Gdańska Korporacja Budowlana DORACO poprawi statkom dostęp do portu w Szczecinie. Port Szczecin-Świnoujście zainaugurował realizację projektu „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, podpisując umowę z wykonawcą. Pogłębiony zostanie tor wodny. Planowana jest modernizacja urządzeń także na lądzie

Fot. z Archiwum DORACO.

Port i miasto Szczecin uzyskają większe znaczenie w gospodarce

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) podpisał z gdańską Korporacją Budowlaną DORACO umowę, na podstawie której szczeciński port zostanie przystosowany do przyjmowania i sprawnej obsługi jednostek o większym zanurzeniu i większej ładowności. Akweny portowe uzyskają głębokość 12,5 metra, czyli taką samą jak tor wodny Świnoujście-Szczecin – wynika z informacji, które przekazała nam Agnieszka Struzik – Specjalista ds. marketingu i PR w Korporacji Budowlanej DORACO. Oto ciąg dalszy komunikatu:

– Obecnie w zespole portów morskich Szczecin-Świnoujście, trwają największe w ich historii inwestycje, których wartość sięga niemal trzech miliardów złotych. Niektóre są przełomowe i choć dyskutowano o nich przez wiele lat, teraz powstają na naszych oczach – mówi Prezes Zarządu ZMPSiŚ SA Krzysztof Urbaś. Priorytetem jest przystosowanie infrastruktury obu portów do aktualnych trendów na rynku transportu morskiego, a także poprawa i poszerzenie oferty obu portów, a w konsekwencji pozyskanie dodatkowych kontrahentów i ładunków – dodaje prezes Krzysztof Urbaś.

Zadania stojące przed DORACO to budowa nowych nabrzeży – Dąbrowieckiego i zamykającego Basen Notecki, przebudowa istniejących nabrzeży (Katowickiego, Chorzowskiego i Uskoków Gliwickiego i Chorzowskiego) na łącznej długości ok. 1300 metrów, obudowa brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka na łącznej długości około 480 metrów, a także pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do 12,5 metra wraz z zalądowieniem Basenu Noteckiego. Ponadto w zakresie realizowanych robót przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, a układy drogowy i kolejowy przejdą modernizację.

– Jednym z pierwszych projektów hydrotechnicznych DORACO był ośrodek pochylniowy Wulkan, realizowany pod koniec lat 90. właśnie w Szczecinie. Poprzez Świnoujście, Kołobrzeg i Mrzeżyno poszerzaliśmy nasze doświadczenie wykonawcze w tej branży, aby w ostatnich latach zrealizować szereg zadań hydrotechnicznych w naszym rodzimym województwie – pomorskim. Teraz znów jesteśmy w Szczecinie, dumni, iż możemy mieć wpływ na dalszy rozwój polskiej branży morskiej, tym razem poprzez modernizację i rozbudowę szczecińskiego portu. – mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO – Dla części kadry DORACO, Szczecin jest domem, a możliwość kolejnych, po modernizacji stadionu miejskiego, prac dla tego miasta, daje ogromną satysfakcję i motywację do działania.

Inwestycja „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest współfinansowana ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji to blisko 223 mln złotych. Dofinansowanie UE z POIiŚ to 150,2 mln zł.

Fot. z Archiwum DORACO

Umowę podpisali, ze strony DORACO: Karol Zduńczyk – Prezes Zarządu i Radosław Preiss, Członek Zarządu, a ze strony ZMPSiŚ: Krzysztof Urbaś – Prezes Zarządu i Jacek Cichocki, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

Fot. z Archiwum DORACO

Szczegóły realizacji zadania „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”:

Generalny Wykonawca rozpocznie prace od rozbiórek oraz oczyszczenia dna akwenu z materiałów ferromagnetycznych. Po rozbiórkach nastąpią prace hydrotechniczne i konstrukcyjne na nabrzeżach: Dąbrowieckim, Chorzowskim i w Basenie Noteckim. Następnie roboty kontynuowane będą na kolejnych odcinkach nabrzeża Chorzowskiego oraz na nabrzeżu Katowickim. Harmonogram realizacji prac budowlanych jest tak ułożony, by maksymalnie ograniczyć uciążliwości związane z prowadzeniem budowy dla eksploatacji nabrzeży portowych. Po wykonaniu prac hydrotechnicznych i konstrukcyjnych realizowane będą roboty torowe, roboty związane z nawierzchnią drogową oraz sieciami wod.-kan. i elektryczno – teletechnicznymi. Na koniec wykonawca zajmie się montażem wyposażenia i robotami wykończeniowymi. Równolegle do realizacji zasadniczych prac na nabrzeżach prowadzone będą prace czerpalne w akwenie Basenu Kaszubskiego oraz prace związane z wykonaniem obudowy wysp.

Termin:

Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 – 14 dni od podpisania umowy. Prace zaplanowane są na 34 miesiące. Realizacja powinna zostać zakończona 31 lipca 2023 roku.

Wpływ na otoczenie i funkcjonowanie portu w Szczecinie:

Dzięki realizacji wspomnianej inwestycji, nabrzeża dostosowane zostaną do nowych parametrów toru wodnego (pogłębionego do 12,5 m), dzięki czemu do portu będą mogły zawijać większe statki z większą ilością towarów niż obecnie. Tym samym infrastruktura szczecińskiego portu dostosowana zostanie do aktualnych trendów na rynku transportu morskiego. Wpłynie to na zwiększenie gospodarczego znaczenia portu i samego miasta Szczecina w branży morskiej.

Dodatkowe informacje o projekcie realizowanym przez DORACO:

Kontrakt przewiduje kompleksowość prac, w szerokim zakresie branż i rozwiązań, np.: budowa zupełnie nowych nabrzeży; przebudowa nabrzeży istniejących polegająca na całkowitej rozbiórce konstrukcji nośnych i wybudowaniu w ich miejscu nowych układów; obudowa brzegów wysp do których dostęp prowadzi wyłącznie droga wodną; duży zakres prac czerpalnych związanych z dostosowaniem akwenu do głębokości 12,5 m poprzedzany oczyszczeniem dna z ok. 3 tys. przedmiotów ferromagnetycznych, w tym potencjalnie niebezpiecznych pochodzenia wojskowego; likwidacja Basenu Noteckiego; przebudowa układów kolejowych i drogowych oraz szyn podsuwnicowych; przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Fot. z Archiwum DORACO

Szerokie spektrum prac oraz powierzchnia placu budowy umożliwi spółce DORACO prowadzenie robót jednocześnie na wielu obszarach. Zaplanowane prace kafarowe i palowe będą prowadzone równocześnie z wody i na lądzie. Do wykonania jest ścianka kombinowana, szerokie spektrum technologii specjalistycznego fundamentowania – pale rurowe wbijane, o różnych średnicach, pale przemieszczeniowe, kotwy gruntowe. Prace kafarowe, konstrukcyjne, montażowe i wykończeniowe będą prowadzone równolegle na kilku nabrzeżach. Równocześnie z pracami budowlanymi realizowane będą roboty czerpalne związane z pogłębieniem akwenu Basenu Kaszubskiego. Generalny wykonawca będzie planował i prowadził roboty budowlane z uwzględnieniem potrzeb ruchu portowego i obsługi statków.

Wyzwania dla generalnego wykonawcy związane z projektem:

Projekty hydrotechniczne prowadzone są w specyficznych i często trudnych warunkach. Zmienny stan wód i kierunków wiatrów, występowanie tzw. cofek, ewentualnych zalodzeń akwenu – to standard w tego typu pracach i sytuacje, na które kadra realizująca kontrakt musi na bieżąco reagować.

Fot. z Archiwum DORACO

Istotnym elementem w planowaniu i realizacji prac będzie ich koordynacja z ruchem statków obsługiwanych przez port. Realizacja prac budowlanych musi być tak zorganizowana, aby nie zakłócać zarówno załadunków i rozładunków prowadzonych na nabrzeżach bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy, jak i samego ruchu jednostek w Basenie Kaszubskim – poinformowała Agnieszka Struzik – Specjalista ds. marketingu i PR w Korporacji Budowlanej DORACO.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *