Gdańsk i Lublin zrealizowały wzorowe projekty w ramach unijnego programu Interreg. Projekty te zaprezentowano podczas drugiego spotkania, zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach cyklu zdalnych szkoleń dotyczących starań o pieniądze w ramach Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Jak uzyskiwać pieniądze na wspieranie kreatywności i świadomość transgranicznej?

Pod koniec marca Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczął zdalne konferencje szkoleniowe, dotyczące realizacji projektów międzynarodowych z dofinansowaniem unijnym przewidzianym w ramach programów dotyczących popierania spójności między krajami i współpracy sąsiadujących ze sobą regionów. Chodzi zaś o wspieranie inicjatyw obejmujących rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. EWT umożliwia również rozwój zróżnicowanych społeczno-ekonomicznie obszarów. Ta europejska współpraca terytorialna (EWT) zwana jest w skrócie: Interreg. Obejmuje: programy współpracy transgranicznej – realizowane na obszarach przygranicznych państw ze sobą sąsiadujących; programy współpracy transnarodowej – dotyczą większej części terytorium UE, a także państw spoza Unii; programy współpracy międzyregionalnej – mają na celu wzmocnienie rozwoju regionalnego UE poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej, a także promowanie wymiany doświadczeń (źródło: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/ ).

Warto zapoznawać się z nowymi zasadami korzystania z finansowego wsparcia, przewidzianego w tych programach, a pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Żeby polscy wnioskodawcy mogli jak najefektywniej korzystać z unijnych dotacji, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, organizuje zdalne seminaria szkoleniowe, przybliżające zasady realizacji projektów terminy i podstawy składania wniosków o dofinansowanie.

30 marca 2021 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa 2021-2027. Drugie odbyło się 15 kwietnia, a trzecie: 15 kwietnia. Te webinaria zainteresowały wiele osób z całego kraju. My również zgłosiliśmy swą obecność wśród zainteresowanych owymi programami Interreg. W trakcie wspomnianych webinariów omawiane były m.in. zasady programów, ich zakres tematyczny, charakterystyka projektów, a także planowane terminy pierwszych naborów wniosków. Przedstawiano też przykłady projektów zrealizowanych z udziałem polskich podmiotów w okresie unijnego finansowania na lata2014-2020 – omawiano oświadczenia poszczególnych województw.

W piątek, 15 kwietnia 2021 roku, podczas trzeciego webinarium, jego uczestnicy mogli zapoznać się z osiągnięciami oraz doświadczeniami, jakie uzyskały miasta Gdańsk i Lublin. W piątkowym zdalnym spotkaniu szkoleniowym wzięło udział blisko 200 osób.

Wprowadzenia do tematyki – Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR DWT). Uczestników powiały Marta Pietrzyk – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Teresa Marcinów – naczelnik Wydziału Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej DWT, prowadząca webinarium. Panie poinformowały, że to spotkanie, dotyczące programów transnarodowych i międzyregionalnego, ma na celu przedstawienie tego, co oferują te programy w nowym okresie w finansowania, czyli w latach 2021 – 2027, jaki jest spodziewany harmonogram przyjmowania wniosków o dofinansowanie, a także pokazanie projektów, które z powodzeniem zrealizowano w poprzednim okresie unijnego finansowania. DWT – Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pełni rolę punktu kontaktowego w zakresie Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. Odpowiada na pytania wnioskodawców i realizatorów projektów. W regionach i funkcjonują też punkty kontaktowe, pomagające beneficjentom w aplikowaniu, czyli w staraniach o pieniądze w ramach Interreg.

Podczas spotkań przedstawiono osoby, które w województwach pełnią takie funkcje doradcze i pomagają wnioskodawcom. Całą Polskę w Komitecie Monitorującym Interreg reprezentuje m.in. Monika Cholewczyńska_Dmitruk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Oto zarys webinarium z 16 kwietnia pt.: Programy Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027:

Wprowadzenie do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa – Monika Strojecka-Gevorgyan, MFiPR DWT;

Program Interreg Europa – Anna Stol, MFiPR DWT;

Źródła informacji – Monika Strojecka-Gevorgyan, MFiPR DWT;

Interreg Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego 2021-2027; Zakres tematyczny programów i planowane typy projektów; Harmonogram dalszych prac i wydarzeń, terminy pierwszych naborów – Monika Strojecka-Gevorgyan i Anna Stol, MFiPR DWT.

Projekt Interreg Region Morza Bałtyckiego NonHazCity – Monika Piotrowska-Szypryt, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK) Prezentacja na ten temat miała tytuł: „Działania pilotażowe i podnoszenie świadomości ekologicznej na przykładzie udziału GIWK w międzynarodowym projekcie NonHazCity”:

Projekt Interreg Europa RCIA – Diana Ciszewska-Tolak, Urząd Miasta Lublin:

Podczas poprzednich spotkań swoimi osiągnięciami oraz doświadczeniami w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć podzieliły się: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Miasto Bydgoszcz i Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie https://www.ewt.gov.pl/ .

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.