Europejskie pieniądze dla innowacyjnych

Śmiało sięgaj po unijne wsparcie. Za darmo dowiesz się, jak to robić…

Fundusze dla przebojowych firm

Stawiasz na nowoczesność, prowadzisz firmę, pomysłów ci nie brakuje, ale cierpisz na brak gotówki – nie załamuj się. Możesz liczyć na unijną, finansową pomoc. Jeśli spełnisz odpowiednie warunki, masz ją niemal zagwarantowaną – w województwie pomorskim. Do wykorzystania jest prawie 315 milionów euro: w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego. Dofinansowanie to jest przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) na lata 2014 – 2020. We współpracy – przemysł – nauka, to przedsiębiorca będzie dostawał pieniądze i wybierał sobie wynalazcę, zlecając mu zadania.

Warto jednak mieć na uwadze, że Pomorskie wybrało swe inteligentne specjalizacje. Chce rozwijać gospodarkę i naukę w czterech głównych kierunkach. Na wsparcie tych obszarów, wskazanych w ISP (inteligentne specjalizacje Pomorza) ma być przeznaczane najwięcej środków wyodrębnionych w RPO.

Komisja Europjska IMG_3153

Na zdjęciu: siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Tam zaakceptowano nasze programy wydawania unijnych pieniędzy, w tym RPO województwa pomorskiego.

Pieniądze dla przedsiębiorców są uwzględnione w dwóch „szufladkach”: pierwszej i drugiej osi priorytetowej RPO.

Zasób pierwszej, o nazwie: komercjalizacja wiedzy, sięga niemal 140 milionów euro, a pieniądze te są przeznaczone głównie na działania w ramach wspomnianych już, inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP) – dowiadujemy się od Jana Szymańskiego, dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Z tego „skarbca” wspierane będą przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność B+R, czyli badawczo – rozwojową. Pomoc finansowa może być przydzielana na cały proces projektowy – od fazy badawczej, przez uruchamianie linii pilotażowej, do pierwszej produkcji. Przedsiębiorca może też liczyć na pomoc finansową w staraniach o prawa wyłączne dla własnych rozwiązań technologicznych. Dofinansowywane będzie też tworzenie i rozwój zaplecza B+R. Z pierwszej osi pomorskiego RPO będzie można brać pieniądze na zakup od innych podmiotów wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej i wykorzystywanie tych praw we własnym przedsiębiorstwie. Dofinansowywane będzie zlecanie opracowań rozwiązań technicznych (prac B+R); zakończone ono jednak być musi wdrożeniem.

Komercjalizacja wiedzy to wdrażanie w produkcji wyników badań naukowych. Dlatego nic dziwnego, że z osi I pomorskiego RPO popierane będą projekty badawczo – rozwojowe realizowane wspólnie przez uczelnie, instytuty i przedsiębiorstwa. Podobnie na pieniądze mogą liczyć ci, co świadczą zaawansowane usługi badawcze.

Liczyć się będą efekty. Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB w 2011 wynosiły 0,34 procent. W 2023 ten wskaźnik ma być zwiększony do 0,40 procent. Z tego będziemy rozliczani przez Komisje Europejską. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w Pomorskiem w zakresie działalności innowacyjnej w 2012 roku wynosił 3,6 procent. W 2023 ma sięgnąć 6,0 procent.

Rozbudowywana będzie ze środków osi pierwszej nie tylko infrastruktura jednostek B+R, ale również kadra B+R oraz wiedza pracowników takich jednostek.

Wsparcie może być w formie dotacji oraz instrumentów finansowych zwrotnych. Konkurs zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w III kwartale br.

Po pieniądze z osi pierwszej będą miały prawo sięgać też przedsiębiorstwa niezaangażowane swymi przedsięwzięciami w ISP, ale głównie mikro i małe, realizujące inwestycje rozwojowe służące poprawie efektywności. Chodzi głównie o: poszerzenie palety ofert o nowe produkty; wprowadzenie nowych rozwiązań w produkcji; stworzenie lub doposażenie miejsc pracy.

Na finansową pomoc mogą liczyć także przedsiębiorcy urzeczywistniający inwestycje prorozwojowe, poprawiający efektywności inwestycji dzięki zastosowaniu TIK – technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT – Information and communications technology). Pomoc uzyska realizacja inwestycji służących poprawie efektywności firmy, np. dotyczących redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności.

Finansowanie w tym przypadku będzie polegało na pomocy zwrotnej, głównie w formie pożyczek.

IMG_6268

Na zdjęciu: inauguracja działalności Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pomorskiem.

Dla województwa pomorskiego niezmiernie istotne jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, głównie po to, by zwiększyć eksport. Planowane jest powołanie pomorskiego brokera eksportowego – co jest przedsięwzięciem strategicznym samorządu tego województwa. Umiędzynarodowienie ma polegać na stworzeniu kompleksowego wsparcia pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne. Chodzi o pomaganie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi; o tworzenie wspólnej oferty rynkowej; o udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji; o warunkach inwestowania na określonych rynkach; organizowanie wystaw i spotkań biznesowych, misji gospodarczych, o udział w międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych. Z tego wsparcia mogą korzystać indywidualni przedsiębiorcy, grupy branżowe i międzybranżowe.

Eksport per capita w województwie pomorskim w 2012 roku wynosił 112,5 procent średniej krajowej. W 2023 roku ma wynieść 120 procent. Wartość eksportu w regionie w 2012 roku wynosiła 9 924,5 mln euro. W 2023 roku ma osiągnąć 12 250 mln euro. Z tego będziemy rozliczani.

Oś priorytetowa II pomorskiego RPO ma też pieniądze na specjalistycznie usługi doradcze dla instytucji z otoczenia biznesu (IOB). W zakres tego wchodzą m.in.: profesjonalizacja działalności IOB przez budowę gotowości do świadczeń nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług (m.in. w zakresie technologii, prawa, finansów); wdrożenie usług świadczonych drogą elektroniczną. Wsparcie jest bardzo korzystne; ma być bezzwrotne – na zakup usług lub pakietu usług.

Dofinansowywana będzie też poprawa efektywności systemu obsługi w Pomorskiem inwestorów, w tym zewnętrznych. Skorzysta na tym instytucja o nazwie Invest in Pomerania – działająca już, jako przedsięwzięcie strategiczne samorządu województwa pomorskiego. Celem tego przedsięwzięcia jest dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez uruchomienie regionalnego mechanizmu finansowego na rzecz m.in. przygotowania terenów inwestycyjnych.

Konkursy dotyczące brokera eksportowego oraz Invest in Pomerania zostaną ogłoszone najwcześniej w IV kwartale br.

Inwestorzy mają być obsługiwani od fazy przeddecyzyjnej przez decyzje inwestycyjne i realizacje procesu inwestycyjnego aż do obsługi poinwestycyjnej. Poprawa efektywności obsługi inwestorów ma być urzeczywistniana również poprzez działania informacyjne, organizacyjne i regulacyjne na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przewidziane jest wspieranie przygotowania, w tym uzbrojenia, wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych. W tym jest również tworzenie stref przemysłowych.

Osie priorytetowe nr 1 i 2 pomorskiego RPO to kierunki bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw. Firmy mogą jednak uzyskiwać pomoc także z innych źródeł, na przykład na rewitalizację, z osi priorytetowej RPO nr 8 o nazwie: Konwersja.

Przewiduje się, że wsparcie na inwestycje otrzyma 3700 firm – informuje Maciej Grzywacz, kierownik Referatu Informacji i Pomocy Technicznej RPO, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Z doradztwa specjalistycznego skorzysta 600 firm. Pod inwestycje przygotowanych zostanie 120 hektarów.

IMG_6273

Na zdjęciu: jedno z pomieszczeń Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pomorskiem. Tam za darmo dowiesz się, jak sięgać po unijne pieniądze.

Dodatkowych informacji można szukać na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu . Wiedzą, za darmo, służy też Główny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w regionie, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk. Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 – 18.00; wtorek – piątek: 8.00 – 16.00, tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52. e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *