Na Politechnice Gdańskiej zostaną zjednoczone dwa wydziały: Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa. Powstaje Inżynieria Mechaniczna i Okrętowa (WIMiO)

Fot. Krzysztof Krzempek/PG.

Prace naukowe i dydaktyka na nowym wydziale ukierunkowane zostaną m.in. na budowę i remonty nabrzeży portowych, nowoczesnych statków i innych jednostek nawodnych, a także morskich elektrowni wiatrowych

Źródło ilustracji: Politechnika Gdańska

Podniesienie kompetencji i możliwości badawczych naukowców, podwyższenie poziomu kształcenia, a także chęć wyjścia naprzeciw obecnym trendom w branży morskiej zdecydowały o utworzeniu na Politechnice Gdańskiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej. Nowy wydział powstanie w ramach integracji dwóch wydziałów funkcjonujących dotychczas osobno: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa. Pełna integracja nastąpi najwcześniej jesienią 2021 r. – wynika z informacji, które przekazał nam Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Idea zintegrowania Wydziału Mechanicznego z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa nie jest nowa. Działalność naukowa, badawcza i dydaktyczna obydwu wydziałów od dawna była do siebie zbliżona, a już pierwsze, wewnętrzne analizy wskazywały, że ich zintegrowanie mogłoby przynieść korzyści zarówno samej uczelni, jak również pomorskiej gospodarce.

Drobiazgową analizę struktury i efektów dotychczasowej pracy wydziałów OiO i WM zlecono pod koniec ub. roku niezależnemu zespołowi audytorskiemu pod przewodnictwem prof. Piotra Doerffera z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Jej wynik potwierdził, że zintegrowanie wydziałów jest zasadne, pozytywnie zaopiniowała je również Rada Uczelni. Następnie uchwałę w tej sprawie przegłosowano na posiedzeniu senatu PG na początku lipca (stosunkiem głosów 29:6, z czego 29 głosów na „tak” i 6 na „nie”).

Tym samym, począwszy od 1 stycznia 2021 r., rozpocznie się integracja organizacyjna wydziałów, a kolejnym krokiem będzie połączenie strukturalne, które umożliwi kształcenie kadr i prowadzenie badań naukowych na nowym wydziale: Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.

Politechnika Gdańska chce wspierać rozwój branży morskiej

Potrzeba zintegrowania wydziałów wynika m.in. z faktu, że PG chce brać aktywny udział w wieloaspektowym rozwoju branży morskiej – jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Tymczasem pozycja wydziału OiO na tej płaszczyźnie w ostatnich latach stopniowo słabła.

Jeszcze w czasach powojennych wydział ten kształcił doskonale przygotowane kadry i prowadził innowacyjne badania naukowe. Po przemianach ustrojowych i problemach, z jakimi zmagał się cały przemysł morski w Polsce (m.in. likwidacja stoczni w Gdyni i Gdańsku), na rynku ostały się jednak głównie mniejsze zakłady stoczniowe. Zaczęło brakować pracy dla ekspertów, a wielu naukowców odeszło w tym czasie na emeryturę. Trudności z odtworzeniem kadr ciągnęły się przez kolejne lata, a równolegle spadała też liczba zleceń dla wydziału od podmiotów zewnętrznych, co powodowało z kolei zmniejszenie jego aktywności naukowo-przemysłowej i stopniowy spadek tzw. kategoryzacji.

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Zdaniem władz uczelni, połączenie umożliwi jednak stworzenie nowej, silnej jednostki naukowo-badawczej i dydaktycznej przy wykorzystaniu istniejących zasobów.

– Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa może stać się jednym z filarów Politechniki Gdańskiej, łącząc kompetencje naukowców obydwu wydziałów z aparaturą badawczą i nowymi możliwościami rozwoju – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Dzięki ukierunkowaniu prac naukowych i dydaktyki na nowym wydziale na takie obszary, jak budowa i remonty nabrzeży portowych, nowoczesnych statków i innych jednostek nawodnych, a także morskich elektrowni wiatrowych, będziemy odgrywać jeszcze większą rolę w rozwijaniu gospodarki morskiej w Polsce – dodaje.

Nowe możliwości dla naukowców i całej politechniki

Dzięki utworzeniu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (w skrócie: WIMiO), PG uzyska szereg kolejnych możliwości, które wpiszą się przy tym w realizację ministerialnego programu IDUB – „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (jesienią ub. roku PG otrzymała w nim status „uczelni badawczej” jako najwyżej sklasyfikowana uczelnia techniczna w Polsce).

Integracja pozwoli m.in. na wymianę kompetencji i doświadczeń poszczególnych zespołów naukowych, a także korzystanie ze wspólnych zasobów infrastrukturalnych (na wydz. OiO znajduje się np. aparatura o dużo większej skali i możliwościach badawczych), co przełoży się z kolei na sprawniejsze pozyskiwanie grantów, otwieranie nowych projektów badawczych i zwiększenie liczby publikacji naukowych. Wspólne działania ułatwią też zatrudnianie przez uczelnię uznanych nauczycieli akademickich z innych ośrodków naukowych (również zagranicznych) oraz pozyskiwanie najzdolniejszych maturzystów.

Nowy wydział będzie też zbliżony wielkością do wiodących wydziałów PG, co pozwoli na uporządkowanie struktury całej uczelni.

Dwa wydziały w jednym. Co dalej z kształceniem?

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim działalności naukowo-badawczej wydziałów i nie będą miały przełożenia na ofertę dydaktyczną. Studenci WM i OiO nadal będą się uczyć na tych samych kierunkach, będą mieli te same przedmioty, a nawet te same sale wykładowe. Programy studiów również pozostaną w tym samym kształcie co dotychczas, a jedyną zmianą będzie – począwszy od pierwszych obron prac dyplomowych w 2021 r. – wpis na dyplomie ukończenia studiów, gdzie znajdzie się nazwa nowego wydziału. Te same zasady dotyczą również przyszłych studentów PG, którzy naukę rozpoczną w październiku br.

Programy kształcenia na obydwu wydziałach będą mogły być jednak rozwijane w przyszłości na zasadach interdyscyplinarnej współpracy. Już teraz uzupełniają się na kilku kluczowych polach, m.in. w naukach z zakresu termodynamiki, mechaniki, czy konstrukcji maszyn, a wydziały prowadzą też wspólny kierunek (Energetyka). Wzajemna korelacja na nowym wydziale pozwoli jednak na podniesienie jakości kształcenia, a także na otwarcie w przyszłości nowych kierunków studiów. Zwiększy też możliwości międzynarodowych wymian studenckich.

Docelowo, dzięki usytuowaniu uczelni w bezpośrednim sąsiedztwie morza i dużych, znaczących portów morskich w Gdańsku i Gdyni, stabilnie zarządzany Wydział IMiO może stać się ważnym graczem na mapie europejskich wydziałów mechaniczno-okrętowych, przygotowujących wieloaspektowo wykształcone i wykwalifikowane kadry dla dynamicznie rozwijającej się branży morskiej – poinformował Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *