Aż do 12 milionów osób w kraju i za granicą dotrą działania wzmacniające turystyczną markę „Pomorskie”. To może znacząco poprawić także status innych rodzajów przemysłu i usług w regionie. Mówiono o tym podczas konsultacji dotyczących zmian w realizacji strategii Pomorskie 2020.

Na zdjęciu, od prawej, w pierwszym rzędzie: dyrektor Marta Chełkowska, dyrektor Tadeusz Styn, marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałek Ryszard Świlski. Fot. Kazimierz Netka.

Pomorska Podróż i Ekoefektywne Pomorze – to filary gospodarki regionu. Warto o te podpory zadbać, bo one mogą znacząco wzmocnić naszą konkurencyjność w świecie.

Turystyka, kultura, historia i ekologia mogą być siłami podnoszącymi nasze życie na wyższy poziom i wzmocnić rangę Polski w świecie. Przede wszystkim, czynią nasz kraj bardziej atrakcyjnym, bardziej godnym uwagi oraz czystym. Watro więc zadbać o ich rozwój. Jak to zrobić? Trzeba doprowadzić do tego, żeby udało się osiągnąć cele wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020. Instrumentami w realizacji strategii są regionalne programy strategiczne (RPS), których jest sześć: Pomorski Port Kreatywności; Aktywni Pomorzanie; Zdrowie dla Pomorzan; Pomorska Podróż; Ekoefektywne Pomorze; Mobilne Pomorze. W toku oceny strategii, okazało się, że 5 RPS trzeba skorygować, nieco zmienić. Propozycje zmian przedstawił zarząd województwa, podejmując 18 stycznia 2018 roku stosowne uchwały. Teraz, każdy może się wypowiedzieć na ten temat – w toku konsultacji, które rozpoczęły się 22 stycznia. W poniedziałek, 12 lutego, przedstawiono zakres zmian w trzech RPS: Pomorski Port Kreatywności; Aktywni Pomorzanie; Zdrowie dla Pomorzan. W środę, 14 lutego 2018 roku, publicznie omówiono zmiany w RPS dotyczących atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż” oraz energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dlaczego zachodzi konieczność korekty narzędzi używanych w realizacji Strategii Pomorze 2020? Ponieważ zmienia się rzeczywistość – uzasadniał Mieczysław Struk – marszałek województwa, witając uczestników spotkania konsultacyjnego 14 lutego 2018 roku. Przede wszystkim, teraz jest inna rzeczywistość niż w 2012 roku kiedy uchwalano strategię. Zmieniły si ę warunki zewnętrzne, jest szybki postęp technologiczny, są nowe trendy w gospodarce. Jest nowy rząd, zaszły zmiany organizacyjne.

 

Fot. Kazimierz Netka

O zakresie zmian mówił Bartosz Kozicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Konsultacje potrwają do 25 lutego br. Swe uwagi, wnioski najlepiej składać na piśmie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zakres zmian jakie mają być dokonane w Regionalnym Programie Strategicznym „Pomorska Podróż”, czyli dotyczącym atrakcyjności kulturalnej i turystycznej przedstawia Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prezes zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż), realizuje Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w obszarze celu operacyjnego: Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Zmiany w Programie dotyczą w szczególności: 1) uaktualnienia części diagnostycznej Programu; 2) modyfikacji struktury Programu w zakresie przypisania poszczególnych zadań do priorytetów i działań, zmiany ich nazw i zakresów; 3) uaktualnienia ram finansowych Programu; 4) uaktualnienia wskaźników Programu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jeśli chodzi o uaktualnienie diagnozy w Programie, to zawiera ona następujące stwierdzenia: niewystarczające jest dostosowanie oferty turystycznej w Pomorskiem do panujących tu pór roku; duży jest potencjał turystyki aktywnej jako narzędzia do wydłużenia sezonu turystycznego; brak jednak spójnej oferty usług medycznych, zdrowotnych, spa & wellness oraz turystyki aktywnej; silna jest rozpoznawalność marki turystycznej Pomorskie wśród turystów krajowych, a słaba na rynkach zagranicznych; nieadekwatne do rzeczywistości jest postrzeganie województwa jako letniej destynacji turystycznej;

 

Fot. Kazimierz Netka

Przede wszystkim, postanowiono zrezygnować z Rady Programowej tego RPS – na rzecz współpracy z członkami PROT z organizacjami turystycznymi, z branżą hotelarską oraz z instytucjami kultury – wynika z prezentacji, którą przedstawiła dyrektor Marta Chełkowska. Dlatego zaproponowano rezygnację z Rady Programowej, że pomiędzy administracja województwa oraz środowiskami kultury i turystyki utrzymywany jest stały kontakt. Sprzyja temu działalność PROT – Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. PROT liczy 80 członków, reprezentujących ponad 500 podmiotów działających w Pomorskiem.

Zauważalna jest duża aktywność w promowaniu atrakcji regionu. Brakuje jednak wspólnego zarządzania atrakcjami i promocją, także w Trójmieście – mówiła dyrektor Marta Chełkowska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wyzwania to: zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturowego; całoroczna sieciowa i kompleksowa oferta turystyczna i kulturalna; dbanie o wizerunek regionu. Sukcesem będzie utrzymanie miejsca w pierwszej trójce województw pod względem liczby przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych.

RPS „Pomorska Podróż” przewiduje intensyfikację działań promocyjnych w kraju i za granicą – powiedziała dyrektor Marta Chełkowska. W 2020 roku, czuli na zwieńczenie realizacji strategii, liczba odbiorców działań wzmacniających turystyczną markę: Pomorskie, ma sięgnąć 12 milionów. W tym celu zostanie zrealizowanych 230 przedsięwzięć.

 

Fot. Kazimierz Netka

O proponowanych zmianach zapisów w RPS dotyczącym energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze) mówił Tadeusz Styn – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”, realizuje Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w obszarze celów operacyjnych: 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna oraz 3.3. Dobry stan środowiska.

Zmiany w Programie dotyczą w szczególności: 1) listy przedsięwzięć strategicznych, w tym aktualizacji ich zakresu i wartości oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, 2) listy wskaźników Programu, w tym aktualizacji wartości docelowej dla niektórych wskaźników, 3) systemu realizacji Programu, 4) ram finansowych Programu.

Zachodzą też zmiany w realizacji kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Pierwotnie, za to były odpowiedzialne Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego o Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W związku z utworzeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, likwidowany jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i będzie wykreślony z RPS. Zmieni się też orientacyjna wartość przedsięwzięcia, z 800 mln złotych na 460.7 mln złotych – wynika z prezentacji, która przedstawił dyrektor Tadeusz Styn.

 

Fot. Kazimierz Netka

W programie budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów czyli elektrociepłowni, wykreślone ze spisu jednostek odpowiedzialnych za realizacje tegoż mają być spółka Eko Dolina oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Zmieni się koszt przedsięwzięcia, z 700 mln złotych na 654 mln zł.

RPS Ekoefektywne Pomorze przewidywał utworzenie Bałtyckiego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Mare Balticum – centrum zmian klimatu. To zadanie ma być wykreślone z listy przedsięwzięć strategicznych. Zastąpi je Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie https://strategia2020.pomorskie.eu/ .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *