milionów EUR poinformował nas Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy Energa.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *