Jeszcze niedawno była to woda prawie niczyja… Jakie jest zaawansowanie prac nad planowaniem na morzu? Jesteśmy liderami na świecie pod tym względem. O szczegółach informuje Urząd Morski w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka

Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (PZPPOM) w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest procesem stosunkowo młodym, mającym na celu zarządzanie działalnością człowieka na szczególnie cennych obszarach morza. W Regionie Morza Bałtyckiego morskie planowanie przestrzenne postrzegane jest jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, ukazujące preferencje dotyczące obszarów morskich, minimalizujące konflikty z nich wynikające, przestrzennie i czasowo lokujące działalność człowieka, tak aby osiągać ważne cele gospodarcze, ekologiczne i społeczne.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

W Polsce trwają prace nad pierwszym w historii Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Jego podstawą jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Każde państwo członkowskie ma obowiązek opracowania i wdrożenia planów przestrzennych dla obszarów morskich do 2021 roku.
Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, którzy zlecili wykonanie projektu Planu i Prognozy ze środków finansowych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt Planu poddawany jest szerokim konsultacjom społecznym.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania na poziomie krajowym oraz dwa spotkania międzynarodowe.
Pierwsze spotkanie (Gdańsk, marzec 2017) miało na celu przedstawienie materiałów planistycznych oraz dyskusję nad wnioskami płynącymi z wykonanych wcześniej analiz, jak również prezentację założeń Planu i Prognozy oddziaływania na środowisko.
Kolejne spotkanie (Słupsk, październik 2017) poświęcone było prezentacji wstępnego projektu Planu, który obejmował podział na akweny o określonych funkcjach podstawowych i dopuszczalnych wraz z analizą sytuacji na tych akwenach. Na spotkaniu zostały zaprezentowane również rekomendacje płynące ze wstępnej Prognozy.

Ponadto odbył się szereg dodatkowych spotkań konsultacyjnych dotyczących kwestii infrastruktury technicznej, morskich farm wiatrowych, rybołówstwa, ochrony środowiska i przyrody, wykorzystania strefy przybrzeżnej, poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia kopalin, zagospodarowania Zatoki Gdańskiej oraz żeglugi. Prezentacje ze wszystkich spotkań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Obecnie dobiegają końca prace nad pełnym projektem planu zagospodarowania, który będzie miał formę rozporządzenia.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Projekt Planu został przygotowany mając na względzie:

wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim w szczególności zapewnienie możliwości bezpiecznej żeglugi z uwzględnieniem obronności i bezpieczeństwo państwa oraz ochrony środowiska;

koordynację działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza, spójne zarządzanie zasobami i obszarami morskimi i nadmorskimi;

wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego;

zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej;

oszczędne korzystanie z przestrzeni, pozostawiające możliwie wiele miejsca na przyszłe, również obecnie nieznane, sposoby korzystania z morza.

Równolegle do prac nad projektem Planu prowadzone są prace nad Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą tegoż Planu. W ramach dotychczasowych prac nad Prognozą przedstawiono propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu Planu; informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; informacje odnośnie cennych akwenów pod względem przyrodniczym. Przeanalizowano również stopień zgodności projektu Planu z dokumentami planistycznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także innymi dokumentami istotnymi dla zachowania stanu i ochrony środowiska.
Opracowany projekt planu wraz z Prognozą zostanie wyłożony i poddany konsultacjom społecznym. W pierwszym tygodniu lipca 2018 roku przewiduje się w Szczecinie organizację otwartej dyskusji publicznej. Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni, gdzie będą zamieszczone szczegóły konsultacji.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Przewidywany dalszy przebieg prac nad projektem Planu:

opracowanie projektu planu uwzględniającego opinie, uzgodnienia oraz wnioski z dyskusji publicznej – sierpień 2018r.;

ponowne uzgodnienia projektu planu na szczeblu krajowym – listopad 2018r.;

opracowanie projektu planu uwzględniającego ponowne uzgodnienia – kwiecień 2019r.;

trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne – marzec 2019r.;

czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa – maj 2019r.

Projekt Planu jest przygotowywany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów związanych z Instytutem Morskim w Gdańsku we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni. Prognozę opracowuje zespół ekspercki Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy specjalistów z innych instytucji naukowych i planistycznych – napisano na stronie internetowej www.umgdy.gov.pl .

Warto wiedzieć, że 12 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Więcej wiadomości znajduje się na stronie http://prawo-morskie.pl .

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *