Mierzeja Wiślana. Zakończono pierwszy etap przygotowań terenu pod budowę kanału żeglugowego  z Bałtyku bezpośrednio do Elbląga. Uniezależnimy się od Rosji.

Fot. Kazimierz Netka.

W środę, 20 lutego 2019 roku o godzinie 9 dobiegła końca wycinka drzew na Mierzei Wiślanej, w miejscu, gdzie zostanie zbudowany kanał dla statków. Ten morski szlak służył będzie wzmocnieniu bezpieczeństwa, a także rozwojowi żeglugi, która w handlu międzynarodowym ma coraz większe znaczenie.

125 lat temu budowano Przekop Wisły, wkrótce zacznie powstawać Przekop Mierzei Wiślanej.

Komisja Europejska interesuje się Nord Stream II – powstającym na dnie Bałtyku gazociągiem z Rosji do Niemiec, a w Polsce – szlakiem żeglugowym z Bałtyku do Elbląga.

Pierwsza część inauguracji przygotowań terenowych do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, z Zatoki Gdańskiej do Elbląga Ścięto drzewa i krzewy na liczącym około 200 metrów szerokości pasie na Mierzei, w miejscu, gdzie mają być zbudowane kanał i śluza dla statków oraz bezkolizyjne skrzyżowanie tego kanału z szosą nr 501.

Fot. Kazimierz Netka

Inicjatorami tych lądowych przygotowań do budowy są m.in.: Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni (inwestor ); Bartłomiej Obajtek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdański; Mariusz Potoczny – nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg. To będzie drugie w historii przekopanie Mierzei Wiślanej. Pierwsze takie dzieło hydrotechniczne wykonano w 1895 roku, budując Przekop Wisły, dzisiaj oddzielający miejscowości Gdańsk Świbno i Mikoszewo. Skrócono wtedy drogę Wisły do Bałtyku, bo wcześniej rozgałęziała się ona około 8 kilometrów przed Zatoką Gdańską na dwa ramiona ujściowe: Wisła Elbląska (teraz Szkarpawa) i Wisła Gdańska ( zwana teraz Martwą Wisłą). Dzięki temu przekopowi nie było na Żuławach naturalnej powodzi spowodowanej przez Wisłę. Wykonanie przekopu przyniosło więc ogromne korzyści. Gospodarka Pomorza, województwa warmińsko – mazurskiego, a zwłaszcza Elbląga, może znacznie się wzmocnić, dzięki zbudowaniu kanałowi dla morskich statków przez Mierzeję Wiślaną i drogi wodnej przez Zalew Wiślany do portu morskiego w Elblągu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wycinka drzew w miejscu budowy tego kanału trwała znacznie krócej niż przewidywano. Termin mija 28 lutego, a zrealizowano to zadanie w ciągu 5 dni. Rozpoczęto prace w piątek, 15 lutego, a zakończono 20 lutego. O szczegółach prac i dalszych planach mówili w miejscu wycinki drzew: Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni (inwestor); Bartłomiej Obajtek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku; Mariusz Potoczny – nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg.

 

Fot. Kazimierz Netka

Informacje przekazali także m.in. Jerzy Krefft – rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku, Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni, Jan Piotrowski – rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto informacja, dotycząca przebiegu wycinki drzew, przekazana uczestnikom konferencji 20 lutego 2019 roku, a przygotowana przez Jerzego Kreffta – rzecznika prasowego RDLP w Gdańsku:

 

Fot. Kazimierz Netka

15 lutego 2019 roku Urząd Morski w Gdyni – inwestor wskazany ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – otrzymał od Wojewody Pomorskiego zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym i zgodnie z Art. 25 ust. 1-3 ww. ustawy, UM w Gdyni podpisał z Nadleśnictwem Elbląg stosowne porozumienie obejmujące wycinkę drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie. Prace te mają wyłącznie charakter prac przygotowawczych. Rozpoczęcie robót ziemnych nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą. Wydana przez Wojewodę Pomorskiego decyzja poprzedzona została raportem oddziaływania na środowisko oraz wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Na przeniesienie gatunków podlegających ochronie uzyskano stosowne derogacje RDOŚ w Gdańsku. Podjęte prace realizowane były w standardowej procedurze jaką stosuje się do innych inwestycji regulowanych ustawami. Z procedury tej korzystano między innymi w przypadku realizacji takich inwestycji jak: kolej metropolitalna (13 ha); Trasa Słowackiego (3 ha); Lotnisko Kosakowo (7,2 ha); obwodnica kościerska (10 ha) i inne. Warto przy tym zaznaczyć, że Sejm RP przyjął w/w ustawę wyjątkowo zgodnie gdyż głosowało za nią 402 spośród 460 posłów.

 

Fot. Kazimierz Netka

PRACE PRZYGOTOWAWCZE W LICZBACH:

Fot. Kazimierz Netka

Elbląscy leśnicy zobligowani ww. decyzjami przystąpili do działań i tak: obszar objęty pracami przygotowawczymi wynosił ok. 25 ha co stanowi niespełna 0,5% gruntów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe na obszarze Mierzei Wiślanej, wycinka i uprzątanie drzew prowadzone były na pasie o długości 1,2 km i szerokości 200 m, gatunkiem podlegającym wycince była głównie Sosna pospolita w wieku powyżej 70 lat, posadzona w tym miejscu przez leśników w okresie powojennym, dominującymi typami siedliskowymi lasu w obszarze wycinki są Bór świeży i Bór mieszany świeży – siedliska stosunkowo ubogie, zasobność drzewostanu wynosiła 230 m3 /ha, przy średniej krajowej wynoszącej 269 m3/ha, ze względu na położenie tego obszaru w strefie Natura 2000 Lasy Państwowe, w porozumieniu z inwestorem, wykonują pełny nadzór botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny, na obszarze tym nie stwierdzono występowania gat. strefowych, a prace rozpoczęto przed okresem lęgowym ptaków co umożliwiło swobodny i bezpieczny dla ptaków przebieg zaplanowanych działań, usuwany drzewostan był drzewostanem gospodarczym, w obrębie którego nie występowały formy ochrony przyrody, które uniemożliwiałyby prowadzenia wycinki, prace realizowały 3 harwestery i 2 forwardery tj. maszyny służące do pozyskania i wywozu drewna, zatrudnionych było 10 pracowników Zakładu Usług Leśnych. Równocześnie z pozyskiwaniem drewna przygotowywano plac składowomanipulacyjny dla surowca.

 

Fot. Kazimierz Netka

DLA PORÓWNANIA:

W okresie minionych 10 lat na terenie w obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku zalesiono łącznie ok. 2420 ha gruntów – 100 razy więcej niż wynosi obszar wylesienia pod planowany przekop Mierzei, lesistość województwa pomorskiego wynosi 36,4% – to 3. miejsce w kraju! w ciągu ostatnich 10 lat Marszałek Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych prywatnej własności na cele nieleśne na powierzchni 720 ha tj. na obszarze 30 krotnie większym niż teren pod przekop, w ciągu ostatnich 10 lat 125 ha gruntów leśnych będących w zarządzie RDLP w Gdańsku, na mocy specustaw, zostało wyłączonych z produkcji leśnej i przeznaczonych na różne inwestycje. W tym samym okresie właściwi starostowie, wykorzystując art. 13. ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach, dokonali zmiany lasu na użytek rolny na powierzchni 81 ha.

 

Fot. Kazimierz Netka

ZAKAZ WSTĘPU

Wycinkę drzew pod przekop Mierzei Wiślanej zakończono w dniu 20 lutego 2019 r. o godzinie 9:00. Prace trwały 5 dni jednak ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje dla tego terenu całkowity zakaz wstępu aż do odwołania.

Warto dodać, że podczas przygotowań do budowy kanału, obecni byli też m.in. policjanci, straż leśna, straż pożarna oraz pracownicy firmy ochroniarskiej, dbający o bezpieczeństwo osób przechodzących i przejeżdżających obok terenu wycinki. Teraz drewno ze ściętych sosen jest wywożone. Zostanie sprzedane na aukcji. Jak dowiedzieliśmy się podczas pobytu na terenie wycinki, na obszarze RDLP w Gdańsku sadzi się rocznie około 15 mln drzewek różnych gatunków. Zalesianych jest rocznie około 240 hektarów gruntu.

Teraz trwa przetarg na budowę kanału przez Mierzeję. Oferty zostaną otwarte najprawdopodobniej 15 kwietnia 2019 roku. Potem odbędą się jeszcze dwa przetargi, w celu wyłonienia wykonawcy modernizacji rzeki Elbląg i budowy toru wodnego, przez Zalew Wiślany, od Kanału do rzeki Elbląg. Na Zalewie Wiślanym powstanie wyspa dla ptaków, a jej powierzchnia ma liczyć ponad 180 hektarów. Wyspa zostanie usypana z piasku, wydobytego podczas budowy szlaku żeglugowego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Budowie drogi wodnej i kanału sprzeciwiają się niektóre organizacje, a także niektórzy mieszkańcy Mierzei Wiślanej, zwłaszcza Krynicy Morskiej. Problemem tym zainteresowała się również Komisja Europejska, proponując dyskusję ekspercką dotyczącą budowy tego szlaku wodnego. To bowiem unikatowe przedsięwzięcie w Europie, także z tego względu, że szlak żeglugowy uzyska bezkolizyjne skrzyżowanie z szosą. Samochody nie będą musiały czekać, aż statek przepłynie przez śluzę, gdyż będą dwa mosty: przed śluzą i za nią.

Inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni, przygotowany był do wypłoszenia zwierząt przed usuwaniem drzew. Chodziło zwłaszcza o gołębie grzywacze. Wycinkę rozpoczęto i zakończono jednak w czasie, gdy tych gołębi jeszcze nie było, gdyż nie wróciły z pobytu w cieplejszych krajach. Leśnicy nie zauważyli też na terenie przeznaczonym do wylesienia ssaków, np. lisów, jenotów, danieli, łosi, sarn dzików – dlatego można było przystąpić do wycinki drzew.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *