Morskie wiatraki o łącznej mocy do 300 GW za 800 mld euro już w 2050 r. będą wytwarzały prąd w Europie. Unia Europejska pragnie, byśmy w większym stopniu czerpali z pożytków energetycznych, jakie dać mogą morza i oceany. UE mało jednak mówi o sposobach demontażu wież morskich farm elektrowni wiatrowych

Źródło ilustracji: Mariusz Witoński – prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej; prezentacja pokazana 23 kwietnia 2020 roku, podczas webinarium pt. Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Jak Wspólnota widzi wykorzystanie energetyczne mórz i oceanów. Potrzebne będą inwestycje o wartości prawie 800 mld euro.

Siły natury związane z wodą, możemy wykorzystywać o wiele bardziej niż dotychczas, Duży potencjał istnieje w nich zwłaszcza w zakresie produkcji energii elektrycznej. Do wytwarzania prądu możemy wykorzystywać falowanie, przypływy i odpływy, a także wiatr wiejący nad falami. Mówi się też o budowie elektrowni słonecznych na morzach.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej

O tym jakie są plany Wspólnoty w wykorzystywaniu morskiego wiatru do produkcji energii elektrycznej, poinformowała nas Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce. Nasz kraj ma duże plany w budowie farm morskich elektrowni wiatrowych. Jakie są plany UE? O tym dowiadujemy się z komunikatu, zawierającego wypowiedzi reprezentantów Komisji Europejskiej:

– Energia z morskich źródeł odnawialnych jest prawdziwym europejskim sukcesem – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans. KE przedstawiła strategię zwiększenia udziału energii morskiej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mają w tym pomóc nowoczesne technologie jak pływające elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne.

Aby pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja Europejska przedstawia strategię UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych. Strategia proponuje zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r. Komisja zamierza uzupełnić ją o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 r.

Ten ambitny rozwój będzie opierać się na ogromnym potencjale wszystkich europejskich basenów morskich, a także na pozycji unijnych przedsiębiorstw jako światowych liderów w tym sektorze. Stworzy to nowe możliwości dla przemysłu, utworzy zielone miejsca pracy na całym kontynencie i wzmocni pozycję UE jako światowego lidera w dziedzinie technologii energii morskich. Zapewni również ochronę środowiska, różnorodności biologicznej i rybołówstwa.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział:

– Strategia pokazuje pilną potrzebę i możliwość inwestowania w energię z morskich źródeł odnawialnych. Dzięki naszym ogromnym basenom morskim i wiodącej pozycji w przemyśle, Unia Europejska jest gotowa stawić czoła temu wyzwaniu. Już teraz energia z morskich źródeł odnawialnych jest prawdziwym europejskim sukcesem. Dążymy do tego, aby stworzyła ona jeszcze większe możliwości dla czystej energii, wysokiej jakości miejsc pracy, trwałego wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności.

Komisarz do spraw energii Kadri Simson dodała:

– Europa jest światowym liderem w dziedzinie energii z morskich źródeł odnawialnych i może stać się siłą napędową jej globalnego rozwoju. Musimy zintensyfikować nasze działania poprzez wykorzystanie całego potencjału morskiej energii wiatrowej oraz rozwój innych technologii, takich jak energia fal i pływów oraz pływające instalacje fotowoltaiczne. Strategia wyznacza jasny kierunek i ustanawia stabilne ramy, które mają kluczowe znaczenie dla organów publicznych, inwestorów i deweloperów w tym sektorze. Musimy zwiększyć naszą wewnętrzną produkcję, aby osiągnąć cele klimatyczne, zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wesprzeć odbudowę gospodarczą po pandemii COVID.

Komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius dodał:

– Nasza strategia określa, w jaki sposób możemy rozwijać morską energię odnawialną w połączeniu z inną działalnością człowieka, taką jak rybołówstwo, akwakultura lub żegluga, zachowując harmonię z przyrodą. Propozycje te pozwolą nam również chronić różnorodność biologiczną i zająć się możliwymi skutkami społeczno-gospodarczymi dla sektorów uzależnionych od dobrego stanu ekosystemów morskich, a tym samym promować harmonijne współistnienie w przestrzeni morskiej.

W celu zwiększania mocy w zakresie energii z morskich źródeł odnawialnych, Komisja będzie zachęcać państwa członkowskie do współpracy transgranicznej w obszarze planowania długoterminowego i wdrażania. Będzie to wymagało włączenia celów w zakresie rozwoju energii z morskich źródeł odnawialnych do krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które państwa nadbrzeżne mają przedłożyć Komisji do marca 2021 r. Na mocy zmienionego rozporządzenia TEN-E Komisja zaproponuje ramy długoterminowego planowania morskiej sieci przesyłowej, angażując organy regulacyjne i państwa członkowskie w każdym basenie morskim.

Komisja szacuje, że aby osiągnąć proponowane cele, do 2050 r. potrzebne będą inwestycje o wartości prawie 800 mld euro. Aby pomóc w wygenerowaniu i uwolnieniu tych inwestycji, Komisja:

Zapewni jasne i wspierające ramy prawne. W tym celu Komisja wyjaśniła dziś również przepisy dotyczące rynku energii elektrycznej w towarzyszącym dokumencie roboczym służb Komisji i oceni, czy potrzebne są bardziej szczegółowe i ukierunkowane przepisy. Komisja dopilnuje, aby przeglądy wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie energii i ochrony środowiska oraz dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii ułatwiły racjonalne pod względem kosztów wdrażanie morskiej energii odnawialnej.

Pomoże zmobilizować wszystkie odpowiednie fundusze mogące wesprzeć rozwój tego sektora. Komisja zachęca państwa członkowskie do korzystania z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz do współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi instytucjami finansowymi w celu wspierania inwestycji w energię morską za pośrednictwem InvestEU. Do wsparcia badań i rozwoju, szczególnie w zakresie mniej zaawansowanych technologii, zostaną zmobilizowane środki finansowe programu „Horyzont Europa”.

Zapewni wzmocnienie łańcucha dostaw. W strategii podkreśla się potrzebę poprawy zdolności wytwórczych, udoskonalenia infrastruktury portowej oraz zwiększenia liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w celu utrzymania wyższych wskaźników instalacji. W ramach Przemysłowego Forum Czystej Energii, Komisja planuje utworzenie specjalnej platformy ds. energii z morskich źródeł odnawialnych, której celem jest zgromadzenie wszystkich podmiotów i zajęcie się kwestią rozwoju łańcucha dostaw.

Energia z morskich źródeł odnawialnych jest rynkiem globalnym szybko rozwijającym się zwłaszcza w Azji i Stanach Zjednoczonych. Stwarza również możliwości dla przemysłu UE na całym świecie. Poprzez dyplomację w zakresie Zielonego Ładu, politykę handlową i dialogi energetyczne UE z krajami partnerskimi Komisja będzie wspierać globalne wykorzystanie tych technologii.

Aby analizować i monitorować środowiskowe, społeczne i gospodarcze skutki energii z morskich źródeł odnawialnych dla środowiska morskiego oraz dla działalności gospodarczych od niej zależnych, Komisja będzie regularnie konsultować się ze społecznością ekspertów z organów publicznych, zainteresowanymi stronami i naukowcami. Komisja przyjęła dziś również nowe wytyczne w sprawie inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody.

Kontekst

Morska energia wiatrowa wytwarza czystą energię elektryczną, która konkuruje z istniejącą technologią opartą na paliwach kopalnych, a czasami jest od niej tańsza. Przemysł europejski szybko rozwija szereg innych technologii, aby wykorzystać potencjał mórz do produkcji zielonej energii elektrycznej. Europejskie przedsiębiorstwa i laboratoria są obecnie liderami w szeregu dziedzin od pływających elektrowni wiatrowych po technologie energii oceanicznej, takie jak energia pływów i fal, pływające instalacje fotowoltaiczne, czy stosowanie alg do produkcji biopaliw.

W strategii na rzecz morskiej energii odnawialnej określono najwyższy poziom ambicji w odniesieniu do morskich turbin wiatrowych (zarówno stałych, jak i pływających), w przypadku których działalność handlowa jest bardzo zaawansowana. W tych sektorach Europa zdobyła już wyjątkowe doświadczenie technologiczne, naukowe i przemysłowe, a w całym łańcuchu dostaw, od produkcji po instalację, posiada już wysokie kompetencje.

Chociaż strategia podkreśla możliwości we wszystkich basenach morskich UE: na Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym, Morzu Śródziemnym i Atlantyku oraz dla niektórych społeczności przybrzeżnych i wyspiarskich – korzyści płynące z tych technologii nie ograniczają się do regionów przybrzeżnych. W strategii podkreślono szereg obszarów śródlądowych, w których produkcja i badania już teraz wspierają rozwój energii z morskich źródeł odnawialnych.

Więcej informacji:

Strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie strategii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych

Notatka prasowa (pytania i odpowiedzi) na temat strategii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych

Informacje na temat strategii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych

Informacje na temat morskiej energii odnawialnej i kluczowych technologii

Strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych – strona WWWWyszukaj ten link w innym językuEN••• – zachęca Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Na morzach, nie tylko w Europie, wyrosną więc „lasy”. Każe w nich drzewo będzie miało konary – śmigła. Na szczęście, te farmy wiatraków, czyli lasy z metalu i sztucznego tworzywa, mają być stawiane daleko od plaż, bo w Polsce co najmniej 12 mil morskich od brzegu. Na razie mówi się o instalowaniu tych wież, a mało wiemy, jak będą one demontowane. Kiedyś bowiem owe sztuczne drzewa trzeba będzie z morza usunąć.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *