Domy będą szybciej „rosnąć”. Specustawa pozwoli na wykorzystanie terenów, których nie brano pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych.

Fot. PAP/A.Ciereszko

Rząd za ułatwieniami dla budowy domów. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt specustawy mieszkaniowej.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt specustawy mieszkaniowej, która zawiera pakiet rozwiązań usprawniających i skracających prowadzenie procesu inwestycyjnego niektórych inwestycji mieszkaniowych. 

To umożliwia sprawniejszą realizację programu Mieszkanie Plus. Przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt trafi pod obrady rządu. Przyjęte rozwiązania wprowadzają ustawowe standardy urbanistyczne. Inwestor będzie mógł wybrać czy stosować dotychczasowe przepisy, czy – pod rygorem nowych standardów – skorzystać z ułatwień.

Uproszczony proces budowy mieszkań

Projekt określa uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, które będą prowadzone zgodnie z ustawowymi standardami, zróżnicowanymi w zależności od wielkości gminy.

Ułatwienia będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym, a wprowadzane ustawą standardy urbanistyczne będą weryfikowane na etapie uzyskiwania zgody oraz także na etapie realizacji inwestycji. Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym zostanie skrócony do niezbędnego minimum.

„Skracamy okres przygotowania inwestycji z 5 lat do roku. To już druga taka propozycja tworząca dobre warunki dla budownictwa mieszkaniowego. Pierwszy pakiet ułatwień dla budownictwa wszedł w życie na początku 2017 r. w związku z nowelizacją niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Usprawnienia postępowania administracyjnego zostały odebrane pozytywnie. Jestem przekonany, że przepisy przygotowane z myślą o budownictwie mieszkaniowym, ułatwia realizację inwestycji i również spotkają się z dobrym przyjęciem” – powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Na podstawie specustawy będzie można skorzystać z ułatwienia (przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę. W wyniku tych działań powinien powstać budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.

Ustawowe standardy urbanistyczne

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców na 3 grupy: dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 30 000, od 30 000 do 100 000 i powyżej 100 000 mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników.

Ustawa określa odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i zgodnie z zapotrzebowaniem dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej.

Nowe tereny pod inwestycje wskażą gminy

Specustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych. Jednocześnie przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie. Dzięki ustawie proces inwestycyjny będzie szybki, dostęp do gruntów – dużo łatwiejszy, a to z kolei wpłynie na większą podaż inwestycji mieszkaniowych i tym samym większą konkurencyjność rynku.

Dla nabywców i najemców oznacza to w praktyce obniżenie ceny mieszkań i zwiększenie ich dostępności także w gminach, gdzie dziś nie budują deweloperzy. Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie następować w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji.

Ustawa wymaga od inwestorów – już na etapie składania wniosku – dołączenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Koncepcja będzie sporządzana przez osoby, o odpowiednich kwalifikacjach (urbaniści, architekci, inżynierowie budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej), co wpłynie na profesjonalizm sporządzanych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych.

Do czasu podjęcia uchwały o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji, inwestor może modyfikować wniosek. Modyfikacja wniosku może wynikać ze zgłoszonych uwag, uzyskanych opinii oraz dokonanych uzgodnień. Na każdym etapie realizacji inwestycji mieszkaniowej inwestor może modyfikować koncepcję, ale w zakresie niezmieniającym jej istoty.

Zmiana może wynikać z przyczyn technicznych lub geotechnicznych, które nie były możliwe do przewidzenia przed przystąpieniem do realizacji. Koncepcja ta będzie obrazować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której ta inwestycja ma być zlokalizowana.

Źródło: MIiR

mp/

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *