Wzmocnienie ochrony natury na Pomorzu. Drawieński Park Narodowy otrzymał dotację NFOŚiGW  na zakup sprzętu do ochrony przyrody przed pożarami i szkodnictwem.

Fot. Kazimierz Netka.

Puszcza nad Drawą będzie bezpieczniejsza.

Jeszcze szybsze i sprawniejsze reagowanie na ewentualne zagrożenia, jak pożary czy destruktywne działania kłusowników – takie korzyści przyniesie realizacja projektu pn. Ochrona przeciwpożarowa oraz ograniczenie zagrożeń i szkodnictwa dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 282 tys. zł, z czego ponad 206 tys. zł stanowi dotacja z NFOŚiGW – poinformował nas dyrektor Sławomir Kmiecik rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Drawieński Park Narodowy (DPN), chcąc zapewnić swoim bogatym zasobom przyrodniczym odpowiednią ochronę, zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom. Stosowna umowa została podpisana w siedzibie Narodowego Funduszu przez Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzatę Adamską oraz Dyrektora DPN dr. inż. Pawła Bilskiego.

Działania ochronne będą prowadzone na terenach DPN stanowiących centralną część dwóch obszarów Natura 2000: PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą oraz PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej. Priorytetowym celem przedsięwzięcia jest ochrona przeciwpożarowa ekosystemów nieleśnych Parku przy użyciu lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym. Pojazd ten ma być wykorzystywany do gaszenia pożarów w zarodku, dogaszania i dozorowania pożarzysk oraz działań profilaktycznych poprzez patrolowanie terenu chronionego. Atutem zakupionego samochodu będzie jego nieduża masa, pozwalająca dotrzeć do terenów często niedostępnych dla ciężkiego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej.

Szczególnie zagrożonymi zasobami na terenie DPN są takie formacje roślinne, jak: śródleśne łąki, torfowiska, wrzosowiska oraz ekosystemy występujące na granicy wodno-lądowej, np. trzcinowiska. Zagrożenia są spotęgowane przez destrukcyjne działania turystów i miejscowej ludności.

Planowane poczynania ochronne są zgodne z dwoma rozporządzeniami: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego. Trzeba przy tym dodać, że niezwykle potrzebne działania przeciwpożarowe w parkach narodowych są zarazem bardzo kosztowne. W ich zakres wchodzi stworzenie i remontowanie dojazdów pożarowych, nabycie i utrzymanie w gotowości specjalistycznego sprzętu gaśniczego, wytyczanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych oraz przygotowanie i wykorzystywanie na bieżąco nowoczesnych systemów łączności. Organizowane są też zwiady lotnicze, obserwacja przeciwpożarowa oraz dyspozytornie alarmowo-sygnalizacyjne.

Drugim celem projektu jest zaopatrzenie Straży DPN w sprzęt, który zwiększy – szczególnie w nocy i przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych – możliwości działań prewencyjnych i interwencyjnych wobec zagrożeń dla ekosystemów ze strony człowieka. Chodzi przede wszystkim o szkodnictwo wynikające z naruszania obowiązujących w Parku przepisów i zakazów – czytamy w komunikacie, które nadesłał nam dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW, zawierającym też wypowiedzi:

– Ryzyko pożaru występuje nawet w ekosystemie leśnym na poły wodnym, z jakim mamy do czynienia u nas – wyjaśnił po podpisaniu umowy Dyrektor DPN dr inż. Paweł Bilski. – Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego prawie 100 ha zajmują wody. To 20 akwenów o długiej linii brzegowej, często jeziora rynnowe z bardzo szeroką strefą szuwarową. Szczególnie w okresach wczesnej wiosny i późnej jesieni, kiedy szuwary już wysychają, są takie miejsce, gdzie pożar może się pojawić, mimo iż roślinność jest w wodzie. Były już sytuacje, że właśnie od jeziora wyszedł ogień. A niedawno przeżyliśmy pożar od pioruna, po uderzeniu którego coś się rozżarzyło i niesione przez wiatry spowodowało pożar na prawie dwóch hektarach. Właśnie w takich sytuacjach jest niezbędny sprzęt, który zamierzamy nabyć z pomocą NFOŚiGW. Nasz park ma specyficzny kształt litery V, przez co odległości, które trzeba przebyć są bardzo duże. Chcemy jak najszybciej dojeżdżać, lokalizować pożar i gasić ogień już w zarodku.

Dyrektor DPN zaznaczył, że auto będzie wykorzystywane także przez Straż Parku w celu przeciwdziałania szkodnictwu. Zakupiono już foto-pułapki z automatycznym przekazem zdjęć, gogle wizyjne, czy sprzęt do obsługi systemu sprzedaży i ewidencji biletów. Jeżeli pojawi się kłusownik, np. na jeziorze, to strażnicy po otrzymaniu fotografii intruza albo jego samochodu, będą mogli odpowiednio zareagować, zanim niepożądana osoba zejdzie z terenu.

– W ten sposób ograniczymy wejścia do Parku intruzów, którzy przyczyniają się do niszczenia ekosystemów – zapewnił dr inż. Paweł Bilski, dodając, że zakupiony sprzęt przyda się także w monitorowaniu ruchu zwierząt, na przykład trzech watah wilków, które występują na obszarze DPN. Generalnie dzięki dotacji z NFOŚiGW zapewniona będzie wszechstronna ochrona przyrody i ścisły monitoring tego, co się dzieje w różnych miejscach Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dofinansowanie przedsięwzięcia umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – poinformował dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW .

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *