Dyplomy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku dla właścicieli firm, najlepiej dbających o zatrudnionych.  Uhonorowano najbardziej zaangażowanych w działania prewencyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w zakładach usług leśnych

Fot. Kazimierz Netka

Oni najbardziej troszczą się o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

Czeka nas realizacja potężnych inwestycji w Polsce. Zatrudnienie na tych budowach znajdzie wiele osób. Oby wszyscy wykonywali swe zadania w jak najlepszych warunkach, by nie ulegali wypadkom. Są dowody, że można wielkie obiekty wznosić, unikając narażania ludzi na utratę życia, zdrowia; na zranienia. Wiele przy tym zależy od roztropności zatrudnionych, ale również od kierownictwa budowy i właścicieli firm. Ci, którzy dopełniają wszelkich wymogów ochrony załóg, stwarzają bezpieczne warunki, zasługują na uznanie, na nagrody.

O tym, że można prowadzić budowy bezpiecznie, mamy dowód w Gdańsku. Budowa stadionu przebiegła w bardzo dobrych warunkach. Duża była przy tym zasługa firm wykonujących swe zadania, służb BHP, a także Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz głównego wykonawcy stadionu.

Fot. Kazimierz Netka

Teraz przed nami w Polsce są kolejne inwestycje, w tym budowa trzech potężnych portów. Pierwszy to terminal lądowo – powietrzny mający powstać w centrum kraju, w rejonie gminy Baranów i sąsiednich, gdzie ma zaistnieć centralny port komunikacyjny. Dwa inne porty, to obiekty morskie. Jeden z nich – port centralny – powstanie w Gdańsku, a port zewnętrzny zostanie zbudowany w Gdyni. Jedną z głównych trosk podmiotów mających urzeczywistniać te plany, powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom.

Wypadków przy pracy jest coraz mniej. To duża zasługa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która od stu lat troszczy się o bezpieczeństwo zatrudnionych w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach, na statkach, w kopalniach. Zasięgiem swym PIP obejmuje to, co dzieje się na Ziemi i pod nią, na wodzie i pod jej powierzchnią, a także w powietrzu. PIP nie tylko kontroluje; ale też sprawia, że zatrudnionym wypłacane są zaległe wynagrodzenia; doradza, ale również nagradza.

Fot. Kazimierz Netka

W piętek, 29 listopada 2019 roku, zostali uhonorowani laureaci trzech konkursów – programów prewencyjnych, realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Uroczystość, którą prowadził Artur Grabowski, odbyła się w reprezentacyjnej Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego. Podsumowano trzy programy prewencyjne: Dla mikroprzedsiębiorstw: „Zdobądź Dyplom PIP”; „Zdobądź Dyplom PIP dla zakładów usług leśnych”; „Prewencja wypadkowa”.

Fot. Kazimierz Netka

Przybyłych powitała Agnieszka Dobrodziej – zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku, podkreślając zaangażowanie uczestników programów w zapewnienie godziwych warunków zatrudnienia.

W dzisiejszych czasach, coraz trudniejszych, troska o stworzenie środowiska pracy bez zagrożeń, czasami schodzi na polan dalszy. Bezpieczeństwo nie zawsze jest na pierwszym miejscu i z tego względu biorący udział w programach prewencyjnych zasługują na wyróżnienia, nagrody. Dlatego też, jednym z wielu zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest nie tylko kontrolowanie i nadzorowanie, ale również duże znaczenie PIP przywiązuje do działań zapobiegawczych, edukacyjnych i promocyjnych. Chodzi bowiem o to, by każdy mógł zdrowy i cały wrócić z pracy do domu.

Niestety, wypadki przy pracy towarzyszą nam każdego dnia – mówiła Agnieszka Dobrodziej. Nic więc dziwnego, że tak bardzo ważny jest udział przedsiębiorców w programach prewencyjnych, gdyż na pewno przyczynia się do tego, że mniej jest wypadków oraz niepożądanych zjawisk, zdarzeń.

Celem programu „Zdobądź Dyplom PIP” jest poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy oraz ograniczenie zagrożeń wypadkowych w małych zakładach, zatrudniających do 9 osób. W tym programie ważne jest m.in.: szkolenie przedsiębiorców, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom; ograniczanie ryzyka zawodowego – wynika z informacji, które przekazał nam Mariusz Miszewski z Sekcji ds. Prewencji i Promocji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

Uzyskanie Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy jest potwierdzeniem, że uhonorowany zakład przestrzega przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, w ramach realizacji tego programu współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Dyplomy Laureatom Programu wręczał Mariusz Pokrzywinski – okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Uhonorowano reprezentantów 33 zakładów.

Fot. Kazimierz Netka

Celem programu „Zdobądź Dyplom PIP dla Zakładów Usług Leśnych” jest zmniejszenie zagrożeń wypadkowych w tym sektorze poprzez wsparcie pracodawców merytorycznie, doradczo opraz poprzez audyty kontrolne. Istotna kwestią w tym programie jest popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno wśród pracodawców jak i pracowników zakładów usług leśnych.

Dyplomy Laureatom Programu wręczał Mariusz Pokrzywinski – okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Uhonorowano reprezentantów 4 reprezentantów ZUL.

Fot. Kazimierz Netka

Program „Prewencja wypadkowa” jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje zwłaszcza te podmioty, w których wydarzyły się wypadki. Celem tego programu jest wsparcie merytoryczne przedsiębiorców zaangażowanych w osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie zagrożeń wypadkowych; przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego określania przyczyn i okoliczności wypadków; opracowanie wniosków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn i okoliczności wypadków, w celu skutecznego zapobiegania ich powtarzalności; zaangażowanie stron stosunku pracy w opracowanie oceny ryzyka zawodowego; zmniejszenie ryzyka oraz monitorowanie skuteczności stosowanych środków zapobiegawczych jako narzędzi prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie.

Zaświadczenia Państwowej Inspekcji pracy, potwierdzające poprawę bezpieczeństwa, otrzymało w tej kategorii 8 pracodawców. Dokumenty Laureatom Programu wręczał Mariusz Pokrzywinski – okręgowy inspektor pracy w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i do poszanowania prawa pracy. PIP podlega Sejmowi RP; nadzór nad nią sprawuje Rada Ochrony Pracy powołana przez Marszałka Sejmu. Strukturę organizacyjna tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz ośrodek szkolenia we Wrocławiu.

Fot. Kazimierz Netka

Do szczególnych obszarów działań prewencyjno – promocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy należą: budownictwo, rolnictwo, pozyskiwanie i obróbka drewna, edukacja młodzieży i pracowników młodocianych.

Więcej o Państwowej Inspekcji Pracy można się dowiedzieć, obejrzawszy film, znajdujący się pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=M-xxkX7qUuY .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *