Gdańsk wprowadza sprawiedliwość w uwłaszczeniach posiadaczy mieszkań na działkach komunalnych.  Swe ulgi dopasowuje do ulg stosowanych przy wykupach zasobów spółdzielczych. Jednak ci, którzy będą uwłaszczani na gruntach skarbu państwa – zapłacą więcej?

Fot. Kazimierz Netka.

Własność rodzinna gruntów miejskich pod mieszkaniami – od 1 stycznia 2019 roku.

Prezydent Gdańska przygotował projekt uchwały, która umożliwi posiadaczom mieszkań i domów na gruntach miejskich tanie uzyskanie tych gruntów na własność. Użytkowanie wieczyste będzie zamienia ne na własność, z 95-procentowym upustem. Tak się stanie, jeśli Rada Miasta Gdańska przyjmie projekt uchwały zaproponowany przez prezydenta Gdańska. Głosowanie odbędzie się w grudniu bieżącego roku. O szczegółach tego projektu poinformowali, 13 listopada 2018 roku, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska; Tomasz Lechowicz – dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego i Roland Dudziuk – kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów Wydziału Skarbu UM w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności obejmuje tereny: zabudowane obiektami: jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych; wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Z tych uprawnień może skorzystać około 36 000 obywateli Gdańska, od 1 stycznia 2019 roku.

Oto zapis projektu uchwały, który w grudniu 2018 roku prezydent Paweł Adamowicz przedłoży pod głosowanie Radzie Miasta:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie przez Prezydenta Miasta Gdańska bonifikaty w wysokości 95% od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w prawo własności tych gruntów, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, na warunkach wskazanych w uchwale.

Bonifikata zostanie udzielona od pozostającej do spłaty kwoty opłaty jednorazowej – osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w stosunku do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub do udziałów w gruncie związanych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi w budynkach wielomieszkaniowych. Udzielona będzie właścicielowi gruntu, który nie ma zaległości wobec Gminy w stosunku do gruntu objętego przekształceniem.

Warunkami udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej obejmującej rok, w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej są: pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w terminie pomiędzy od 1 do 31 stycznia danego roku (w przypadku opłaty obejmującej rok 2019 – najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.); wniesienie opłaty jednorazowej w kwocie uwzględniającej bonifikatę w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty jednorazowej albo decyzji o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej.

Prezydent Miasta Gdańska z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (czyli od 1 stycznia 2019 roku) wyda zaświadczenie każdemu użytkownikowi wieczystemu w mieście.

W przypadku, gdy użytkownik sam złoży wniosek o wydanie zaświadczenia – termin ten wynosi 4 miesiące od dnia jego złożenia (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł).

 

Fot. Kazimierz Netka

Z przekształcenia w powyższym trybie wyłączone są grunty: zabudowane na cele mieszkaniowe położone na terenie portów i przystani morskich; oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości; w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych ( np. magazyny, pawilony handlowe, bilbordy, kioski trwale z gruntem związane); w przypadku, gdy cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) będący użytkownikiem wieczystym gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą nie wystąpi albo nie uzyska pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej przewidziane są bonifikaty: 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% – w drugim roku po przekształceniu; 40% – w trzecim; 30% – w czwartym; 20% – w piątym; 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Gdańsku jest blisko 3700 działek w użytkowaniu wieczystym będących własnością Skarbu Państwa (pow. ok. 2400 hektarów) i blisko 6400 działek będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska (pow. ok. 1450 hektarów).

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *