Liczba noclegów dla zagranicznych turystów w 2017 roku w Unii Europejskiej.  Polska na przedostatnim miejscu. Musimy bardziej zabiegać o przyjazdy cudzoziemców. Dane podał Główny Urząd Statystyczny – na podstawie informacji z Eurostatu – Urzędu Statystycznego UE.

Źródło powyższej ilustracji: Główny Urząd Statystyczny.

Turystyka w Unii Europejskiej

49,2% – taki jest udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym średnio w UE

Według Eurostatu – Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2017 r. osiągnęła wartość 3 254,3 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 49,2%.
W 2017 roku w krajach UE odnotowano 656 318 turystycznych obiektów noclegowych (statystyka podaży bazy noclegowej do końca 2011 r. nie obejmowała pokoi gościnnych, kwater agroturystycznych oraz podmiotów działających w tzw. „szarej strefie”), w tym 201 973 obiekty hotelowe tj. hotele, motele, pensjonaty i podobne obiekty. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się liczba hoteli i podobnych obiektów o 451 (o 0,2%).
Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych w Unii Europejskiej w 2017 r. znajdowało się we Włoszech – 204 903 (31,2%), następnie w Chorwacji – 98 341 (15,0%), Hiszpanii – 50 518 (7,7%) i Niemczech – 50 032 (7,6%) . W Polsce było 10 681 tego rodzaju obiektów (1,6%). Struktura bazy noclegowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej różni się zasadniczo.
Obiekty zaliczane do grupy hotele i podobne obiekty zdecydowanie przeważały w takich krajach jak Cypr (99,7%) i Malta (90,1%). Z kolei w Chorwacji dominowały pozostałe obiekty noclegowe (98,8%), które zdecydowaną większość stanowiły także na Litwie, we Włoszech, w Belgii
i Słowenii (odpowiednio 86,2%, 83,9% oraz 82,3% i 81,1%). Nieco niższy udział tej grupy obiektów odnotowano w Polsce (62,0%).
Ze względu na istotne różnice w wielkości poszczególnych obiektów, dopiero analiza struktury miejsc noclegowych pozwala ocenić faktyczną podaż usług w bazie noclegowej. W 2017 r. w turystycznych obiektach noclegowych na terenie Unii Europejskiej oferowano 31,7 mln miejsc noclegowych, z czego 43,8% w obiektach hotelowych. Udział Polski pod względem podaży miejsc noclegowych w obiektach hotelowych wyniósł 2,4% rynku UE. W porównaniu do wyników badania za 2016 r. liczba wszystkich miejsc noclegowych w obiektach hotelowych krajów Unii Europejskiej nieznacznie wzrosła, tj. o 0,9%.
W 2017 roku w Polsce działały 4 064 hotele i podobne obiekty noclegowe. Stanowiły one 38,0% krajowej bazy noclegowej i dysponowały 335,9 tys. miejsc noclegowych (tj. 43,4% ogółu miejsc noclegowych w Polsce). Na 10 tys. mieszkańców Polski przypadało 87 miejsc noclegowych w bazie hotelowej. Jeżeli uwzględnimy miejsca noclegowe w całej turystycznej bazie noclegowej, to w 2017 roku na 10 tys. mieszkańców Polski przypadało 201 miejsc. Jeden hotel lub podobny obiekt w Polsce dysponował w 2017 r. przeciętnie 83 miejscami noclegowymi.
W Austrii, Czechach i Niemczech liczba ta nie przekraczała 60 miejsc noclegowych. Z drugiej strony na Malcie, w Finlandii, Danii, Chorwacji, Portugalii, Bułgarii, Szwecji i na Cyprze jeden obiekt liczył średnio powyżej 100 miejsc noclegowych (na Malcie nawet 235 miejsc).
W porównaniu do 2016 r. liczba oferowanych miejsc w obiektach hotelowych najbardziej wzrosła w Portugalii (o 7,7%), w Estonii (o 5,4%), w Bułgarii (o 4,1%), w Finlandii (3,6%), Holandii (o 3,4%), w Danii (o 3,2%). Spadek liczby miejsc noclegowych w bazie hotelowej odnotowano
w Luksemburgu (0,9%), Chorwacji (0,5%) oraz w Grecji i we Włoszech (0,4%).

W 2017 r. o 6,6% wzrósł popyt na usługi noclegowe mierzony liczbą udzielonych noclegów we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w krajach Unii Europejskiej, najwięcej w Słowenii (o 12,7%), na Łotwie ( o 12,1%), w Chorwacji (10,6%), a w Polsce o 5,7%. Udział noclegów
udzielonych turystom zagranicznym wynosił ponad 90% w przypadku Malty, Cypru i Chorwacji, a w Rumunii i Polsce nie przekroczył 20%. Wskaźnik stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach i podobnych obiektach w Polsce wyniósł w 2017 r. 39,8% i utrzymywał
się na poziomie zbliżonym do krajów takich jak: Łotwa, Węgry i Litwa, ale zdecydowanie poniżej krajów z południa Europy – Cypru (76,4%), Malty (66,4%), Hiszpanii (62,6%) i Chorwacji (59,5%), w których sezon turystyczny trwa zdecydowanie dłużej niż na północy. Natomiast
wśród krajów, gdzie średnie wykorzystanie miejsc w 2017 roku było niższe niż w Polsce znalazły się: Rumunia (36,5%), Słowacja (34,2%), Luksemburg (31,3%).

* Brak danych dla Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W 2017 r. o 6,6% wzrósł popyt na usługi noclegowe mierzony liczbą udzielonych noclegów we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w krajach Unii Europejskiej – w Polsce o 5,7%

Podróże długookresowe mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 15 lat i więcej w 2017 r.
Liczba krajowych i zagranicznych podróży w celach prywatnych trwających 5 lub więcej dni (podróże trwające 5 lub więcej dni określa się także jako „długookresowe” lub „wakacyjne”) realizowanych przez mieszkańców Unii różni się znacznie. Z punktu widzenia wielkości popytu generowanego przez mieszkańców (tzw. rezydentów) poszczególnych krajów zdecydowanymi
liderami w 2017 r. pozostają Niemcy (108,3 mln podróży długookresowych) i Francuzi (90,8 mln).
Najwięcej podróży długookresowych za granicę realizują mieszkańcy najbogatszych krajów UE – Niemiec (65,7 mln), Francji (18,2 mln) i Holandii (14,6 mln). Dla porównania, mieszkańcy Polski odbyli 8,9 mln tego typu podróży. Liczba zagranicznych podróży długookresowych najbardziej
wzrosła w 2017 roku w porównaniu z rokiem poprzednim w Szwecji (o 142,9%), w Portugalii (o 34,6%), w Bułgarii (31,3%), w Chorwacji (o 30,7%) i na Słowacji (20,2%), a najbardziej zmalała w Belgii (o 6,8%).
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych pochodzących z bazy Eurostatu (data dostępu 31.01.2019 r.). Niektóre dane mają charakter szacunkowy. Dla kilku krajów (m.in. Wielkiej Brytanii) brakuje informacji. Dane dla Polski pochodzą z wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Źródła powyższych informacji: Opracowanie merytoryczne – Główny Urząd Statystyczny -Departament Badań Społecznych, Wydział Statystyki Turystyki, Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpowszechnianie – Rzecznik Prasowy Prezesa GUS – Karolina Dawidziuk.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.