Konsolidacja pomorskich szpitali. Trzy w jednym mają lepiej leczyć i dopasowane zostaną do nowej ustawy.

Zarząd województwa pomorskiego zadecydował o dalszym przekształcaniu placówek służby zdrowia. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zwraca jednak uwagę na przeciążenie lekarzy i pielęgniarek nadmiarem obowiązków.

Wojewódzkie szpitalne centrum ma powstać w Gdyni.

W kolejny etap rozwoju wkracza pomorska ochrona zdrowia. Po przekształceniu samorządowych szpitali w spółki kilka lat temu, teraz zaczęło się łączenie tych placówek. O szczegółach poinformowano podczas konferencji, z udziałem wicemarszałka województwa pomorskiego Pawła Orłowskiego na temat przyjętego w czwartek, 17 listopada 2016 roku, przez Zarząd Województwa Pomorskiego, projektu uchwały sejmiku w sprawie planowanej konsolidacji pomorskich szpitali.
Konkretnie, chodzi o projekt uchwały sejmiku województwa pomorskiego dotyczącej połączenia spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. oraz spółki pod firmą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. i spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. Ostateczna decyzja dotycząca konsolidacji tych trzech szpitali ma zapaść na posiedzeniu regionalnego parlamentu, czyli sejmiku, w przyszłym miesiącu. Prawdopodobnie będzie to 19, 22 lub 29 grudnia 2016 roku.
p1090250Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji, dotyczącej konsolidacji szpitali. Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach tego zamierzenia poinformowali Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Jolanta Sobierańska-Grenda – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Danuta Jędrzak-Kułaga – prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Dariusz Nałęcz – prezes zarządu spółki Szpitale Wojewódzkie w Gdyni oraz Andrzej Zieleniewski – prezes zarządu spółki Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
Podmiotem przejmującym dwa pozostałe ma być spółka Szpitale Wojewódzkie w Gdyni. Połączenie szpitali ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni wyda Województwu Pomorskiemu, jako wspólnikowi spółek przejmowanych. Dzięki połączeniu wyżej wymienionych podmiotów leczniczych będzie możliwe wypracowanie kompleksowego modelu opieki medycznej nad pacjentami. Stanie się to choćby poprzez poszerzenie i dopełnienie wachlarza świadczeń medycznych oraz rozwinięcie dotychczasowej struktury w kierunku nowoczesnych centrów diagnostyczno – leczniczych – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały pomorskiego sejmiku.
Mając zatem na uwadze rosnącą populację Wejherowa oraz tak powszechne dziś choroby serca i naczyń (zaliczane aktualnie do chorób cywilizacyjnych), prawdopodobne jest utworzenie w oparciu o Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. Kaszubskiego Centrum Chorób Sercowo-Naczyniowych. Szpital ten będzie miał możliwość zachowania swoich struktur administracyjnych.
Natomiast Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. w połączeniu z Oddziałem Pulmonologicznym Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. stworzy silny pomorski ośrodek zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych i zaraźliwych, w tym zwłaszcza chorób płuc.
Ponadto, zgodnie z projektem nowej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. ustawie o sieci szpitali), podmiot leczniczy zakwalifikowany do któregoś z sześciu poziomów zabezpieczenia będzie miał duże szanse na stabilne finansowanie z budżetu państwa już bez formuły konkursowej.
Opierając się na wyżej wskazanym projekcie ustawy, należy podkreślić, że Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o nie miałoby żadnej gwarancji finansowania, a kwalifikacja Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie do trzeciego stopnia zabezpieczenia nie byłaby możliwa.
Reasumując, im bardziej kompleksowy podmiot leczniczy, tym ma większe szanse na pewne finansowanie świadczeń medycznych. Z tego względu, połączenie trzech podmiotów leczniczych otwiera drogę do pozyskania dla nich finansowania w ramach spółki pod firmą Szpitali Wojewódzkich w Gdyni – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Oto nieco historii:
Spółka pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. została utworzona w wyniku połączenia przez przejęcie spółki pod firmą Szpital Morski im. PCK w Gdyni Sp. z o.o. ze spółką pod firmą Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w dniu 2 stycznia 2015r. Na dzień 31 października 2016 r. kapitał zakładowy spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. wynosił 92 857 500,00 zł.
Spółka pod firmą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. została utworzona w wyniku przekształcenia Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w dniu 4 października 2012r. (dzień wpisu do KRS). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 727 000,00 zł.
Spółka pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie została utworzona w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w dniu 2 grudnia 2013r. (dzień wpisu do KRS). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45 000 000,00 zł.
Wymienione podmioty lecznicze są spółkami kapitałowymi ze 100% udziałem Województwa Pomorskiego.
p1090246Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji, dotyczącej konsolidacji szpitali. Fot. Kazimierz Netka.

Stosunki pracy z zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę pozostaną niezmienne – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały – (w tym warunki pracy i płacy), gdyż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 Kodeksu Pracy). Przejęcie pracowników to także przejęcie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka przejmująca będzie obowiązana jako płatnik obliczyć i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tej spółki przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy. Pracodawca przejmujący pracowników powinien również kontynuować obowiązki nałożone przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które dotyczą ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przejętych pracowników.
p1080873Na zdjęciu: Głosowanie podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Fot. Kazimierz Netka.

W przewidzianych do połączenia podmiotach na kontrakcie jest około 30 – 40 procent pracowników (m.in. lekarzy i pielęgniarek). Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, w swym stanowisku dotyczącym oceny założeń i realizacji restrukturyzacji służby zdrowia podległej Marszałkowi Województwa Pomorskiego, przyjętym 15 listopada 2016 roku, stwierdza m.in. że:
Jedną z form obniżenia kosztów działalności w przekształconych szpitalach (obok outsourcingu, wspólnych zakupów, budżetowania, etatyzacji) była zmiana formy zatrudnienia personelu medycznego, a zwłaszcza rezygnacja w większym zakresie z umów o pracę na rzecz tzw. kontraktów (tj. umów o charakterze cywilno – prawnym stosowanymi również wcześniej w SP ZOZach), w przypadku których nie obowiązują zasady dotyczące czasu pracy oraz przerw pomiędzy kolejnymi okresami jej świadczenia. Zjawisko to w przypadku personelu medycznego zatrudnionego na tzw. kontraktach, gdzie nie obowiązują maksymalne ustawowe norm pracy oraz odpoczynku stwarza niebezpieczeństwo pracy ponad siły co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów (tym bardziej, że w województwie pomorskim notuje się niski poziom zatrudnienia pielęgniarek i położnych na tysiąc mieszkańców). Należy podkreślić konieczność kompleksowego rozpatrywania zmian w służbie zdrowia biorąc pod uwagę obok efektywności ekonomicznej, warunki pracy lekarzy i pielęgniarek, niezbędne wyposażenie placówek i efekty leczenia pacjentów.
Wspomniany projekt uchwały, dotyczący połączenia szpitali w Gdańsku, Gdyni oraz Wejherowie zgodnie z wymogami art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi.
Proces konsolidacji wymienionych wyżej trzech szpitali ma się zakończyć w marcu 2017 roku.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *