Wzrasta znaczenie LNG – naturalnego gazu płynnego jako paliwa do silników statkowych. Polska staje się jednym z głównych dostawców LNG na statki. Nasz potencjał rośnie, a przyczynia się do tego umowa, zawarta między Grupą Lotos i PGNiG.

Na zdjęciu: Podpisanie porozumienia między Grupą Lotos i PGNiG. Fot. Kazimierz Netka.

LOTOS i PGNiG będą rozwijać rynek LNG nad Bałtykiem.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gaz jest obecnie jednym z najlepszych paliw. Dlatego, że podczas jego spalania powstaje znacznie mniej szkodliwych substancji (toksycznych, gazów cieplarnianych itp) niż przy wykorzystywaniu ropy naftowej, oleju czy węgla. Coraz popularniejsze stają się CNG – compressed natural gas – sprężony gaz ziemny oraz LNG – liquefied natural gas – skroplony (upłynniony) gaz ziemny. Z chwilą wybudowania importowego terminala LNG w Świnoujściu, nasze możliwości stosowania LNG znacznie wzrosły – zarówno na lądzie, jak i na morzu. LNG to przyszłościowe paliwo do silników statkowych. Polskie koncerny paliwowe: Grupa Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG S.A. – postanowiły połączyć swe siły, dorobek, doświadczenie, by stać się silnym graczem na światowym rynku w zaopatrywaniu statków w LNG. Ma top duże znaczenie, bo armatorzy będą musieli rezygnować z paliwa olejowego, ze względu na coraz wyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ważnym wydarzeniem w działalności polskich koncernów paliwowych, jest podpisanie 19 kwietnia 2018 roku umowy o współpracy handlowej w zakresie bunkrowania statków paliwem LNG.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem ponadrocznej współpracy, w ramach której na terenie stoczni Gdańskiej Stoczni „Remontowa”  dokonano ponad 30 bunkrowań paliwem LNG – poinformował nas Krzysztof Kopeć – koordynator w Biurze Komunikacji Grupy LOTOS S.A. Zawarciu umowy towarzyszyła konferencja pt. „Przyszłość paliwa żeglugowego w Polsce”, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej, PGNiG, PGNiG Obrót Detaliczny, Grupy LOTOS, LOTOS Asfalt, Remontowa SA., Gas-Trading S.A., Zarządów Portów Morskich Gdańsk i Gdynia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Porozumienie między Grupą Lotos a PGNiG to reakcja na wysokie normy dotyczące emisji szkodliwych związków z silników statkowych – mówiła, podczas konferencji, Katarzyna Krzywda – dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Odpowiada na zapotrzebowanie rynku żeglugowego – dodała. Wychodzi naprzeciw działaniom IMO – Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która już przyjęła wstępną strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych z żeglugi – o 40 procent do 2030 roku i o 50 procent do 2050 roku. To spowoduje kolejne zaostrzenia norm krajowych i międzynarodowych Zapewnienie w Polsce zaopatrzenia statków w paliwo gazowe będzie czynnikiem umożliwiającym dalszy rozwój naszych portów i wzrost przeładunków. Lotos Asfalt jest znany z dostarczania paliwa o najwyższej jakości. Utrudnieniem w rozwoju zaopatrywania statków w korzystne dla środowiska naturalnego paliwo, jest brak na Bałtyku miejsc do bunkrowania LNG – powiedziała pani dyrektor Katarzyna Krzywda.

 

Fot. Kazimierz Netka

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. spółki z Grupy Kapitałowej LOTOS i PGNiG będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania (zaopatrywania) statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Umowa o współpracy została popisana 19 kwietnia br. podczas konferencji, poświęconej przyszłości LNG jako paliwa żeglugowego na Bałtyku. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu – poinformowali nas przedstawiciele obydwu spółek, w komunikacie podając też wypowiedzi uczestników konferencji:

 

Fot. Kazimierz Netka

– Terminal LNG daje nam bardzo szerokie możliwości wykorzystania konkurencyjnego cenowo gazu ziemnego, importowanego z różnych źródeł. Jesteśmy przekonani, że popularność tego ekologicznego paliwa w kolejnych latach będzie rosła. Bunkrowanie statków gazem LNG to nie tylko ekologia, ale także biznes o optymistycznych perspektywach rozwoju dla obu spółek – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu PGNiG SA.

Podpisanie umowy między LOTOS Asfalt a PGNiG Obrót Detaliczny jest zwieńczeniem ponadrocznej współpracy, w ramach której na terenie Stoczni Remontowa SA w Gdańsku dokonano przeszło 30 bunkrowań paliwem LNG. Dzięki porozumieniu, które pozwoli na wykorzystanie doświadczeń PGNiG w zakresie LNG oraz wiedzy LOTOSU nt. rynku paliw morskich, obie firmy będą mogły świadczyć w pełni profesjonalną usługę bunkrowania statków paliwem LNG.

– LOTOS angażuje się w coraz większą liczbę projektów z zakresu paliw alternatywnych – powiedział Mateusz A. Bonca, p.o. prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Znamy polski rynek paliw, także ten dla żeglugi, dlatego współpraca z PGNiG w sprawie handlu LNG wpisuje się w strategię rozwoju naszej grupy kapitałowej. LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera we wdrażaniu paliw alternatywnych nowej generacji, do których zalicza się m.in. CNG i LNG.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Współpraca LOTOSU oraz PGNiG jest ważnym przedsięwzięciem logistycznym i trwa od września 2016 r., kiedy spółki LOTOS Asfalt i PGNiG Obrót Detaliczny dostarczyły LNG, jako paliwo żeglugowe, do zbiorników nowobudowanej w stoczni jednostki. Współpraca obu spółek Skarbu Państwa jest zgodna z Planem na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju – powiedział Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

LNG jest obecnie jednym z najczystszych paliw używanych w żegludze. Jest to związane między innymi z pozytywnymi właściwościami gazu ziemnego, który w kontakcie z powietrzem odparowuje i szybko znika w atmosferze, nie pozostawiając osadów na wodzie. To bezpieczne i zarazem ekologiczne paliwo. W nadchodzących latach paliwo LNG będzie zyskiwać na popularności między innymi ze względu na przyjęcie tzw. „Dyrektywy siarkowej”, nakładającej na armatorów, których jednostki poruszają się w obszarze SECA (Sulphur Emission Control Areas), m.in. po Bałtyku i Morzu Północnym, obowiązek wykorzystywania paliw o zawartości siarki nie przekraczającej 0,1%. Jednym ze sposobów sprostania tym wymogom jest wybór jednostek o napędzie LNG, w miejsce konwencjonalnych paliw ropopochodnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Zastosowanie paliwa LNG pozwoli armatorom na redukcję kosztów operacyjnych oraz umożliwi spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych. Z czasem statki, wykorzystujące LNG, będą również stanowiły coraz bardziej ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnie napędzanych jednostek morskich – dodał Marcin Szczudło, wiceprezes PGNIG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG.

Dodatkowo, od stycznia 2021 r. wejdzie życie ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) o 75% na obszarach NECA (Nitric Emission Control Area) – m.in. na Morzu Bałtyckim. Według ekspertów w najbliższych latach w obszarze SECA liczba jednostek napędzanych LNG zwiększy się blisko dwukrotnie.

Kluczowym elementem dalszego wzrostu popularności LNG jest rozwój infrastruktury bunkrowania. Zgodnie z dyrektywą dla paliw alternatywnych – najpóźniej do 2025 r. powinna powstać sieć bazowa punktów bunkrowania LNG w portach morskich. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście. Potrzeby zapewnienia dostępności usługi bunkrowania w tych lokalizacjach zawarto w „Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktur paliw alternatywnych” opracowanych przez Ministerstwo Energii.

 

Fot. Kazimierz Netka

W styczniu br. Grupa LOTOS i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Umowa dotyczy zaprojektowania, budowy i przeprowadzenia badań pilotażowej stacji dokującej. Głównym jej zadaniem będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników LNG. Remontowa LNG Systems opracowała koncepcję wykorzystania kontenerów LNG do bunkrowania statków poprzez kompleks zaworów i pomp zabudowany w ramie o rozmiarach 40-stopowego kontenera.

Oto opinie niektórych uczestników konferencji pt. „Przyszłość paliwa żeglugowego w Polsce”:

 

Fot. Kazimierz Netka

Jarosław Kawula, wiceprezes zarządu ds. produkcji Grupy LOTOS S.A., nawiązując do konieczności zmniejszenia emisji szkodliwych substancji z silników statkowych, powiedział, że wszyscy związani z transportem morskim muszą podjąć to wyzwanie: porty, armatorzy, producenci statków. LNG jest najmniej zasiarczonym paliwem, a jego stosowanie jest teraz pionierskie. Naprzeciw temu wychodzi Lotos Energy Hub. Produkcja paliw alternatywnych to bardzo ważna część działalności Grupy Lotos – strategii wdrażania innowacji w Lotosie. Podpisanie porozumienia jest bardzo ważnym wydarzeniem w „podróży”, która czeka transport morski.

 

Fot. Kazimierz Netka

Cezary Godziuk – prezes Lotos Asfalt podkreślił, że LNG jest ekologicznym paliwem, chętnie wykorzystywanym przez armatorów statków.  Podpisanie umowy niezaprzeczalnie wpisuje się w strategię działania Grupy Lotos. Lotos jest producentem paliw statkowych o zawartości siarki poniżej 0,1 procenta.

 

Fot. Kazimierz Netka

Michał Habina – prezes Gdańskiej Stoczni Remontowa stwierdził, że teraz armatorzy różnymi sposobami starają się zmniejszać emisję zanieczyszczeń z silników statkowych, na przykład przestawiają się na paliwo lekkie, produkują skrubery (oczyszczalnie spalin), a nawet budują nowe jednostki. „Remontowa” umożliwia wdrażanie tych trzech rozwiązań. Jeden statek przypłynął z Kanady do Polski, b poddać się przebudowie i dostosować do możliwości używania mniej zasiarczonego paliwa. W tym roku zostanie zmodernizowany kolejny statek. Realizowanie takich projektów jest możliwe dzięki doświadczeniu firm z Grupy Remontowa. Powstaje Remontowa LNG System.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tomasz Koprianiuk, kierownik w Dziale Handlu Paliwem Żeglugowym LOTOS Asfalt powiedział, że co roku podwaja się zapotrzebowanie na LNG. Konieczne są jednak rozsądne przepisy, by statki zaopatrywały się w LNG w polskich portach, a nie gdzie indziej. Lotos Energy Hub będzie się zajmował nie tylko paliwami, ale stanie się też dostawcą energii.

 

Fot. Kazimierz Netka

Krzysztof Gerowski – prezes Remontowa LNG System powiedział, że p oceanach świata już pływają promy z systemem paliwowym zrobionym między innymi w stoczni Remontowa, we współpracy z Politechniką Wrocławską. Wcześniej LNG pochodziło z Rosji i Holandii. Teraz mamy najwyższej jakości, ze Świnoujścia. Dlaczego statków na LNG jest mało? Bo mało jest stacji bunkrowania. Trzeba stworzyć system, który nie tylko umożliwi takie bunkrowanie, ale też tak, by odbywało się to bardzo szybko. Używanie LNG jako paliwa, będzie się rozwijało. Spadek emisji – o 12 tysięcy toin na rok – to tak, jakby nagle przestało jeździć ponad 2,5 tysiąca samochodów osobowych.
Tymoteusz Pruchnik – prezes Gas Trading SA., ocenia, że cystern nie jest za dużo. Zamawiane są kolejne, z rynku tureckiego. Jakościowo są takie, jak niemieckie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Lotos od lat bunkruje (zaopatruje w paliwo do silników) statki. Ma więc doświadczenie. Natomiast PGNiG posiada gaz i też duże doświadczenie, dlatego połączenie sił tych polskich koncernów jest bardzo ważne. Pozwoli uzyskać przez Polskę przewagę konkurencyjną.

Teraz jest na świecie około 120 dużych statków wykorzystujących LNG jako paliwo statkowe. Niemal tyle samo jest budowanych, a 125 zamówionych – poinformowano podczas konferencji w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *